Сметната палата приключи редовния си годишен одит на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2022 година. Ето какво написа по този повод Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община по направление “Финанси и здравеопазване". Текстът е публикуван в личния профил на Барбалов във Facebook, видя Sofia24.bg. 

Публикуваме текста без редакторска намеса:

Сметната с немодифицирано мнение за Годишния финансов отчет на Столична община за 2022 година. Сметната палата приключи редовния си годишен одит на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2022 г. Според одиторите, годишният финансов отчет дава вярна и честна представа за консолидираното финансово състояние на Столична община за м.г. 

Не са констатирани случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби, както и недостатъци във вътрешния контрол, e мнението на Сметната палата. От общите постъпления от местни приходи в бюджета на общината за 2022 г., имуществените данъци са 457,3 млн. лв., а неданъчните приходи са 310 млн. лв. Всички разходи на Столична община за 2022 г. възлизат на 1, 901 млрд. лв. Столична община има 59 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити /24-те районни администрации и различни общински институции/, както и 441 третостепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Немодифицираното мнение означава, че одитираният финансов отчет не съдържа съществени неправилно отчетени суми, а в приложението към него няма пропуски на важна за потребителите нефинансова информация. Финансов отчет, върху който Сметната палата е изразила немодифицирано мнение, дава вярна и честна представа за финансовото състояние, финансовите резултати от дейността и паричните потоци на бюджетната организация