Експертите на РИОСВ - Русе разясниха задълженията и отговорностите на собствениците на складове за съхранение на негодни за употреба препарати за растителна защита (НУПРЗ), в рамките на две последователни срещи в Русе и Силистра през юни. Участие в срещите взеха представители на местната власт, общините, Областните дирекции "Земеделие“ и собствениците на складове за НУПРЗ. Чрез on-line връзка се е включил представител на МОСВ, който е отговарял на поставените въпроси.

Провеждането на срещите е в подготовка на Програма "Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) и мерки за превенция“, част от втори етап за изпълнение на Швейцарско - Българска Програма за Сътрудничество (ШБПС), свързана с извеждането на препаратите в чужбина за обезвреждане. На този етап е планирано РИОСВ - Русе да е в един лот с РИОСВ - Велико Търново, РИОСВ - Шумен и РИОСВ - Варна. Срокът е определен съгласно споразумението между Р. България и Конфедерация Швейцария - 5 години, с начална дата  януари 2025 г., като ще се започне от складовете с най-висок риск за околната среда и човешкото здраве.

Задълженията и отговорностите на собствениците на складове са свързани с обеззаразяване на сградите след изнасяне/извеждане за обезвреждане на НУПРЗ. В случай на необходимост от събаряне на помещенията/складовете, генерираните строителни отпадъци, следва да бъдат предадени в съответствие с изискванията на ЗУО и Наредбата за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали.

Дейностите по почистване на складовете ще се контролират от комисия, която ще включва представители на РИОСВ, РЗИ, Пожарна безопасност, Общинска администрация, Областна управа и от собствениците на склада.

Проблемът с негодните за употреба продукти за растителна защита (ПРЗ) възниква с разформироването на бившите ТКЗС и АПК, в началото на 90-те години на миналия век. Складираните негодни за употреба ПРЗ представляват опасност за общественото здраве, може да предизвикат замърсяване на природни ресурси като почва, вода и въздух, но също така представляват пречка пред социално-икономическото развитие на засегнатите райони.

В контролираната от РИОСВ - Русе територия - областите Русе, Разград и Силистра има общо 21 склада, в 21 населени места, в 10 общини. В тях се съхраняват 91 744 т. НУПРЗ.  Общият брой на населението в засегнатите населени места е 206 584 жители.