В рамките на три поредни дни от 28 до 30 май 2024 г. бяха проведени срещи за обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието на околната среда и Доклада за оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение на НКЖИ за удвояване на участъци от железопътната линия Крумово – Свиленград – Турска граница.

Срещите се проведоха в девет общини – Свиленград, Любимец, Харманли, Хасково, Симеоновград, Димитровград, Родопи, Садово и Първомай, съобщи НКЖИ.

Въз основа на направените подробни анализи и оценка на потенциалните въздействия, консултантите, разработили доклада за ОВОС, са препоръчали спазването на смекчаващи мерки, след прилагането на които не се очаква въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху предмета и целите на опазване в защитените зони от Натура 2000 от реализирането на инвестиционното предложение.