От Община Стара Загора публикуваха информация във връзка с изплащане на възнагражденията на СИК от проведените на 09.06.2024г. избори за народни представители и членове на Европейския парламент.

Съгласно Решение № 3438-ЕП/НС от 07.06.2024г. на Централната избирателна комисия се допълва Решение № 3053-ЕП/НС от 09.04.2024г. като се създава:

 2.4.1. Членовете на СИК в страната, които са представили протоколи без грешки, за които Изчислителният пункт към РИК е издал приемо-предавателни разписки, потвърдени от СИК и РИК без корекции и поправка на грешки, получават допълнително възнаграждение в размер на 25 лв.

2.4.2. Допълнителното възнаграждение се получава въз основа на представен на общината от ЦИК чрез РИК списък на СИК без установени грешки или липси в протоколите на СИК.

В тази връзка, с цел точно и вярно определяне на сумите за изплащане на каса, ще започне изплащане на възнагражденията по предварително определен график до 3 работни дни след постъпване в общината на утвърдените от ЦИК списъци по т.2.4.2 от Решение № 3438-ЕП/НС от 07.06.2024г.

Графикът за изплащане на възнагражденията ще бъде незабавно публикуван на официалния сайт на Община Стара Загора, информация ще бъде предоставена и на входа на сградата на Общината.