close
ЗАРЕЖДАНЕ...
Всички
Политика
Общество
Спорт
Други
Боян Магдалинчев: Легитимни са всички решения и актове на Инспектората към ВСС, съответно и на ВСС след края на мандата му на 3 октомври
12:23 / 01.10.2022
2602
©
Боян Магдалинчев, представляващият ВСС, в интервю за обзора на деня на Радио "Фокус“ "Това е България“

Конституционният съд прие ключови за съдебната система решения, с които дава мандат без срок на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС) в случай, че парламентът не е избрал свои представители там, както и на ВСС, докато парламентът успее да осигури необходимите 160 гласа, за да попълни квотата. Засега са избрани само 11 от необходимите 22 членове във ВСС, т.е. квотата от гилдиите на професионалните съдии, прокурори и следователи, а мандатът на институцията изтича на 3 октомври. Решенията преодоляват ли опасността от парализа на съдебната система и изпадане в конституционна криза? Наш гост е представляващият ВСС съдия Боян Магдалинчев. С тези решения ще бъде ли възможна работата на ВСС и на Инспектората към него? Какво е вашето становище?

Нека да говорим за едно решения на Конституционния съд, а не за повече решения, не за две или три решения. То има множество решения на Конституционния съд във връзка с мандатите, но конкретно с решението на Конституционния съд от онзи ден, от 27 септември тази година, действително се дава възможност, една легитимна възможност по-скоро на ВСС и на Инспектората към ВСС да изпълняват конституционно установените си функции, защото по принцип с изтичането на мандата на един държавно, конституционно установен орган усещането за легитимност на неговите действия и решения е много силно. Всъщност вече особено с мотивите от решението, той диспозитивът е достатъчно ясен и категоричен, се отстоява принципът за единство на непрекъснатостта на дейността на конституционно установените органи пред другия висок и висш принцип – принципа за мандатност. Разбира се, обстоятелствата са само при наличието на конкретни основания за това нещо в конкретния случай поради липсата на политическа воля в Народното събрание вече в продължение на няколко мандата – през 44-то, 45-то, 46-то и 47-то Народно събрание за избор на членове и за Инспектората на ВСС нещата не се състояха. Така че оттук насетне, а и с оня пък изтичащият на 3 октомври мандат на ВСС този проблем с пълна сила стоеше и пред него. Така че оттук насетне ще са налице напълно легитимни условия за осъществяване дейността и на двата органа.

С това решение от 27 септември отхвърлят ли се окончателно съмненията в съдебната практика за легитимността на актовете на ВСС и на Инспектората към него?

Според мен да, напълно като легитимни могат да се приемат всички решения и всички актове, които се приемат от Инспектората към ВСС, респективно от ВСС в неговите две колегии и Пленума на ВСС след изтичането на мандата на 3 октомври.

И от решението на Конституционния съд става ли ясно, че двете институции – ВСС и Инспекторатът, ще продължат работата си до решение на Народното събрание, в който и негов състав то да дойде, защото може да не дойде в този състав, в 48-то?

Да, и за двете институции, с решението на Конституционния съд напълно легитимно се дава възможност да се осъществяват техните функции в пълен обем, съобразно Конституцията и Закона за съдебната власт, разбира се, до формирането на политическа воля, както казах, с избирането на нов състав на двете институции. Кога ще стане това нещо, това зависи само от Народното събрание, без в това отношение ВСС или Инспекторатът да има някакви възможности да провокира развитие на събитията.

Напомнихте ни, съдия Магдалинчев, че четири преходни парламента не успяха да изберат членове на Инспектората към ВСС. Реалистична ли е хипотезата, при която ВСС да бъде преизбран, т.е. да бъде избрана неговата парламентарна квота, а Инспекторатът към него още да не може да бъде избран?

Как да ви кажа, според мен, моето виждане е, че малко невероятна би била такава хипотеза, макар и невъзможна, но по-скоро в това отношение кара ме да мисля обстоятелството, че и Инспекторатът в пълния си числен състав се избира от Народното събрание с едно и също парламентарно мнозинство – 2/3 от народните представители, от всички народни представители, т.е. с минимум 160 гласа, за всеки поотделно член на Инспектората или на главния инспектор към ВСС. Абсолютно със същия механизъм и със същото мнозинство се избират и членовете на ВСС от парламентарната квота на Съвета. Сега при ВСС има една друга особеност, а именно, че неговата конституционна уредба предполага по-голяма сложност и по-различен механизъм на избор, за разлика от Инспектората, а именно че другата част от него се избира от професионалната квота, съдите от една страна и на прокурорите и следователите от другата страна, т.е. 11 члена от тях се избират от професионалната квота. Добре известно ви е, че прокуратурата или Общото събрание на прокурорите и следователите избраха пет члена за бъдещия състав на ВСС, докато за съдийската общност или съдиите все още няма завършена при тях процедура на избора на шест члена на ВСС. Тъй като ВСС изпълни изцяло на 100% законовите си задължения да проведе избор и да избере членове, но решението на избирателната комисия за избор на членове от съдийската общност е оспорено пред смесения петчленен състав на Върховния касационен и Върховния административен съд, поради което производството там е висящо, а доколкото ми е известно, съдебното заседание там е насрочено за 19 ноември тази година, след изтичането мандата на този състав на Съвета, при което не се знае и още какъв би бил резултатът от това съдебно производство. Дали ще се уважи или ще се отхвърли жалбата е изцяло в неговите компетенции, но това блокира също допълнително, наред с липсата на избор от страна на парламента, нормалното конструиране на ВСС, а добре известно е, че в основния закон като защитен механизъм се дължи на точно този момент, при който не са избрани членове от състава на колективния конституционно установен орган, какъвто е ВСС, минимално необходими, за да функционира той при липсата на други установени конституционни механизми за продължаване дейността на органа. Знаете добре, че конституционно установените функции на ВСС и на Инспектората не могат да бъдат изпълнявани, не е предвидено в Конституцията да бъдат изпълнявани от друг орган, при което при това положение трябва да се формира изцяло пълен състав или състав, както казва ВСС, с минимум възможности да осъществява функциите си, или става въпрос в конкретния случай за 17 члена от Съвета, които да могат да осъществяват всички предвидени в Конституцията и Закона за съдебната власт функции. Така че според мен няма да има логика, ако Народното събрание избере своите 11 представители във ВСС, а по същия механизъм да не избере членовете и главния инспектор към Инспектората на ВСС, макар че ако тръгнат в друга посока нещата, би могло да се мисли и за такъв вариант, но аз специално считам, че след като се извърши избор на единия орган на съдебната власт, логично би било по същия механизъм да се проведе избора и за другия орган на съдебната власт – в конкретния случай за Инспектората към ВСС.

Съдия Магдалинчев, да ви помоля за още малко информация около това засичане на мандатите. Напомнихте, че новоизбраната квота от гилдиите на прокурори и следователи е налице. Съдийската е под обжалване, парламентарната я няма.

Под въпрос е, да.

Няма я. А сега как ще процедирате…

Да, точно така. Тримата големи са налице.

Как ще процедирате при заседанията? Вие ще можете ли да заседавате, да взимате решения? Как ще стане със старите и с новите съдии и прокурори, може би новите да дойдат на мястото на старите – как ще бъде?

Имате предвид настоящия състав на ВСС как за в бъдеще ще става при тази ситуация?

Точно така, при тази ситуация със засичане на мандати.

Сега, много добре известна е практиката на Конституционния съд, че мандатът в конкретния случай е на органа, т.е. имаме колективен мандат. Отделно от персоналния мандат на отделните членове на ВСС като цяло, говорим за мандат на органа. Това означава, че този орган трябва да бъде конструиран изцяло така, както изисква Конституцията, и е недопустима според мен хипотезата, при която примерно тези членове на настоящия състав на ВСС, които са избрани от парламентарната квота, да заседават и да работят с новоизбраните членове на прокурорската колегия към този момент, а евентуално и след това, като се изберат другите представители, и с тях. Т.е. такава конструкция не е допустима според мен, с оглед на това, което казах, че се говори за мандатност на органа, а не на отделните членове или на отделните квоти, които формират персоналния състав на ВСС. Поради това трябва да има изцяло пълноценен избор или минимум избор на 17 члена на ВСС от новия му състав, за да може той да функционира.

А в стария си състав той ще продължава до работи, както ви разбирам?

При липсата на тези обстоятелства, той, старият състав на ВСС ще продължава изпълнението в пълен обем на конституционните си правомощия. Всъщност в диспозитива на решението на Конституционния съд много ясно е казано, че с изтичане на срока, за който са избрани главният инспектор и инспекторите към Инспектората към ВСС, изпълняват своите функции до избиране от Народното събрание на главен инспектор и съответно на инспектори. И вторият диспозитив е, че конституционно недопустимо е да се преустановява автоматично за неопределено време дейността на Инспектората към ВСС, тоест продължават  пълномощията на главния инспектор и на Инспектората до избирането от Народното събрание на нов състав на Инспектората, осигуряващо му функциониране в съответствие с конституционните му правомощия. Т.е. това е на пълно основание, този диспозитив и мотивите към това решение са относими и към ВСС.

Въз основа на това решение от 27 септември ще можете ли да поискате от правителството целевите средства, необходими ви допълнително за съдебната система? Тази година Народното събрание намали с 28 милиона лева бюджета за издръжката на съдебната власт. Допускам, че и при вашите разходи инфлацията дава отражение. Вие можете ли сега да поискате от правителството целеви средства? 

Това решение най-малко може да повлияе върху бюджета на съдебната система. Има множество решения на Конституционния съд, в които е казано, че държавата в лицето на изпълнителната власт и законодателната власт е задължена да осигури достатъчно бюджет, който да осигурява нормално функциониране на дейността на конституционно установените й органи. Така че пряка връзка решението с бюджета няма. Добре известно е на всички, че когато се приемаше през тази година бюджета, държавния бюджет на страната, първоначално не беше възприето нашето предложение за още 8 милиона допълнително бюджет в частта по отношение на издръжката, а в последствие между първо и второ гласуване беше намален проекта на нашия бюджет с още 20 милиона лева. Да, 28 милиона лева бяха пари, които бяха насочени в издръжката като цяло на съдебната система. Но пак казвам, решението не влияе пряко върху бюджета, но това решение отваря възможността ВСС да отстоява пред Народното събрание своя проект на бюджет, който е изготвил, който е внесъл в Министерския съвет и ще се включи в единния държавен бюджет.

Говорите за проектобюджета за догодина?

За проектобюджета. Ние изготвяме проектобюджета за следващата 2023 г. и даваме бюджетни прогнози за 2023, 2024 и 2025 г., т.е. вървим и напред, такива са изискванията и така е изготвен нашият проект на бюджет към този момент. Пленумът на ВСС още в средата на месец септември изготви проектобюджета на съдебната власт, прие го, съответно и бюджетните прогнози за 2024 и 2025 г. и е внесен в Министерство на финансите и Министерския съвет за присъединяването му към подготвения проект за държавен бюджет за 2023 г.

В какви насоки не ви стигат средствата или няма да ви стигнат?

Най-често или по-скоро в настоящата ситуация най-големи са ни потребностите в частта по отношение на издръжката и добре известно е на всички. Това важи за всички останали институции и граждани в нашата страна, важи и за съдебната система. Става въпрос за частта за издръжката, поради изключително високите цени на ел. енергията, горивата, газ, отопление – всичко това влияе сериозно върху бюджета на съдебната система. А отделно от това е обвързано, това води до промяна на възнагражденията на някои части от съдебната система – например това са съдебните заседатели, това са вещите лица, на които те се изплащат на база на други разчети, които са обвързани с минимални работни заплати. Т.е. всичко това има отражение, но в най-голямата си част е необходимо, разбира се, осигуряването на повече средства за издръжка. С оглед и на високите, големите размери на инфлацията, за която очакваме ние по нашия проект  да стигне около 20% на годишна база и към края на декември месец тази година би следвало да се осигурят и средства, които да компенсират тази голяма инфлация в частта по отношение на възнагражденията на магистратите и да се направят разчети в тази посока и на съдебните служители.

Какво предстои във ВСС?

ВСС след това решение на Конституционния съд ще продължи вече съвсем пълноценно да изпълнява своите конституционни, законово устроени задължения, тъй като изтичането на мандата е в съвсем скоро време и липсата на решение и яснота до този момент създаваше колебание, дали ще продължи да изпълнява, или няма да продължи да изпълнява своите функционални задължения. Същевременно да ви кажа честно, изключително много са мандатите, които изтичат на административните ръководители в съдебната система. Просто такъв е периодът, изтича петгодишният им мандат и ние имаме до края на годината… мога да кажа, че трябва да се провеждат непрекъснато избори за административни ръководители на органите на съдебната власт. Разбира се, необходими са и средства по капиталовите разходи, тъй като съдебната система в рамките на този мандат ВСС започна активно да работи в частта по отношение на съдебните сгради. И това е съвсем обяснимо, защото измененията станаха през 2015 г., в Закона за съдебната власт след конституционните изменения 2015 г. бяха направени през 2016 г. и те влязоха в средата, месец август на 2016 г. Мандатът на предишния състав на ВСС изтече октомври месец 2017 г., а през този период от време ставаше въпрос за прехвърляне на имоти, на недвижимите имоти от Министерство на правосъдието към съдебната система, а там процедурата е много по-специфична, преминава през много инстанции и институции и поради това казвам, че са необходими средства за капиталови разходи, защото става въпрос и за изграждането на нови сгради, за текущи и за основни ремонти на съдебните сгради. Така че има доста неща, които трябва да се изпълнят. Но основните функции –кадровата функция на ВСС и най-вече на двете му колегии в пълна сила трябва съответно да работят и решенията им да се прилагат.

Цоня Събчева
Следете всички новини на агенция "Фокус" и чрез:
facebook
Google Новини
Всичко важно от ефира на радио "Фокус" слушайте и в нашите подкасти в:
Spotify
Google Podcasts
Soundcloud
Зареждане! Моля, изчакайте ...

ИЗПРАТИ НОВИНА
Актуални теми
Световно първенство по футбол 2022 година
Катастрофи в Кюстендилско
Влизането на България в Шенген
ВК Марица, сезон 2022/2023
Промени в Изборния кодекс
назад 1 2 3 4 5 напред
Виж още

Анкета
Ще успеят ли партиите да съставят правителство?
Не
Да
Не мога да преценя
Все ми е тая

Част от
НОВИНИ
ЗА НАС

За контакти:

тел.: 0882 801 801

focus@focus-news.net

За реклама:

Тарифи (виж)

тел.: 0885 39 39 42

sales@focus-news.net
©2000 - 2022 Медия груп 24 ООД. focus-news.net - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от focus-news.net, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в focus-news.net е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.