"Устойчивото развитие ще бъде фокус на професиите от бъдещето". Такава увереност изрази заместник-ректорът на УНСС проф. Матилда Александрова в рубриката "Образованието на фокус" на предаването "Човекът на фокус" по Радио "Фокус".  

Връзката между средното професионално образование и висшето образование ще бъдат на фокус в следващите минути. Днес много се радвам да посрещна в нашето студио проф. Матилда Александрова, която е заместник-ректор на УНСС. Здравейте! 

Здравейте на Вас и на вашите слушатели и поздравления за чудесното предаване. Образованието трябва да бъде на фокус, образованието трябва да бъде във фокуса на общественото внимание, във фокуса на управленските решения. И ние тук днес ще говорим за взаимовръзката между средното образование и висшето образование и по-конкретно -  за един чудесен проект за модернизация на професионалното образование и обучение под егидата на Министерството на образованието и науката. 

Това е проект, който е финансиран по Програма "Образование 2021-2027“, съфинансиран от Европейския съюз. Проект, който цели най-съвременните методи, чрез които могат да се подобри образователната система. За това и ние ги поставяме на фокус всеки четвъртък в 10.00 часа. Важно е да кажем, че Вие сте също така член на Секторния съвет на уменията "Стопанско управление и администрация“. Г-жо Александрова, да разкажем за най-интересните проекти на база на професионалното образование между УНСС и професионалните гимназии, това, което е актуално в момента. 

Благодаря Ви много за този въпрос. Университетът за национално и световно стопанство реализира множество проекти: проекти, свързани с връзката с бизнес, практическото обучение на студентите, проекти за научно изследователска и развойна дейност. За нас винаги са били приоритет партньорството с професионалните гимназии, с които дългогодишно развиваме съвместна дейност както международна, така и в страната. Бих искала да отбележи обаче един проект, който в момента даже се провежда подготовката за едно състезание с участието на средношколци. Това е големият проект на УНСС ENGAGE.EU – европейска мрежа, в който освен нашият университет влизат университети от Австрия, от Германия, от Франция, това е Университета на Тулуза, от Нидерландия, Финландия, Норвегия също така. Този проект има много пластове, засяга всички аспекти на преподавателската, научноизследователската дейност, съвместни споделени ресурси – нашите студенти могат да учат в тези университети, с които сме партньори, и накрая да получат съвместна диплома. Но що се отнася до връзката със средното образование, професионално образование и обучение и нашите партньори – професионалните гимназии по икономика, търговия, финанси, туризъм, всъщност ние провеждаме инициатива, която насочва един плавен преход между компетенциите от средното образование към висшето образование. И това е инициатива, която в целия алианс се развива изключително успешно. Тази година състезанието за средношколци ще бъде под мотото на целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации. Учениците, разделяни в екипи от различни професионални гимназии, под ръководството както на своите учители, така и от ментори от нашия университет, ще се подготвят, защото ще се състезават със свои връстници от цяла Европа. Така че това е изключително добра инициатива, ангажираща средните училища и по-специално професионалните гимназии по икономика. Учениците ще събират данни, ще разработват проект, ще го защитават и ще се съревновават със свои връстници от цяла Европа. 

Проф. Александрова, да разкажем на нашите слушатели за професиите на бъдещето, които са част от този мащабен проект, за който говорим – "Модернизиране на професионалното образование и обучение"? Кои са те?

Една от целите на проекта е всъщност да свърже традициите в професионалното образование и обучение в България с бъдещето, и именно с професиите на бъдещето, които непрекъснато се говори за тях, но ние не знаем точно как ще се промени светът с масовото използване на изкуствения интелект и какви ще бъдат професиите дори след 5 или след 10 години. Така че фокусът на Секторният съвет, в който участвам, по "Стопанско управление и администрация“, е насочен към това да видим настоящето, къде в пазара на труда има свободни пазарни ниши и недостиг от работни места, кои са най-важните професии в момента и какви са тези, които са ориентирани към бъдещето. А те са много тясно свързани с кръговата икономика, с устойчивото развитие. Неслучайно имаме и нова длъжност: координатор устойчиво развитие. Устойчивото развитие като тенденция интегрира най-важните въпроси на корпоративната и социална отговорност, също така на икономическото развитие и растеж, обърнати към хората и техните потребности, екологията, грижата за опазването на околната среда. Друг много важен аспект е дигитализацията. Неслучайно длъжности, свързани с дигиталния маркетинг, с анализ на бизнес данни, работа с специализиран софтуер, киберсигурност и информационна защита, икономическа информатика – това са области, които се развиват в момента и ще продължат да се развиват и през следващите години. Много е важно учащите се да имат отношение към тези нови предизвикателства в съвременния свят и да бъдат подготвени от учители новатори. Една от другите цели на проекта за модернизация на професионалното образование и обучение е насочена именно към това: подготовката на учителите на бъдещето, за да могат да подготвят компетентни специалисти за професиите на бъдещето. 

Ако излезем малко от по-тясната рамка на конкретните професии и специалности на бъдещето,  какви са според Вас основните умения, нужни на учениците от професионалните гимназии, така че те да могат да се впишат не само в една професия на бъдещето, а да ги сменят във времето?  Защото както си говорихме с Вас, обучението се превръща в нещо толкова динамично, че то продължава реално през целия ни живот и преквалификацията става задължителна.

Това е една от тенденциите на поколението "Z", съвременното поколение, което в момента обучаваме. Това са млади хора с много и разнообразни интереси, с визуално възприемане на света и околната действителност. Те трябва да бъдат по-фокусирани и всъщност най-важните умения са свързани не с владеенето на конкретни професионални знания, тъй като професиите се променят и тези знания също се променят, а такива умения, като креативност, инициатива, предприемачество, които особено се ценят от бизнеса. Преди известно време в УНСС направихме едно изследване сред над 500 бизнес организации в България, и според това изследване, всъщност работодателите не се интересуват дали завършващите студенти или учениците ще владеят конкретна технология или техника. Те ще се учат в процеса на практика, но най-важно е те да могат да решават проблеми, да обобщават информация, да предлагат алтернативи, да защитават тези алтернативи и също така да са толерантни към мнението на другите, да приемат и чуждата гледна точка. Особено важни са комуникативните умения и уменията за работа в екип. И един пример ще дам за работата на нашия Секторен съвет по "Стопанско управление и администрация“: ние сме обединени от една кауза, поставена и в целите на проекта за модернизация на професионалното образование и обучение и очакваните резултати, които искаме да постигнем. Ние подхождаме с отговорност към тези задачи, които предстоят и наистина работим в екип. И хубавото е, че в този екип са включени представители на абсолютно всички заинтересовани страни, и това е една от съществените силни страни на проекта, и работодатели, и консултанти с дългогодишна практика, и директори на образователни институции, представители на Министерството на образованието, Националната агенция за професионално образование и обучение, която е партньор по този проект, както и учителите новатори, за които споменах. В нашия Секторен съвет има чудесни млади преподаватели, които от сърце работят за тази кауза.

На фокус сме поставили ключовите умения за професионална реализация на студентите. Знам, че това е много важна Ваша кауза. Всъщност, тези ключови умения как чрез Секторния съвет биха могли да бъдат включени в една дългосрочна стратегия? 

Хубавото на проекта за модернизация на професионалното образование и обучение е, че това е един системен проект – той е комплексен и засяга абсолютно всички аспекти на професионалното образование и обучение, като се започне от разработване на списъка с новите професии, също така разработване на компетентностните профили, имаме 20 секторни съвети, които действат интегрирано. Добре е да обърнем внимание на някои  т.нар. интегрирани професии, например между нашия Секторен съвет и Секторния съвет по информационни технологии има вече доста идеи и много скоро ние ще можем да споделим резултатите от тази съвместна дейност. Също така важно е да се отбележи, че работата по проекта продължава в конкретните училища в цялата страна, които са част от този проект, с тестване на нови учебни програми, включително дигитални учебни разработки. Тези материали са на базата на дългогодишния опит на учителите, които са обобщени, систематизирани, и добрите практики, които са проучени от водещи училища в Западна Европа и в международен план, за да може този опит да бъде систематизиран, но не да се пренесе самоцелно, а всъщност адаптиран към българските условия да доведе до един уникален образователен процес, който да интегрира потребностите на обучаваните с потребностите на бизнеса, стопанската практика. Много са предложенията, които постъпват от национално представените работодателски и синдикални организации, които са наши партньори и които са много съществена част от този процес. Тук искам да подчертая и нещо друго: за разлика от преди години, бизнесът вече има друго отношение към професионалното образование и обучение. Виждаме не само поглед отстрани, критика, поставяне на някакви изисквания към учебния процес, а вече бизнесът дава стипендии. Много са примерите и в УНСС, включително на националните състезания за средношколци, които ние организираме, големи български, както и международно представени фирми дават както стипендии, така и осигуряват възможности за стажове и за ученици, и за студенти. Така че тази интеграция, това включване на бизнеса и на работодателските организации, браншовите организации е от изключителна важност процесът да бъде успешен.

Много е хубаво, когато имаме възможност да споделим добрите практики и примери и да говорим за добрите неща, които се случват в българското образование. Много ви благодаря за това, че гостувахте днес в “Човекът на фокус". Проф. Матилда Александрова, заместник-ректор на УНСС. 

И аз ви благодаря за предоставената възможност и за това, че всъщност наблягате на добрите практики – нещо, което трябва да се покаже, да се разкаже, да се представи и да се разпространи в повече образователни институции и не само, очакваме и бизнесът да бъде още по-активен. 

Надяваме се, пожелаваме си нови срещи за добри практики, които да споделим с нашите слушатели.