Мобилни групи от преподаватели и студенти на Бургаски държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“ провеждат кампания "Академично междучасие“ сред средношколци от училищата. Инициативата е част от кандидатстудентската кампания на ВУ.

Първите информационни срещи се проведоха в Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола", СУ "Епископ Константин Преславски“, ПГЧЕ "Васил Левски", Търговска гимназия и Професионална техническа гимназия.

Средношколците проявяват голям интерес и желание да научат повече за цялостната визия на ВУ, условията за обучение, както и за извънаудиторните занимания, с които младите хора допълнително се развиват и приобщават към студентския живот. Представя им се подробна информация, относно приема и условията за кандидатстване. Обсъждат се въпроси за същността на обучителните звена в университетската структура и се разясняват съществените различия между обучение в ОКС "Бакалавър“ и ОКС "Професионален Бакалавър“, както и последващото им преминаване в ОКС "Магистър“.

Интересът на учениците спрямо специалностите, към които са се насочили да продължат образованието си, е разнороден. На някои от срещите бъдещите кандидат студенти задават въпроси за специалности "Медицина“, "Акушерка“, "Медицинска сестра“, "Лекарски асистент“, "Здравен мениджмънт“, "Рехабилитатор“ и "Помощник фармацевт“. На други – питат и научават повече за специалности, "Предучилищна и начална педагогика“, "Индустриален мениджмънт“ "Компютърни системи и технологии“ и "Софтуерно инженерство“.

Мобилните групи информират и за разкритите 9 нови специалности, а именно "Киберсигурност: технологии във финансовата сфера“, "Управление на здравните грижи“, "Кинезитерапия“, "Специална педагогика“, "Специална педагогика. Ресурсен учител“, "Дигитални технологии и иновации в обучението в детската градина и началното училище“, "Мениджмънт на хотели и ресторанти“, "Туризъм и здравословно хранене“ и "Туристически бизнес и предприемачество“.

Във Бургаски държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“ се кандидатства и за 9 защитени от МОН специалности. За тях бъдещите студенти няма да заплащат семестриална такса, защото се поема изцяло от държавата. Това са: "История и философия“, "Български език и история“, "Екология и опазване на околната среда“, "Технология на материалите и мениджмънт“, "Химични технологии и психология на кризисните ситуации“, "Технология на нефта и газа“, "Технология на водата“, "Химично инженерство“, "Химия“ (с допълнителна квалификация "учител по химия“).

Припомняме, че силен старт на кандидат студентската кампания на ВУ бе даден в края на месец януари от зам.-ректора по учебна дейност проф. д-р Севдалина Турманова в зала "Аула“ на Медицински факултет. В официалната среща взеха участие ръководители на бургаски училища, зам. Кмет г-н Михаил Ненов, представители на РИО и ръководството на Университета. Представи се график на мобилните групи за провеждане в училищата на срещи със средношколците.

Кампания "Академично междучасие“ продължава с информационните срещи в ПГСАГ "Кольо Фичето“, ПГЕЕ "Константин Фотинов“, СУ "Епископ Константин Преславски“, АЕГ "Гео Милев“, ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров“, Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, ПГРЕ "Г. С. Раковски“, ПГХТ "Акад. Н. Д. Зелинский“, СУ "Св. св. Кирил и Методий“, ПГМЕЕ, НЕГ "Гьоте“, СУ "Константин Петканов“, СУ "Димчо Дебелянов“.