получат финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ. В рамките на тазгодишната Национална кампания "Чиста околна среда – 2024 г.“, бяха подадени осем проектни предложения в конкурса на тема "Обичам природата – и аз участвам“, от които шест са класирани и одобрени за финансиране на обща стойност 74 870 лв., съобщиха от пресцентъра на община Смолян.

Със средствата за финансиране ще се изградят нова детска площадка в с. Могилица, кът за отдих и спорт в с. Петково, парково пространство с детски кът в с. Стойките, както и ще се обнови детската площадка в с. Широка лъка. Ще бъдат подобрени условията и в ДГ "Родопчанче“ – гр. Смолян и ПГИ "Карл Маркс“ – гр. Смолян чрез проектите им "Игри до зори в зелените гори с приятели добри“ и "Зелена беседка“. В рамките на проектите ще бъдат извършени дейности по почистване, облагородяване, озеленяване и изграждане на детски площадки и кътове за отдих. Чрез реализирането на тези проектни дейности ще допринесе за подобряване качеството на живот на местната общност, както и за повишаване осведомеността по въпросите за опазване на околната среда, доброволчество и биоразнообразие.

Крайният срок за изпълнение на дейностите е до края на месец ноември 2024 г.

Конкурсът в рамките на Националната кампания "Чиста околна среда“ е ежегоден. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие (Обединени детски комплекси). Идеята на кампанията е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда и повишаване на екологичната култура. С реализацията на дейностите се цели реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други.