Интензивна работа с родители в ДГ "Детелина" в село Замфирово по Проект № BG05M2OP001-5.001-0001. Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“, съобщиха от общината.

Реализирани бяха 3 групови форми за интензивна работа с родители:

Участие на родителите в съвместна дейност с учителите по почистване, освежаване и боядисване на външна площадка по Безопасност на движението по пътищата.

Провеждане на мотивационна среща на тема "Възпитанието – средство за преодоляване на дискриминацията, агресията и насилието в живота на децата“.

Включване на родителите в открита ситуация по Безопасност на движението по пътищата на тема: "Пресичам безопасно“.