Правителството предлага промени в Закона за защита на потребителите, с които се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2020/1828 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите.

С предложения законопроект се разширява кръгът на квалифицираните организации, имащи право да предявяват представителни искове за обезщетение за вреди – съгласно законопроекта, представителен иск за обезщетение за вреди ще могат да предявяват не само сдруженията на потребителите, както е до момента, но и Комисията за защита на потребителите и квалифицирани организации, определени от държавите-членки на Европейския съюз за предявяване на трансгранични представителни искове.

Предвиждат се единни критерии за признаване на квалифицираните организации за предявяване на представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите както на национално ниво, така и за трансгранични искове.

С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлага допълнение на Гражданския процесуален кодекс, чрез създаване на нова глава тридесет и три "а“ “Производство по представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите“.

Когато представителният иск има за цел обезщетение за претърпени вреди, съдът определя отговорността на търговеца за извършеното нарушение. Той определя и видовете вреди, за които е възможно да бъде предоставено обезщетение за всеки потребител или за всяка от категориите потребители. Включилите си в иска не могат да бъдат представлявани по други представителни искове за обезщетение на същото основание и срещу същия търговец. Те не могат да получат обезщетение и по индивидуален иск на същото основание и срещу същия търговец.

В решението на съда се определя срок, в който трябва да бъде извършено обезщетение на потребителите. Индивидуалните потребители, които принадлежат към групата, завела иска, не дължат разноски за производството.

Предвижда се, също спиране на давностните срокове за предявяване на представителен иск за обезщетение (давностните срокове ще спират да текат по отношение на заинтересованите потребители от момента на предявяване на представителен иск за преустановяване или забрана на практика до влизане в сила на окончателното решение на съда по предявения представителен иск за преустановяване или забрана на практиката).

Предложените допълнения в ГПК предвиждат извършването на контрол от съда за наличие на конфликт на интереси при предявяване на представителен иск за обезщетение, пише Pariteni.bg. В случаите, когато представителен иск за обезщетение за вреди се финансира от трета страна, съдът ще проверява за наличието на конфликт на интереси и дали финансирането от третата страна не отклонява иска от защитата на колективните интереси на потребителите.

Влязло в сила съдебно решение, с което се установява нарушение на колективните интереси на потребителите да може да се използва от всички страни като доказателство във всеки иск за обезщетение за вреди срещу същия търговец за използване на същата практика. Това ще се прилага и по отношение на влязло в сила решение на съдебен или административен орган на държава-членка на ЕС, с което се установява нарушение на колективните интереси на потребителите. Съгласно действащото законодателство, решението на съда има действие само между страните в производството.

С предложения законопроект се предвиждат видовете мерки за обезщетяване, които търговецът, нарушил разпоредби на законодателството за защита на потребителите, да предостави на засегнатите потребители - ремонт, замяна, намаляване на цената, прекратяване на договора или възстановяване на платената сума.

Директивата въвежда общо правило, съгласно което при обявяване на намаление на цената, търговецът е длъжен да посочи предишната цена, прилагана за период от време не по-кратък от 30 дни преди датата на намалението на цената. За храни, които обаче се предлагат по-малко от 30 дни този срок ще бъде 7 дни, пише в законопроекта.