Днес (5 март) Европейската комисия и върховният представител представиха първата по рода си Европейска отбранителна индустриална стратегия на равнище ЕС и предложиха амбициозен набор от нови действия в подкрепа на конкурентоспособността и готовността на отбранителната индустрия, се посочва в съобщение на ЕС.

"Преди две години неоправданата, продължаваща агресивна война на Русия срещу Украйна отбеляза завръщането на конфликта с висока интензивност на нашия континент", се посочва в съобщението на ЕС.

Европейската отбранителна промишлена стратегия (EDIS) определя ясна, дългосрочна визия за постигане на отбранителна промишлена готовност в Европейския съюз. 

Като първо непосредствено и основно средство за прилагане на стратегията, Европейската комисия представя законодателно предложение за Европейската програма за отбранителна промишленост (EDIP) и рамка от мерки, насочени към осигуряване на навременна наличност и доставка на отбранителни продукти.

Стратегията очертава предизвикателствата, пред които в момента е изправена Европейската отбранителна технологична и индустриална база (EDTIB), както и възможностите за пълно използване на нейния потенциал и определя посоката на развитие за следващото десетилетие.

За да подкрепи държавите членки в постигането на тези цели, Европейската отбранителна индустриална стратегия предлага набор от мерки, насочени към:

-Подкрепа за по-ефективно изразяване на потребностите от колективна отбрана на държавите членки

-Осигуряване на наличност на всички отбранителни продукти чрез по-оперативна система EDTIB при всякакви обстоятелства и времеви рамки

-Гарантиране, че националните бюджети и бюджетите на ЕС подкрепят адаптирането на европейската отбранителна индустрия към новия контекст на сигурността с необходимите средства

-Въвеждане на култура на отбранителна готовност във всички политики, по-специално чрез призоваване за преразглеждане на кредитната политика на Европейската инвестиционна банка тази година

-Развитие на по-тесни връзки с Украйна чрез участието й в инициативи на ЕС за подкрепа на отбранителната индустрия и стимулиране на сътрудничеството между отбранителната индустрия на ЕС и Украйна

-Обединение с НАТО и стратегически партньори, сътрудници и международни партньори, както и по-тясно сътрудничество с Украйна.

Стратегията установява показатели, насочени към измерване на напредъка на държавите членки в постигането на индустриална готовност. Държавите членки се приканват да:

-До 2030 г. закупуване на поне 40% от отбранителната техника в рамките на сътрудничеството

-Гарантиране, че до 2030 г. стойността на вътрешноевропейската търговия с отбрана е най-малко 35 % от стойността на пазара на отбрана на ЕС

-Постига стабилен напредък към осигуряване на поне 50% от своя бюджет за отбрана в рамките на ЕС до 2030 г. и 60% до 2035 г.