РИОСВ-Русе даде предписания на оператори на инсталации да извършат обследване на съоръженията и процесите в производствата си, където е възможно организирано или неорганизирано да се отделят интензивно миришещи вещества, съобщи Регионалната екоинспекция.

В срок до 30 април пет оператора, извършващи дейност в промишлените зони на Русе трябва да представят резултата от обследването, график с конкретни мерки и отговорници с цел недопускане, а при невъзможност - минимизиране разпространението на миризми, извън производствените им площадки.

Три от предприятията имат издадени комплексни разрешителни (КР) - "Линамар Лайт Металс-Русе" ЕООД, "Оргахим Резинс" АД и "Лубрика" ООД. В КР на тези дружества има изрично условие за неразпространение на миризми. Същите предписания следва да изпълнят и "Оргахим" АД и "Олео протеин" ЕООД, които нямат КР.

За "Линамар Лайт Металс-Русе" ЕООД срокът е удължен до края на юни тази година поради представен линеен график от фирмата, която ще извърши обследването.