Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2024 г. нарастват с 32.2 хил., или с 1.4%, спрямо края на декември 2023 г., като достигат 2.32 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 6.1%, в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - с 5.3%, и в "Професионални дейности и научни изследвания“ - с 3.2%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с по 0.6% е регистрирано при дейностите "Добивна промишленост“ и "Административни и спомагателни дейности“.

В края на март 2024 г. в сравнение с края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с 12.8 хил. или с 0.6%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 12.1 хил., "Хотелиерство и ресторантьорство“ - със 7.2 хил., и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6.0 хил., а най-голямо намаление - в "Преработваща промишленост“ - с 11.4 хил. и в "Административни и спомагателни дейности“ - с 4.0 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство“ - със 7.7%, "Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 6.7%, и в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 4.9%, а най-голямо намаление е регистрирано при "Административни и спомагателни дейности“ - с 3.4%, и "Селско, горско и рибно стопанство“ - с 3.3%.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2024 г. е 2 155 лв., за февруари - 2 139 лв., и за март - 2 300 лева.

През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата e 2 198 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. с 3.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Други дейности“ - с 16.9%, "Административни и спомагателни дейности“ - с 10.2%, и "Финансови и застрахователни дейности“ - с 10.0%.

Спрямо първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства с 16.8%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: "Други дейности“ и "Хотелиерство и ресторантьорство“ - с по 24.4%, "Операции с недвижими имоти“ - с 21.5% и в "Строителство“ - с 20.7%.