Да се удължи срокът, в който Агенцията по вписванията да осигури техническа възможност за прилагането на новата уредба в Търговския закон за дружествата с променлив капитал, както и регламентацията на подлежащите на обявяване актове в производствата по несъстоятелност и стабилизация. 

Тази промяна в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел предлага Министерството на правосъдието и я публикува за обществено обсъждане, пише lex.bg.

В момента е предвидено уредбата за дружествата с променлив капитал да е в сила от 30 юни 2024 г. Предложението е срокът да се удължи до 31 декември 2024 г. 

Мярката се налага по обективни причини, обясняват от МП. В доклад до министъра на правосъдието изпълнителният директор на Агенцията по вписванията сочи, че е необходимо надграждане на информационната система на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Като дейностите по системна интеграция включват предоставянето на услуги по изграждане, поддържане, развитие и наблюдение на работоспособността на информационните и комуникационните системи, използвани от административните органи, както и дейности, които осигуряват изпълнението на тези услуги.

Съгласно Закона за електронното управление системната интеграция в случая се осъществява от "Информационно обслужване“ и дружеството е публичен възложител при възлагане на въпросните дейности. Агенцията по вписванията е включена в списъка на административните органи, които възлагат изпълнението на тези дейности на "Информационно обслужване“.

На 25 март 2024 г. "Информационно обслужване“ е публикувало в Регистъра на обществените поръчки обществена поръчка с предмет "Надграждане на Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел във връзка с промяна на нормативна уредба и европейското законодателство“, със срок за подаване на заявления до 23 април.

Към момента все още не е започнало изпълнение на договор.

"Налице е реална опасност от засягане на правата и законните интереси на потребителите на електронните услуги, предоставяни чрез информационната система на ТРРЮЛНЦ, поради несъответствие между нормативно предвиденото задължение на Агенцията по вписванията да изпълнява възложените ѝ дейности и функционалната пригодност на информационната система, се сочи в мотивите към предложението. Затова е необходимо удължаване на срока до 31 декември тази година“, обясняват от МП.