Днес (14 май) Съветът прие важна реформа на европейската система за убежище и миграция, се посочва на сайта на ЕС.

С нея се установява набор от правила, които ще спомогнат за организираното управление на пристигащите, ще създадат ефикасни и единни процедури и ще осигурят справедливо разпределение на тежестта между държавите членки.

Пактът за убежище и миграция ще осигури по-справедлива и по-силна миграционна система, която ще има конкретни резултати на място. Тези нови правила ще направят европейската система за убежище по-ефективна и ще увеличат солидарността между държавите членки. Европейският съюз ще продължи и тясното си сътрудничество с трети държави за преодоляване на първопричините за незаконната миграция. "Само заедно можем да намерим отговор на глобалното миграционно предизвикателство", заявява Никол де Мур, държавен секретар по въпросите на убежището и миграцията на Белгия.

Пълно преразглеждане на системата на ЕС за убежище и миграция

Днес Съветът прие общо 10 законодателни акта, които реформират цялата европейска рамка за управление на убежището и миграцията.

Регламентът за скрининг ще позволи на националните органи да насочват незаконните мигранти и кандидатите за убежище на външна граница към съответната процедура и ще гарантира, че идентификацията, проверките за сигурност и уязвимост и здравната оценка се извършват по единен начин.

Новите правила за актуализираната база данни "Евродак“ ще позволят събирането на по-точни и пълни данни (включително биометрични данни) за различни категории мигранти, включително кандидати за международна закрила и лица, пристигащи незаконно в ЕС. Това ще спомогне за предоставянето на информация при изготвянето на политиките и ще подобри контрола върху незаконната миграция и неразрешените движения.

Регламентът за процедурата за предоставяне на убежище рационализира европейската процедура за предоставяне на убежище и въвежда задължителна гранична процедура в точно определени случаи. Регламентът за граничната процедура за връщане се отнася до връщането на хора, чиито молби по тази гранична процедура са отхвърлени. Регламентът за управление на убежището и миграцията определя коя държава членка е отговорна за разглеждането на молбите за международна закрила и за първи път въвежда справедливо разпределение на отговорността между държавите членки. Благодарение на регламента за кризата ЕС ще бъде по-добре подготвен за разглеждане на молби за убежище при извънредни обстоятелства.

Квалификационният регламент и Директивата за условията на приемане установяват единни правила за критериите за предоставяне на международна закрила и стандартите за приемане на търсещите убежище. Това би трябвало да допринесе и за намаляване на вторичните движения между държавите членки.

И накрая, регламентът за презаселване се занимава със законните и безопасни пътища към ЕС, като установява общи правила за презаселване и хуманитарен прием.

Гранична процедура

Основна новост в реформата е задължителната гранична процедура. Тази процедура ще се прилага за определени категории лица, търсещи убежище (например тези, които идват от държави с нисък процент на признаване на убежище). Целта на процедурата е да се направи бърза оценка на външните граници на ЕС за това дали молбите са неоснователни или недопустими. Лицата, които са в гранична процедура за предоставяне на убежище, нямат право да влизат на територията на ЕС.

Отговорност и солидарност

Новите правила изясняват коя държава членка ще бъде компетентна за дадена молба за убежище (например в случаите, когато лицето има член на семейството си в държава от ЕС или когато молбата за убежище не е подадена в държавата, в която търсещият убежище пристига за първи път в ЕС).

Друг важен аспект на реформата на миграционната система е въвеждането на механизъм за солидарност, за да се осигури по-справедливо разпределение на отговорността. Новите правила съчетават задължителната солидарност в подкрепа на държавите членки, които се справят със силен приток на мигранти, с гъвкавост по отношение на вида на вноските. Приносът на държавите членки може да се състои в преместване, финансови вноски или, когато това е договорено с облагодетелстваната държава членка, в алтернативни мерки за солидарност (напр. осигуряване на гранична охрана или помощ при разполагането на приемни центрове).

Управление на кризисни ситуации

За да се справят по-добре с кризисни ситуации (масови пристигания и инструментализация) и форсмажорни обстоятелства, държавите членки могат да дерогират някои правила и да поискат засилена солидарност от други държави от ЕС. Възможните дерогации се отнасят например до крайните срокове за регистриране на кандидатите за убежище и продължителността на граничната процедура.

Кризисният механизъм се използва само при изключителни обстоятелства и за времето, което е строго необходимо за справяне с кризисни ситуации или форсмажорни обстоятелства. Той подлежи на разрешение от Съвета.

Следващи стъпки

Сега държавите-членки ще разполагат с две години, за да приложат на практика приетите днес закони. Европейската комисия скоро ще представи общ план за прилагане, за да окаже помощ на държавите членки в този процес.

Обща информация

Регламентът относно процедурата за предоставяне на убежище, Регламентът относно убежището и управлението на миграцията, Регламентът относно Евродак, Регламентът относно скрининга и Регламентът относно кризата са компоненти на новия пакт за миграцията и убежището, който Комисията (комисар Илва Йохансон) предложи на 23 септември 2020 г.

Директивата за условията на приемане, регламентът за квалификацията и рамката на ЕС за презаселване бяха първоначално предложени през 2016 г.

Общото споразумение между председателството на Съвета и Европейския парламент беше постигнато на 20 декември 2023 г. Подробностите по текстовете бяха допълнително уточнени през януари и в началото на февруари 2024 г. Европейският парламент прие пакта на 10 април 2024 г.