По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2024 г. нарастват с 1.2 хил., или с 0.5% спрямо края на декември 2023 г., като достигат 228.2 хиляди, предава Териториално статистическо бюро - Юг. 

Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за януари 2024 г. е 1 842 лв., за февруари - 1 826 лв. и за март - 1 910 лева. През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. с 1.6%, като достига 1 859 лева.

Най-голямо намаление на средната месечна работна заплата е регистрирано в дейностите "Образование“ - с 11.9%, "Операции с недвижими имоти“ - с 11.5% и "Създаване и разпространение на информация и творческипродукти; далекосъобщения“ - с 11.0%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най- голямо увеличение на средната месечна заплата, са "Селско, горско и рибно стопанство“ - с 15.0%, "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 14.1% и

"Финансови и застрахователни дейности“ - с 14.0%. През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нараства с 15.8% спрямо първото тримесечие на 2023 г., като най-голямо е увеличението в "Селско, горско и рибно стопанство“ - с 31.4%, "Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 31.1% и "Финансови и застрахователни дейности“ - с 28.6%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2024 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 4 065 лв., "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 813 лв. и "Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 2 375 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: "Административни и спомагателни дейности“ - 1 231 лв., "Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 308 лева и "Други дейности“ - с 1 316 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна

заплата, в област Пловдив, през първото тримесечие на 2024 г. в обществения сектор нараства с 16.4%, а в частния сектор - с 15.4%. По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2024 г. Пловдивска област заема шесто място сред 28-те области в страната. С най-висока средна месечна работна заплата е област София (столица) - 3 037 лв., а с най-ниска е област Благоевград - 1 435 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 2 198 лв. - с 339 лв. или 18.2% по-висока от тази за област Пловдив.