Заключителна пресконференция бе дадена по проекта "Благоустрояване на централен площад в с. Старо Оряхово и изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих – парк "Армейски“ гр. Долни чифлик“. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Местна инициативна група "Долни чифлик и Бяла“, Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“. Общата стойност на инвестицията е 274 119, 50 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик.

С европейските средства е извършено благоустрояване на централния площад в с. Старо Оряхово. Той е разширен, настилките са изцяло подменени с нови. Обособени са кътове за отдих, въведено е енергоспестяващо осветление. Проектът включва и изграждане и възстановяване на парк "Армейски“ в гр. Долни чифлик. Изпълнени са дейности като обособяване на места за отдих, възстановяване на зелени площи, монтиране на соларно осветление, изграждане на пешеходни алеи и паркоместа, питейна фонтанка, монтиране на видео наблюдение, на спортни атракциони и съоръжения за деца.

Проектът е стартирал на 23.07.2020 г. и ще продължи до 30.06.2024 г.