Ако не платите публичните си задължения в срока за доброволно плащане, публичен изпълнител при НАП може да предприеме следните действия:

– да образува изпълнително дело – като приложи един или няколко от способите за принудително изпълнение;

– да ви изпрати съобщение, в т.ч. и електронно, ако сте предоставил електронен адрес. В съобщението ще бъдат посочени видът и размерът на задълженията и данни за административния акт или декларация, въз основа, на които са възникнали и др. В такъв случай, следва да предприемете действия по заплащане на задължението в 7-дневен срок по обявената за това банкова сметка за принудително събиране на публични вземания. 

В случай, че плащате публични задължения, за които е образувано изпълнително дело, следва да извършвате плащания единствено по банковата сметка за принудително събиране на публични вземания, независимо към коя структура на НАП е регистрирано задълженото лице, пише businessnovinite.bg. Тази банкова сметка е различна от сметките, използвани за заплащане на задълженията за данъци и осигурителни вноски в сроковете за доброволно изпълнение/плащане.

Декларация за дължими данъци

Декларирате дължимия данък като подадете данъчна декларация за дължим данък, ако сте:

– Предприятие или самоосигуряващо се лице – платец на доходи, задължен да удържа и внася данъци.

– Физическо лице, придобило доходи от: наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; друга стопанска дейност; доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ.

– Физическо лице, придобило доходи, което само трябва да определи и внесе дължимия данък за тези доходи, т.е. платецът на доходите не е задължен да удържа и внася данъка. 

– Чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава-членка на ЕС и през годината сте получавали доходи от наем или друго възмездно ползване на права или имущество и сте задължени да внасяте дължимия данък за тези доходи. В тези случаи в срока за подаване на декларацията за четвъртото тримесечие на годината, представяте допълнителна информация, като попълвате Приложение № 1 (образец 4001).

Срокове

– годишна данъчна декларация: до 30-и април на следващата календарна година;

– декларация за дължими данъци: за авансов и окончателен данък, 30 април, 31 юли, 31 октомври и само за окончателен данък 31 януари на следващата година.

Възстановяване на надвнесен данък

Ако сте надвнесли данък, обикновено в следствие от ползване на данъчно облекчение, надвнесената сума ви се възстановява в 30-дневен срок по банковата сметка, която сте посочили на стр. 2 от основната част от декларацията.

Санкции

Ако не подадете декларация за дължими данъци в установените срокове, наказанието е глоба до 500 лева, ако не подлежите на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата е до 1000 лева. Ако подадете неверни данни, които водят до по-нисък данък за вас или до неплащане на данък, наказанието е глоба до 1000 лева, ако не подлежите на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата е до 2000 лева.