Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране наложи имуществена санкция от 10 000 лв. на "ЕЙ И ЕС – 3С МАРИЦА ИЗТОК I" ЕООД за нарушение на член 4 от Регламент (ЕС) №1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT). Това съобщиха от пресцентъра на Комисията. Дружеството не е оповестило публично вътрешна информация за непланирана недостъпност на негово съоръжение за производство на електроенергия, което е било задължено да направи на платформата за публикуване на вътрешна информация на Българската независима енергийна борса ЕАД. Случаят е от 18 октомври 2023 г.

Съгласно изискванията на чл. 4 от REMIT всички участници на пазара за търговия на едро с енергия, регистрирани в Централизирания европейски регистър на енергийните пазарни участници, оповестяват публично, навременно и ефективно вътрешна информация, включително планирани или непланирани спирания на производствените си съоръжения. Целта е информацията да достигне до възможно най-широк кръг от заинтересовани страни, като по този начин се гарантира прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия.

Нарушението на чл. 4 от Регламент (ЕС) №1227/2011 се санкционира по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Дружеството е приело и не е обжалвало наложената от регулатора санкция.

Това е първата наложена санкция на КЕВР за неспазване на чл. 4 от REMIT. Комисията работи активно по установяването и на други нарушения на чл. 4 от Регламента от страна на участници на пазара за търговия на едро с енергия.