Допълнителна възможност за ученици от VII клас, които по обективни причини не са могли да се явят на изпити за национално външно оценяване (НВО) по български език и литература и/или по математика и/или на изпит за проверка на способностите

Нови текстове в Наредба № 10/01.09.2016 г. (Глава IV, Раздел VIа) дават възможност на ученици, завършващи VII клас, които не са могли да се явят на изпитите за НВО по български език и литература и/или по математика и/или на изпит за проверка на способностите по някоя от следните причини:

- в деня на изпита са били в болничен престой, под задължителна изолация или задължителна карантина;

- поради смъртен случай на член от семейството на детето, настъпил до 1 месец преди деня на изпита;

да се явят на изпит на допълнителна дата, определена от министъра на образованието и науката.

За явяване на изпит на допълнително определена дата родителите/настойниците на ученика подават заявление до началника на регионалното управление на образованието, към което прилагат или копия на документите от болничното заведение, доказващи болничния престой, или копия на документите от регионалната здравна инспекция – за наложена изолация, съответно карантина, или копие на препис-извлечение от акта за смърт.

Заявлението се подава до 7 работни дни след редовната дата за провеждане на съответния изпит, което през настоящата учебна година означава:

- до 28 юни 2024 г. включително – за изпита по български език и литература;

- до 2 юли 2024 г. включително – за изпита по математика;

- до 3 юли 2024 г. включително – за изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство;

- до 4 юли 2024 г. включително – за изпита за проверка на способностите по музика;

- до 8 юли 2024 г. включително – за изпита за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт;

Изпитите ще се организират и проведат при условията и по реда на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и по график, който ще бъде определен със заповед на министъра на образованието и науката.

Регионална комисия по организиране и провеждане на НВО при РУО - Шумен