close
ЗАРЕЖДАНЕ...
Всички
Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол
Готов е проектът за многоетажен паркинг с хеликоптерна площадка в Пловдив
14:45 / 22.09.2022
399
Преди дни Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи в размер на 55 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за държавни лечебни заведения за болнична помощ – търговски дружества, за капиталови разходи.

25 000 000 лв. ще бъдат разпределени за строителство на лечебно-диагностичен блок за болнични структури по педиатрични и онкологични специалности в поземлен имот, собственост на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Св. Георги“ ЕАД, за нуждите на Южна България.

По този повод се свързахме с проф. д-р Карен Джамбазов - изпълнителен директор на УМБАЛ "Св. Георги", който разказа подробности за проекта и очакваните ползи от него, както и за бъдещите инвестиции, които се очакват в лечебното заведение:

Проф. Джамбазов, разкажете ни повече за тази нова инвестиция, за която държавата отпусна 25 млн. лева? Какво точно ще представлява тя и каква ще е ползата от нея?


 - Касае се за проект за строителство на нова седеметажна сграда в базата на УМБАЛ "Свети Георги“ ЕАД на бул. "Пещерско шосе“ № 66, в Пловдив. В тази сграда ще се обособи нов диагностично-лечебен корпус, в който ще бъдат пребазирани медицински специалности от областта на педиатрията и онкологията, които към момента се намират в незадоволителен сграден фонд на бул. "Васил Априлов“ № 15а.

Понастоящем Клиниката по педиатрия и генетични заболявания на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД се помещава в две свързани сгради с обща стълбищна клетка, намиращи се в База 1, бул. Васил Априлов №15а. По-старата сграда е строена през 1936 г. и е с РЗП около 2000 кв.м., а другата – през 1981 г. и е с РЗП около 3500 кв.м. Общата площ на сградния фонд на клиниката възлиза на 5500 кв.м. Така описаният сграден фонд на клиниката не може да осигури нормални условия за работа на персонала и не отговаря на съвременните санитарно-хигиенни норми, на медицинските стандарти и изискванията за безопасни и здравословни условия на труд.

Като материална база, състоянието на клиниката е крайно незадоволително. Най-големи проблеми създават старите инсталации (някои, от които са правени през 50-60-те години на миналия век) общите санитарни възли са за цели отделения. Стаите не разполагат със самостоятелни санитарни възли. Същото се отнася за приемните и диагностични кабинети и други, които като размери и разположение не са съобразени с действащите нормативи.

Освен всичко изложено, настоящото местоположение на клиниката е ситуирано на бул. "Васил Априлов" № 15а, гр. Пловдив и е отдалечена от основната материално-техническа база на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, която се намира на бул. "Пещерско шосе" № 66, гр. Пловдив. Това създава логистични и организационни затруднения за диагностично-лечебните процеси, тъй като се налага често транспортиране на пациентите от едната до другата база за определени изследвания и други медицински дейности. С преместването на клиниката в новия сграден фонд, който се планира да бъде изграден на бул. "Пещерско шосе" № 66 ще бъдат преодолени всички описани затруднения.

Пребазирането на Клиниката по педиатрия и осигуряването на подходящи условия за нейната работа и за болничния престой на нейния пациентски поток е от изключително значение за населението от Южна Централна България. Клиниката по педиатрия и генетични заболявания е единствена по рода си за този регион на страната.

В нея се лекуват всички остри състояния и всички по-тежки и по-сложни за диагностика и лечение случаи в областта на педиатрията. През спешно детско приемно отделение месечно преминават около 2300 деца, за година - около 28 000 деца. В клиниката годишно се хоспитализират над 5500 деца с остри състояния при заболявания на вътрешните органи, в т.ч. с кардиологични, неврологични, онкохематологични и други.

В клиниката са разкрити отделения, които извършват дейност по профилни специалности, някои от които единствени за региона на Югоизточна България, като детска ендокринология, детска неврология, детска пневмология и фтизиатрия, детска ревматология, детска кардиология.

В момента клиниката работи по 46 клинични пътеки, като за Област Пловдив и всички съседни области, клиниката се явява единственото място, в което може да бъде оказана медицинска помощ и да бъдат извършени определени изследвания, като интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травми, левкемии, лимфоми, хеморагични диатези, солидни тумори в детска възраст, отравяния и токсични ефекти от битови отрови и лекарства, първични имунодефицити, муковисцидоза, колоноскопии при деца и изследвания на евокирани слухови и зрителни потенциали, и т.н.

Клиниката по детски и генетични заболявания е база за практическо обучение за студенти и специализанти от Медицински университет - гр. Пловдив, като годишно през нея преминават над 1500 студенти по медицина, по дентална медицина, по здравни грижи, както и по други специалности от медицинската професия.

През годините ръководството на лечебното заведение положи системни и последователни усилия за осигуряването на финансирането за подобряване на съществуващия сграден фонд на Клиниката по педиатрия и генетични заболявания, а впоследствие - за изграждането на новия сграден фонд, което беше посрещнато с положителна реакция както от Държавата, така и от обществеността.

Опитите от 2016г. и 2017г. да бъде реновиран старият сграден фонд чрез финансиране от европейски структурни фондове по проект на Министерство на здравеопазването завършиха безуспешно и с писмено становище от МЗ, че сградата на Клиниката по педиатрия не отговаря на съвременните архитектурни изисквания на стандарта по спешна медицина и се налага преместване на спешния прием на деца в клиниката.

През следващите години лечебното заведение поде мащабна благотворителна кампания за набирането на средства за изграждането на нова сграда за въпросните клинични звена - нов педиатричен и онкохематологичен комплекс.

Впоследствие кампанията беше подкрепена и на държавно ниво, като бяха осигурени 16 934 791.00 лв. с Постановление № 153 от 16.07.2020г. на Министерски съвет на Република България. През настоящата година с приемането на Закона за държавния бюджет от 30 юни 2022 г. от 47-ото Народно събрание беше предвидено и допълнително финансиране на проекта от 25 000 000 лева.

Така осигуреното финансиране се очаква да бъде достатъчно за реализирането на строителството. За новата сграда вече има изготвен и одобрен инвестиционен проект, с издадено разрешение за строеж от Община Пловдив. Предвижда се сградата да бъде с разгърната застроена площ от 17672 кв.м., със седем етажа и сутерен.

Кога се очаква да започне строителството на новата сграда? И какви са амбициите за приключването на проекта?

 - Важно съображение за реализирането на проекта е прилагането на Закона за обществените поръчки и свързаните с него технологични срокове.

Още през миналата година УМБАЛ "Свети Георги“ ЕАД откри процедура по закона за определяне на изпълнител на строителните дейности. Процедурата премина през редица перипетии, включително през оспорвания пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, приключили изцяло в полза на лечебното заведение. Въпреки това не се стигна до сключване на договор за строителство поради откази на всички възможни изпълнители на строителството – както на първия, така и на втория класиран участник в процедурата по ЗОП. В тази връзка вероятно трябва да се отбележат инфлационните процеси в сектор строителство, на които сме свидетели през последната година.

През настоящата година ще се пристъпи към ново възлагане по Закона за обществените поръчки и очакваме сключването на договор за строителство в срок между 5 и 8 месеца. Заложеният срок за строителство след тази дата е 24 месеца. Това са и сроковете, в които планираме да бъде реализирана новата сграда.

Какви други важни проекти движите и какви са идеите за финансирането им? Какви още са нуждите на болницата, има ли нещо неотложно като ремонтни дейности на този етап?

 - Сградният фонд на УМБАЛ "Свети Георги“ ЕАД е разпределен в две бази на два сравнително отдалечени административни адреса в гр. Пловдив – База II на бул. "Пещерско шосе“ № 66 и База I на бул. "Васил Априлов“ № 15а. Територията на База I (поземлен имот с идентификатор 56784.510.3585) на практика е собственост на Държавата и е с предоставени права за стопанисване на "Медицински университет“ – Пловдив.

Дългосрочната стратегия за развитието на лечебното заведение включва пребазиране на лечебно-диагностични структури от по-старата База I на лечебното заведение, намираща се на бул. "Васил Априлов“ №15а, където липсват условия за оптимизация на строително-инженерната инфраструктура, за осигуряване на енергийна ефективност и осъвременяване на болничната инфраструктура. Причините за това са липсата на право на собственост върху земята, респективно право на строеж и остарелият сграден фонд на лечебното заведение, който не може да покрие съвременните здравни и строителни норми, в т.ч. нормите за пожарна и аварийна безопасност.

Към момента е реализирано цялостно пребазиране на Клиниката по неврология от База I в сграда "Хирургически корпус“ с идентификатор 56784.510.1051.1 - основната сграда на лечебното заведение на бул. "Пещерско шосе“ № 66, а след реализирането на проекта за изграждането на нов диагностично-лечебен корпус на практика ще се осъществи пребазиране и на редица други болнични структури – Клиника по педиатрия, Клиника по клинична хематология, Клиника по медицинска онкология. Като следващ етап се планира преместване в База II на Отделението по диализно лечение и Отделението по нефрология.

Базата на УМБАЛ "Свети Георги“ ЕАД на бул. "Пещерско шосе“ № 66 не разполага с достатъчни възможности за автомобилно паркиране, потребността от което драстично ще се увеличи след преместването на болничните структури. Ако не бъдат взети мерки в тази насока чрез изграждането на необходимата транспортна инфраструктура, ще се стигне до съществени затруднения както за увеличения пациентопоток, така и за персонала на лечебното заведение.

За справка, персоналът на болничните структури, които се планира да се преместят в новия диагностично-лечебен корпус (Клиника по педиатрия, Клиника по клинична хематология, Клиника по медицинска онкология), за 2021 г. възлиза на 185 души, а хоспитализираните пациенти в същите клиника за 2021 г. възлизат на 12 885 души. От друга страна, персоналът на следващите структури, които се планира да бъдат преместени в База I – Отделението по диализно лечение и Отделението по неврология, възлиза на 58 души, а пациентите, на които е оказана болнична грижа в същите структури за 2021 г., възлизат на 1417 души.

Тези цифри ясно показват необходимостта от незабавни мерки за обезпечаване на безпрепятствено паркиране за нуждите както на увеличаващия се медицински персонал в База II на УМБАЛ "Свети Георги“ ЕАД, така и на увеличаващия се пациентопоток, който се очаква “да съпроводи" съответните клиники и отделения при преместването им от База I в База II на лечебното заведение.

Предвид изложеното УМБАЛ "Свети Георги“ ЕАД вече се е снабдило с технически инвестиционен проект за изграждането на многоетажен паркинг на територията на База II на лечебното заведение. Съгласно техническите показатели на проекта се предвижда паркингът да бъде с РЗП от 19 327 м2 и да включва 603 паркоместа, от които 61 броя да бъдат предназначени за хора с увреждания.

Освен това проектът включва към паркинга да бъде изградена хеликоптерна площадка с коридор към спешно отделение. Хеликоптерната площадка ще се използва за въздушен транспорт на спешни пациенти. Общата разгърната застроена площ на проектната разработка възлиза на 20 402 м2.

Друг стратегически проект, който се разглежда към момента е преустройство на сградата на бившия "Хранителен блок“ в диагностично-лечебен блок, в който да бъдат преместени в База II Отделението по диализно лечение и Отделението по нефрология. Предвижда се общата площ на проектната разработката да бъде 4297 кв. м. УМБАЛ "Свети Георги“ ЕАД вече е открило възлагане по Закона за обществените поръчки за определянето на проектантско дружество, което да изпълни технически проект.

За така посочените два стратегически проекта – изграждането на многоетажен паркинг и преустройството на бившия Хранителен блок, се разглеждат различни способи за финансиране в това число и възможността за частично финансиране с банков кредит при условие, че бъдат договорени изгодни условия и се гарантира финансовата стабилност на лечебното заведение.

Работим също така и върху изграждането на фотоволтаични централи върху четири сгради на болницата, разположени на бул. "Пещерско шосе“ № 66. Това са сграда "Хирургичен блок“ (с идентификатор 56784.510.1051.1 по кадастралната карта на гр. Пловдив), сграда "Хранителен блок“ (идентификатори 56784.510.1051.3 и 56784.510.1051.4 по к.к.), сграда "Парово - отоплителна централа (идентификатор 56784.510.249.1 по к.к.) и сграда "Пералня и Стерилизация“ (идентификатор 56784.510.250.1 по к.к.).

Очакваме изграждането на фотоволтаични електростанции да представлява придобивка с голяма икономическа стойност за лечебното заведение. Предвижданата мощност на фотоволтаичните централи е 1,137 MWh, която мощност ще е достатъчна за обезпечаването на голяма част от енергийните нужди на болницата. Към момента болницата подготвя възлагане на технически инвестиционен проект по Закона за обществените поръчки.

Също така, съвсем наскоро лечебното заведение успешно приключи процедура по ЗОП за цялостна подмяна на оборудването в звено Пералня и стерилизация. Предстои сключването на договор за доставка за съвременно перилно оборудване на обща стойност 2 468 400,00 лв с ДДС. Договорът ще бъде финансиран от Министерство на здравеопазването.

Друг значим проект, който разглеждаме, е поетапно изграждане на съвременна система за климатизация и вентилация на основната сграда на УМБАЛ "Свети Георги“ ЕАД – сградата на Хирургическия корпус на бул. "Пещерско шосе“ № 66, гр. Пловдив.

Зареждане! Моля, изчакайте ...

ИЗПРАТИ НОВИНА
Актуални теми
Парламентарни избори 2022 г.
Sofia Open 2022
ТВ и шоу сезон 2022/2023 г.
Моторни спортове
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Анкета
Ако изборите бяха днес, коя формация бихте подкрепили?
ГЕРБ
ПП
БСП
ДБ
Възраждане
ДПС
Български възход
Друга
Не съм решил/а
Няма да гласувам

Част от
НОВИНИ
ЗА НАС

За контакти:

тел.: 0882 801 801

focus@focus-news.net

За реклама:

Тарифи (виж)

тел.: 0885 39 39 42

office@mg24.bg
©2000 - 2022 Медия груп 24 ООД. focus-news.net - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от focus-news.net, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в focus-news.net е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.