"Ние, студентите, като ползватели в системата на висшето образование останахме подведени, че образованието за студентите в държавна поръчка ще бъде безплатно за обучаващите се. В последната една година сме свидетели на хаотичност в политиките, които инициира МОН – от идеята за безплатно образование до одобрението на предложението на академичните ръководства за вдигане на семестриалните такси. Това за нас е показател, че няма последователност при водената политика за подобряване на средата за обучение и живот на младите хора."

Това заяви Националното предствителство на студентските съвети (НПСС) в становище към Министерски съвет във връзка с поредното вдигане на семестриалните такси. 

Публикуваме целия текст на становището на НПСС без редакторска намеса:УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЧЕВ,


УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ЦОКОВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИХАЙЛОВА,

Националното представителство на студентските съвети в Република България в качеството си на единствен законоустановен орган в страната за защита правата и интересите на студентите, докторантите, курсантите и специализантите, изразява своето неодобрение за поредното вдигане на семестриалните такси за обучение в държавните висши училища и научни организации за учебната 2024/2025 година.Размерът на таксите за обучение на студентите и докторантите се осъществява съгласно чл. 95 от ЗВО и е определен по образователно-квалификационни степени за студентите, съответно по образователна и научна степен "доктор“, по форми на обучение и по професионални направления съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г, във връзка с приемане на предложенията на държавните висши училища.

Поредното искано увеличение идва след драстично вдигане на семестриалните такси с над 30% през учебната 2023/2024 година. Тогава доводите на висшите училища бяха, че това е необходимо на фона на високата инфлация и осигуряване на по-високо качество за образование. Поредното предвидено вдигане на таксите става отново по предложения на академичните ръководства и следва да бъдат отразени в учебната 2024/2025 година. Този път мотивите са свързани с вдигане на издръжката за обучение, определена по реда на чл. 91, ал. 2, т.1 и т.3 от ЗВО.Като обучаващи се и представляващи студентската общност в страната изразяваме неодобрението си за предложението за вдигане размера на семестриалните такси за обучение в държавните висши училища и научни организации за учебната 2024/2025 година.

В последните няколко години оставаме с впечатление, че в системата на висшето образование се води политика по отношение на системно вдигане на семестриалните такси, което винаги се обвързва с популисткото твърдение, че това е необходимо, за да се вдигне качеството.

Ние, студентите, като ползватели в системата на висшето образование останахме подведени, че образованието за студентите в държавна поръчка ще бъде безплатно за обучаващите се. В последната една година сме свидетели на хаотичност в политиките, които инициира Министерството на образованието и науката – от идеята за безплатно образование до одобрението на предложението на академичните ръководства за вдигане на семестриалните такси. Това за нас е показател, че няма последователност при водената политика за подобряване на средата за обучение и живот на младите хора.

Наясно сме със ситуацията, че качественото образование изисква и необходимите средства, но приетата държавна политика на постоянно увеличаване на таксите води до неясен хоризонт за устойчивост в процеси, в които попадат и възможностите за издръжка на студентите за обучение. Смятаме, че държавата трябва да регулира този подход на постоянно увеличаване на таксите на студентите и да се приеме механизъм, чрез който студента да има фиксирана такса в рамките на своето обучение, а не да бъдем с неясен хоризонт за бъдещето си.

Предстоящото увеличение засяга над 149 000 учащи, а именно 143 870 студенти и 5357 докторанти в редовна и задочна форма на обучение. Всички тези млади хора са преценили възможностите си за издръжка при започване на своето обучение и постоянното увеличаване на таксите създава предпоставки много от тях да прекъснат обучение, поради невъзможност да се издържат. На мнение сме, че тази тенденция трябва да бъде прекратена и държавата да внесе по-ясни критерии за формиране и прилагане на таксите в процеса на обучение.

Водещата тенденция за постоянно повишаване на таксите създава условия за отпадане на 20% от обучаващите се в сферата на висшето образование. Най-засегнати са нашите колеги в специалностите в област "Аграрни науки и ветеринарна медицина“, "Здравеопазване“, "Спорт“, а драстично увеличение на таксите забелязваме в област "Изкуства“.

В заключение бихме искали да изкажем категоричното си несъгласие с инициативата за увеличаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища и научните организации за учебната 2024/2025 година.

Напомняме на Министерство на образованието и науката, че следва да бъде регулатор в процеса на предложенията за постоянно вдигане на таксите и да провежда политики, които да гарантират качествено и достъпно образование за младите хора в страната. За съжаление не виждаме това да се случва и изразяваме своето безпокойство в тази връзка.

Настояваме държавата да гарантира регулация на таксите за обучение на студентите и докторантите в рамките на тяхното обучение и сме готови да участваме в процесите по обсъждане на тези въпроси.