Първа копка по строителството на Център за високи постижения ще бъде направена на 5 юни в Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Димитър Димов“. Церемонията ще се проведе от 10:00 ч. и е в изпълнение на проекта "Изграждане на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение в НПГВМ "Проф. д-р Димитър Димов“ - Ловеч“ . Дейностите по него са строително-монтажни работи и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане.

Срокът за изпълнение на инвестицията е 34 месеца, считано от датата на сключване на договора, но не по-късно от 31 май 2026 г.

Проектът е на стойност 3,4 млн. лв. Това включва гимназията в Ловеч заедно с други 27 училища от България в инвестиционния План за възстановяване и устойчивост в Инвестиционен проект 2 “Модернизация на образователна инфраструктура“.

Целта на проекта е осигуряване на модерна и високотехнологична материална база в професионални гимназии с оглед превръщането им в Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение, които да предоставят възможност за съвременно обучение по професионална подготовка на учениците в рамките на училищното образование, отговарящо на обществените трансформации в XXI век и променящите се изисквания на пазара на труда.

Очакваните резултати са подобряване на пригодността за заетост чрез засилване на уменията, включително на цифровите умения, повишаване на качеството и приложимостта на пазара на труда

По проекта в Ловеч се предвижда изграждане на ветеринарно–медицинска клиника, лаборатория по храните, зала за обучения и събития, библиотека, спортна площадка, благоустрояване на двора за извънкласна и спортна дейност, фотоволтаична система, високотехнологично оборудване и модерно обзавеждане на цялото училище.

Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина в Ловеч е най-старото ветеринарно училище в България. Като училище с иновация в професионалното образование предлага уникален продукт на образователния пазар.

Учениците са от 13 области на България в професионално направление "Ветеринарна медицина" и "Хранителни технологии" със специалности в СТЕМ направление и от списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

В момента се обучават 264 ученици, разпределени в 10 класа. От тях 93-има са от други области, а 30 от други общини.

Националната гимназия има много силна социална политика, която подпомага учениците и техните семейства, като ученическо общежитие с безплатно ползване по европейски проект, газифицирано, с безплатен wi-fi, ученически стол. Разполага с 11 специализирани кабинета, СТЕМ център и учебно-опитна база - ферма.

Училището е акредитирано по програма "Еразъм+“ в областта на професионалното обучение и образование и работи по 22 проекта и национални програми, с които обезпечава високите си цели, като акцентът е върху интерактивните и виртуални технологии, дуалното обучение, обмена на знания и умения с водещи училища и университети в България.