"Булгаргаз" стартира две тръжни процедури с цел реализация на резервираните капацитети за регазификация, съхранение и пренос на втечнен природен газ по Споразумението между "Булгаргаз“ ЕАД и турската енергийна компания "Боташ".

Първият търг е с предмет: предоставяне на услуга по регазификация, съхранение и пренос на доставен от участниците втечнен природен газ на терминали в Турция до ВТТ България (виртуална търговска точка). “Булгаргаз" ЕАД предлага услугата в два варианта: за период от 6 месеца, считано от 01.07.24 г. или за година, считано от 01.01.25 г. за следващите 5 години.

Втората тръжна процедура е за прехвърляне на права и задължения по сключеното споразумение с турската компания "Боташ“, които включват услуга по регазификация, съхранение и пренос на доставен от участниците втечнен природен газ на турски терминали до точка на междусистемно свързване Странджа 1/Малкочлар. “Булгаргаз" ЕАД предлага на участниците в процедурата 3 възможни варианта по отношение периода, за който се прехвърлят правата и задълженията.

Участниците в тръжните процедури трябва да притежават опит в доставките на втечнен природен газ (общо доставеното количество втечнен природен газ да е най-малко 6 800 000 MMBtu за последните три години). Сред условията за участие в процедурата е източникът на доставка на природен газ да е от държави без наложени санкции, ембарго или каквито и да било търговски ограничения. Собствеността на компаниите трябва да е ясна, да са с добра репутация и финансово обезпечени.

Подадените оферти ще бъдат отворени от комисии, назначени със заповед на изпълнителния директор на Булгаргаз. Те ще бъдат оценени и класирани по методиката за оценка, посочена в тръжната документация.

Подробна информация за двете тръжни процедури могат да бъдат намерени на интернет сайта на "Булгаргаз“ ЕАД в раздел Търгове www.bulgargaz.bg.