Кметът на Община Хасково Станислав Дечев и министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков подписаха Споразумение за ремонт, реконструкция на външно стълбище и реконструкция на покрив на читалище "Заря" Хасково. Стойността на проекта 4 000 000 лв. Споразумението за ремонт и обновяване на сградата на най-голямото читалище в община Хасково е съгласно Приложение № 3 към Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., съобщиха от общината.

Сградата на най-старото читалище в хасковски регион е триетажна, с два подземни етажа и частичен таван. Ремонтът ще обхване цялата сграда, инсталациите, покривът, голямата зала и по-малките кабинети и зали за изкуства, библиотеката, административните помещения и санитарните възли. На западната част на сградата са предвидени реконструкция на парадно стълбище, състояща се в демонтаж на гранитни стъпала, съхранението им, изпълнение на нова стоманобетонова конструкция и монтаж на стъпалата обратно на мястото им. Ще се ремонтират изцяло фоайето и помещенията, в това число и системите за отопление. При ремонта в голямата зала ще се демонтират съществуващите столове и ще се доставят и монтират нови тип "театрални". При монтажа им се предвижда оформяне на допълнителна средна пътека за достъп на посетители с цел осигуряване на необходимите параметри за евакуация. За сцената се предвижда циклене и лакиране на съществуващото дюшеме.

Ще се подмени дървената покривна конструкция и покритието от дъсчена обшивка, хидроизолация и лт - ламарина. Ще се доставят и монтират нови улуци, казанчета и водосточни тръби. На южния скат на покрива се предвижда да се доставят и монтират фотоволтаични панели за собствени нужди. В цялата сграда ще се направи вътрешно кабелно ел. захранване, ел. табла, соларна централа за производство на електрическа енергия с мощност 60kW за собствена консумация. Ще се изпълни заземителна и мълниеотводна инсталации, както и ел. захранване и ел. табло на котелно.

Ще се направи частична подмяна на отоплителната инсталация на читалището. Предвижда се изпълнение на централна водно – помпена отоплителна инсталация, включваща въздушно охлаждаем термо – помпен агрегат чилър тип вода – въздух с комплект хидравличен модул. Захранването на термо – помпения агрегат ще се осигурява от монтираната на покрива фотоволтаична централа. Ще се изгради пожароизвестителна инсталация.

За обекта е налице оценен и одобрен инвестиционен проект. За "Частичен ремонт, реконструкция на външно стълбище и реконструкция на покрив на читалище "Заря" е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, въз основа на която е сключен договор за изпълнение на предвидените дейности.