Годишната инфлация у нас ще продължи да се забавя през второто и третото тримесечие на 2024 г., но очакваното запазване на силното потребителско търсене и нарастването на разходите за труд на единица продукция ще продължат да оказват проинфлационен натиск върху цените. Това прогнозират от БНБ в тримесечното издание  "Икономически преглед“.

Според анализа постепенното понижаване на общата инфлация при потребителските цени създаде условия реалните лихвени проценти по новите срочни депозити на домакинствата да станат по-слабо отрицателни, като те продължиха, макар и в по-ниска степен, да подкрепят растежа на частното потребление и нарастването на потребителските цени.

Независимо че в реално изражение лихвените проценти по новите потребителски кредити станаха положителни от средата на 2023 г., при новоотпуснатите потребителски кредити се запази тенденция към повишение на обемите, което представляваше допълнителен фактор с проинфлационно влияние в началото на 2024 г.

Според банката запазването на основните лихвени проценти на Федералния резерв и ЕЦБ на достигнатите рестриктивни равнища през първото тримесечие на 2024 г. и сигналите за възможното им понижение през годината вероятно ще се отразят хетерогенно върху условията за финансиране на отделните икономически сектори в България. Съгласно принципите на функциониране на паричния съвет може да се очаква изменението на лихвените проценти на паричния пазар в еврозоната да продължи сравнително бързо да се пренася върху лихвените проценти в България.

Към първото тримесечие на 2024 г. обаче реализираното повишение на лихвените проценти по кредитите и по депозитите на домакинствата в страната остана значително по-слабо от това, което се предполагаше заради рестриктивна парична политика на ЕЦБ, се казва в анализа, цитиран от pariteni.bg. Основните фактори за това продължиха да бъдат специфични за България и бяха свързани най-вече с високата ликвидност, стабилната капиталова позиция и силната конкуренция в банковия сектор.

При  понижение на основните лихвени проценти на ЕЦБ през 2024 г. може да се очаква подобряване в условията на финансиране главно за правителството и фирмите, докато лихвените проценти по кредитите и по депозитите на домакинствата не се очаква допълнително да се понижат от текущите им нива, прогнозират от БНБ.