Финансовият сектор в Европа и у нас безспорно е една от сферите, в които иновациите се развиват най-бързо и дават най-силно отражение върху динамиката на продуктите и услугите. Свидетели сме на изцяло дигитални банки, зони за самообслужване, внедряване на изкуствен интелект, все по-разнообразни платежни инструменти и технологии. Развитието на конкуренция, но и партньорство, между Финтех сектора и банките, води до появата на множество нови, удобни и сигурни финансови и платежни продукти. Това заяви Нина Стоянова, подуправител на БНБ, ръководител на управление "Банково“, при откриването на Финансов форум "Иновации“, организиран от Асоциация Банка на годината

По думите й провежданите от националните и европейски регулатори политики са довели до трайно и стабилно намаление на измамите при плащанията. Тя цитира данни от наскоро публикувания от Европейската централна банка (ЕЦБ) доклад на тази тема, обхващащ периода 2020 г. – 2021 г., които показват, че през 2021 г. е достигнато най-ниското ниво на дела на измамите при картовите плащания в Европа спрямо общата стойност на извършените картови плащания, откакто е започнало събирането на данни за тази статистика през 2008 г. – а именно по-малко от 0.03%.

По-конкретно, стойността на измамите при картовите плащания, инициирани от разстояние (т.е. чрез виртуални ПОС терминали), е намаляла с 12% през 2021 г. спрямо 2020 г. в светлината на широкото внедряване на стандартите за задълбочено установяване на идентичността на платеца.

Друг ярък пример е намалението при измамите с подправени карти на физически терминали (напр. под формата на използване на фалшифицирани платежни карти в магазини или на банкомати), което е с 42% през 2021 г. спрямо 2020 г, като масовото внедряване на чип и ПИН стандарти за сигурност почти е изкоренило подобен тип измами в Европа.

Платежната инфраструктура в България претърпя значително развитие през последните няколко години, имащо за цел въвеждането на съвременни технологични решения и гарантиране сигурността на плащанията. Подготовката за въвеждане на еврото безспорно катализира и ускори този процес. Пазарните участници и Българската народна банка продължават интензивна работа по всички проекти, заложени в Националния план за въвеждане на еврото в Република България. Дейностите се развиват в срок, като се очаква до края на 2023 г. платежната инфраструктура на страната да бъде готова за присъединяване към еврозоната, посочи Стоянова.

И допълни, че до края на тази година ще бъде завършен проектът за пълна достижимост в рамките на Единната зона за плащания в евро (SEPA) при изпълнение на кредитните преводи в евро от/към страната. Продължава подготовка за изпълнение на незабавни кредитни преводи в евро като продължение на вече въведените незабавни кредитни преводи в лева. С миграцията на бюджетните плащания към стандартите на SEPA, планирана за октомври 2023 г., завършва пълното привеждане на платежната инфраструктура в съответствие със SEPA стандартите. В резултат на това клиентите вече могат да се възползват от по-бързи и сигурни платежни операции.

Иновациите в сегмента на платежните услуги дават ясно видим резултат в статистическите данни, с които разполагаме. За поредна година се затвърждава тенденцията към увеличение в основните показатели при платежните услуги и най-вече при тези, предоставяни по електронен път. През 2022 г. е отбелязан ръст с около 1/4 в броя на извършените в страната безналични клиентски плащания спрямо предходната година. При броя на плащанията с карти, издадени в България, имаме ръст с близо 1/3 спрямо 2021 г. Впечатляващ е и растежът при броя наредени плащания с електронни пари за 2022 г., който се е увеличил с повече от 40% спрямо 2021 г., отчете подуправителят на БНБ.

По думите й в средносрочен план можем да очертаем няколко сегмента, развитието на които ще повлияе на платежните процеси.

На първо място, това е развитието на дигиталните валути на централните банки. Изследване на Банката за международни разплащания от 2021 г. показва, че около 90% от централните банки по света изследват потенциала на дигиталните валути, а 14% развиват пилотни проекти. От особен интерес е развитието на този проект в Китай през последните няколко години и тестовото използване на дигиталния юан в определени региони на страната. Развитието на дигиталните валути на централните банки се обуславя от значими фактори, един от които е, че парите в брой се използват все по-малко като средство за разплащане.

Централните банки трябва да отговорят на продължаващата дигитална трансформация на бизнеса и еволюцията на платежните инструменти, както и на възможността глобални компании със значителна клиентска база да развиват свои частни дигитални средства за плащане. По повод развитието на проектите за дигиталните валути на централните банки, управляващият директор на международния валутен фонд – г-жа Кристалина Георгиева, посочва в свое изказване от 2022 г.3, че историята на парите навлиза в нова глава.

Като бъдещ участник в еврозоната ние следим проекта за дигитално евро на Европейската централна банка, чиято проучвателната фаза приключва през октомври тази година. Този проект добива все по-конкретни измерения и по всичко изглежда, че ще продължи да се развива. Създадени са работни групи, които да изработят правила (Rulebook), отнасящи се до схемата за дигитално евро, използването му като платежен инструмент, управлението на ликвидността и др.

Работи се и по конкретно законодателно предложение на Европейската комисия за дигиталното евро, което може да се появи още през лятото на тази година. В него се очаква да бъде пояснен и възможният статус на дигиталното евро като законно платежно средство. С оглед гарантиране функцията на финансово посредничество, която имат банките в съвременната икономика, се обмисля прилагане на лимит на средствата, които лицата ще могат да държат по сметка за дигитално евро при централната банка. Дигиталното евро има потенциал да създаде основа за интегрирани европейски решения за разплащане на дребно и трансграничен сетълмент, както и за множество допълнителни иновации – напр. токенизирани депозити, смарт договори, условни плащания и др.

Друг важен елемент в глобален мащаб е развитието на криптоактивите и тяхната регулация. В средата на май тази година, Съветът на Европейския Съюз прие окончателно финалните текстове на Регламента за пазарите на криптоактиви (MiCA), като по този начин европейските институции разработиха и приеха мащабна и детайлна правна рамка за пазара на криптоактиви в Европа, като се има предвид, че в тази област опитите за регулация са все още малко. Едновременно с това бе приет и нов Регламент относно информацията, придружаваща преводите на средства и прехвърлянето на определени криптоактиви, с което ще се постигне по-добра проследимост на преводите на криптоактиви и противодействие на изпирането на пари. Разпоредбите на MiCA относно криптоактивите от типа "стейбълкойн“ ще започнат да се прилагат през юли 2024 г., а останалите разпоредби относно общите криптоактиви, които нямат стабилизационен механизъм на стойността си, и за доставчиците на услуги за криптоактиви – през януари 2025 година, пише Pariteni.bg.

На следващо място, очакваме реализация на мерките, предвидени в Стратегия на Евросистемата за плащанията на дребно, публикувана от ЕЦБ през 2021 г. Важен аспект тук е развитието на незабавните плащания в евро. Една от основните цели е да се насърчи създаването на европейски решения за плащане на дребно, които са сигурни и ефективни, а също и като отговор на нарастващите предизвикателства пред европейската независимост в областта на плащанията. Разпространението на незабавните плащания в Европа се очаква да продължи, както и създаването на инфраструктура за приемане на незабавни плащания, инициирани от клиентите чрез смартфон приложения на физически ПОС терминали при търговците. В тази връзка бе създадена т. нар. Европейска инициатива за плащания5 (European Payments Initiative, EPI), която има за цел разработване на платежни алтернативи в Европа, в това число чрез дигитален портфейл, базиран на незабавните плащания.