Община Търговище засилва мерките за пожарна безопасност от встъпване на житните посеви в етап на восъчна зрялост и по време на жътвената кампания.

Със заповед на кмета д-р Дарин Димитров се забранява паленето на огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в посевите, както и на разстояние по-малко от 50 метра от тях. Забраната и в сила до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

Забранява се изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи, и използването на открити огнеизточници.

Забранено е още извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през и/или покрай житни площи до прибиране на реколтата. При аварийни ситуации дейностите трябва да са съгласувани с Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“.

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД и "ЕНЕРГО-ПРО“ трябва да извършат проверка на въздушните електропроводи за високо и средно напрежение, пресичащи посеви с житни култури и да приведат провеса им в съответствие с нормативите за безопасно придвижване на земеделската техника и недопускане на пожари.

"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД трябва да извърши проверка за техническото състояние на газопровода, преминаващ през житни площи на територията на община Търговище.

Кметовете и кметските наместници следва да запознаят със заповедта земеделските кооперации, арендаторите и земеделските производители на територията на техните кметства и кметски наместничества.

Всяко лице, забелязало пожар, е длъжно незабавно да уведоми Центъра за приемане на спешни повиквания, на телефон 112.