Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов изиска ръководството на "Топлофикация София" ЕАД в 3-дневен срок да представи подробна информация с доказателства във връзка със спиране на топлоснабдяването на клиенти на дружеството в кв. "Бъкстон“. Съгласно Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката Комисията е компетентният орган, контролиращ качеството на предоставяните от дружествата топлофикационни услуги, съобщиха от КЕВР.

Повод за изпратеното до дружеството писмо са медийни публикации, както и получена в Комисията информация от Омбудсмана на Република България за голям брой постъпили жалби от потребители за внезапно и продължително прекъсване на услугата. В тях се твърди, че "Топлофикация София" ЕАД не е информирала своевременно клиентите си в кв. "Бъкстон“ за плановото спиране на топлоподаването и те са останали без топла вода през периода 12 юни - 7 юли т.г. Според жалбоподателите те са научили за прекъсването на 12.06 2023 г., когато вече е спряно топлоподаването, като клиентите с регистрирани имейли също са били уведомени на 12.06.2023 г. При запитване на клиентския телефон от дружеството са информирали, че още на 28.05.2023 г., две седмици преди предстоящия планов ремонт, са публикували на сайта си информация за него.

С оглед пълното изясняване на създалата се ситуация, на основание чл. 54, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.02.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, КЕВР изиска "Топлофикация София" ЕАД да представи в 3-дневен срок доказателства за датата, на която съобщението за прекъсване на топлоподаването на клиентите в ж.к. "Бъкстон“ е публикувано на електронната страница на "Топлофикация София“ ЕАД, вкл. и за неговата продължителност. Допълнителни доказателства са поискани и за датата, на която са изпратени уведомителни съобщения до клиентите с регистрирани имейли.

След предоставяне на исканата информация от "Топлофикация София" EАД Комисията ще изпълни своите контролни и регулаторни правомощия относно качественото обслужване на клиентите на топлинна енергия и в случай на установено административно нарушение ще предприеме съответните мерки.