Областната организация на Български Червен кръст Пловдив проведе Четвърта редовна сесия на 67-мо Областно Общо Отчетно събрание. На него беше отразена широкоспектърната дейност през 2023 година. 

"Действията през годината бяха с фокус върху подпомагане на уязвими граждани на територията на област Пловдив, подготовка на населението, щатен и доброволчески състав за реагиране при бедствия, аварии и катастрофи; привличане и обучение на млади хора в хуманитарната дейност на организацията и създаване и укрепване на партньорства“, съобщи в началото д-р Петрония Карамитрева – председател на Областния съвет на БЧК-Пловдив. 

Основните инициативи и кампании, реализирани от областната организация на БЧК – Пловдив, сa насочени към хуманитарно подпомагане и подкрепа на лица чрез организиране на събития и други червенокръстки прояви. 

Преди Великденските празници беше организирана и проведена кампания за набиране и подпомагане с хранителни пакети в рамките на програма "Мобилни социални екипи“. Чрез кампанията бяха подпомогнати 127 лица в тежко социално положение. 

В Коледната кампания се включиха 21 фирми – дарители и граждани на Пловдив. В рамките на 5 дни 16 транспортни екипа от доброволци доставиха хранителните пакети до домовете на социално слаби семейства и възрастни хора, вкл. такива, които живеят сами – без близки. Чрез кампанията бях подпомогнати 185 лица.

През отчетната година продължи да се подпомагат силно уязвими хора, като самотни възрастни хора, болни, карантинирани, безработни, многодетни семейства, деца в риск, украинските граждани, потърсили закрила и подкрепа вследствие на въоръжения конфликт между Русия и Украйна. 

Хуманитарно подпомагане е осигурено на 9 838 лица. В социалната приемна на областната организация на Пловдив са подпомогнати 6090  лица с храни и се осъществени 3053 консултации.

БЧК-Пловдив се включи и в Национална кампания на БЧК за набиране на средства и материални помощи в помощ на пострадалите от земетресението в Турция и Сирия. Бяха приети и транспортирани да националната складова база 558 кашона, съдържащи дрехи, обувки, хигиенни и санитарни материали.

През годината успяхме да подпомогнем 781 хора в затруднено положение чрез Програма "Хранителна банка".

Беше разкрит  Хуманитарен  пункт  за оказване на подкрепа на засегнатите от конфликта в Украйна. Той предоставя топла напитка, сандвич, емоционална и психо-социална подкрепа, както и индивидуални консултации на руски език. Предоставя информация за други места и форми на подкрепа, комуникация, насочване, препоръки  и консултиране (вкл. помощ за възстановяване на семейни връзки). При необходимост, измерване на кръвно налягане, базисни хигиенни 

материали. През 2023 година са подпомогнати 7741 лица. С потърсилите помощ и подкрепа са проведени 8191 консултации.

БЧК-Пловдив извърши и медицинско подпомагане на 426 лица, като на 104 лица са платени здравни осигуровки, на 129 лица са закупени медицински изделия и услуги. Общо през годината са закупени 1242 медикамента.

Програма "Мобилни социални екипи в районите на Община Пловдив“ само за последната година подпомогна близо 500 лица с трайни увреждания, самотни възрастни хора в нужда и семейства в криза от район.

"За отчетния период продължаваме да отчитаме проблемът за липсата на достатъчно кръводарители на годишна база. Освен провеждането на ежегодна кръводарителска акция, сътрудничеството и партньорството с Регионалния център по трансфузионна хематология в Пловдив, продължихме да изпълняваме основната роля на БЧК за промотиране на безвъзмездното кръводаряване.“, каза още д-р Петрония Карамитрева. 

БЧК-Пловдив цели и да повиши готовността на екипите за действия при бедствия и кризи и добро взаимодействие със структурите на местната и държавна власт за реакция при кризисни ситуации. Друг основен момент е навременното обезпечаване на екипите с необходимата екипировка и технически средства. 

Изминалата 2023 година бе поредната година на предизвикателства и смели проекти за Български младежки Червен кръст. Броят на доброволците достигна 612 спрямо миналогодишните 589. За първа година Български младежки Червен кръст може да отбележи с активна съвместна работа със Студентските съвети на пловдивските университети. През 2023 година бяха проведени обучения по следните основни теми: Общи знания за Червения кръст и Чревния полумесец, Активно включване в социалната среда; Първа долекарска помощ; Здравословен начин на живот; Превенция на насилието; Хуманитарно образование; Обучение "Хелфи“.

Заместник-генералният директор на БЧК д-р Славита Джамбазова поздрави служителите и ръководството на областната организация на БЧК в Пловдив за справянето с предизвикателствата през изминалата година. 

"Пловдивската областна организация ще положи всички усилия за реалистично изпълнение на заложените планове през 2024 година, ползвайки богатия си професионален опит, положителния си имидж и прилагайки иновативни инициативи. Ще разчита на подкрепата на партньори, приятели и съмишленици, за да изпълни хуманитарната си мисия“, заяви директорът на Секретариата на БЧК-Пловдив Таня Георгиева. 

"Продължаващата и задълбочаващата се криза, обезценяването на моралните ценности,  социалната изолация, задълбочаващата се инфлация и бедност, ни задължава да продължим упорито да работим за моралната и  материалната устойчивост на най-уязвимите български граждани чрез предоставяне на услуги и хуманитарна помощ“, каза още Таня Георгиева.