Към 31.12.2023 г. население на област Хасково е 207 114 души. В сравнение с 2022 г. населението намалява с 325 души, или с 0.2%. Мъжете са 100 204 (48.4%), а жените – 106 910 (51.6%), или на 1 000 мъже се падат 1 067 жени, предава haskovo.live.

В края на 2023 г. лицата на 65 и повече навършени години са 53 381, или 25.8% от населението в областта. В сравнение с 2022 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта.

Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 29.8%, а на мъжете -21.5%.  Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

 

Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 19.2%, Варна – 21.5%, и Благоевград – 22.2%.

Към 31.12.2023 г. децата до 15 години в област Хасково са 29 164, или 14.1% от общия брой на населението.

 

През 2023 г. в област Хасково са регистрирани 1 635 родени деца, като от тях 1 617, или 98.9% са живородени. През 2022 г. живородените са били 1627. Коефициентът на обща раждаемост за областта през 2023 е 7.8 %, при средно за страната 8.9%.

През 2023 г. броят на живородените извънбрачни деца в областта е 1 160, или 71.7% от всички живородени. Високият процент на извънбрачна раждаемост може да се обясни със значителното нарастване на броя на съжителствата сред младите хора, без те да са оформени в юридически брак.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. За областта средният брой живородени деца от една жена през 2023 г. е 1.83, при средно за страната 1.81. За областта той нараства с 0.01 спрямо 2022 година. Средната възраст на майката при раждане на първото дете в област Хасково е 26.0 години, при средно за страната – 27.7.

Броят на умрелите лица през 2023 г. е 3 486. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява със 751, или със 17.7%. Коефициентът на обща смъртност4 в областта е 16.8‰, при средно за страната 15.7% . Смъртността сред мъжете (17.8‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (15.9‰). През 2023 г. на 1 000 жени умират 1 051 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (22.2‰) отколкото в градовете (14.7‰).

През 2023 г. в областта са починали 13 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 8.0‰ при средно за страната 4.9%.

През 2023 г. в област Хасково са регистрирани 551 юридически брака – със 166 по-малко спрямо предходната година. 67.5% от регистрираните бракове са сред населението в градовете. Средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 33.2 и 30.0 години. Спрямо предходната година средната възраст при сключване на първи брак нараства с 0.2 години за мъжете и намалява с 0.3 години за жените. Броят на разводите през 2023 г. е 256, при 251 през 2022 година. От всички прекратени бракове 73.0% се отнасят за населението в градовете.

Към 31.12.2023 г. общият коефициент на възрастова зависимост за област Хасково е 66.3%, при средно за България е 61.0%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст.  Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст. Средната възраст на населението в областта от 43.1 години през 2010 г. нараства до 46.3 години в края на 2023 година.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие в областта се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението.

През 2023 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението в област Хасково е намаляло с 1 869 души.

Намалението на населението в област Хасково през 2023 г., измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 9.0‰ при средно за страната минус 6.8%