Европейският съвет финализира директивата относно паневропейските минимални правила за преследване на нарушения или заобикаляне на санкциите на ЕС в държавите-членки, се казва в съобщение на Съвета.

Директивата предвижда, че държавите-членки ще трябва да класифицират определени деяния като престъпления. Те включват:

помощ на лица, подложени на ограничителни мерки на ЕС за заобикаляне на забраната за пътуване,

търговия със стоки, които са обект на санкции, и извършване на сделки с държави или организации, които са обект на ограничителни мерки на ЕС,

предоставяне на финансови услуги или извършване на финансови дейности, които са забранени или ограничени,

укриване на собственост върху средства или икономически ресурси от лице, юридическо лице или орган, които са обект на санкции от ЕС,

Подстрекателството към тези престъпления също ще се наказва като престъпление.

Трафикът на военни материали ще представлява престъпление не само ако е извършен умишлено, но и ако е налице сериозна небрежност.

Разпоредби на директивата

Държавите-членки трябва да гарантират, че нарушенията на санкциите на ЕС се наказват с ефективни и пропорционални наказателни санкции, които варират в зависимост от нарушението. Умишленото нарушаване на санкциите обаче трябва да доведе до лишаване от свобода като максимално наказание. Нарушителите на ограничителните мерки на ЕС могат да бъдат подложени на допълнителни глоби.

Юридически лица (т.е. компании) също могат да бъдат подведени под отговорност, ако престъплението е извършено от лице, заемащо ръководна длъжност в организацията. В такива случаи санкциите могат да включват лишаване от право на стопанска дейност и отнемане на разрешения и разрешения за извършване на стопанска дейност.

Директивата ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването й в Официален вестник на ЕС. Страните членки ще разполагат с 12 месеца, за да включат разпоредбите на директивата в националното си законодателство.

Да припомним, че през декември Съветът на ЕС и Европейският парламент приключиха преговорите по закон на ЕС, който въвежда наказателно преследване и наказания за нарушаване на санкциите на ЕС. Тази директива гарантира, че онези, които нарушават или заобикалят санкциите на ЕС, ще бъдат подведени под отговорност.