Централната избирателна комисия (ЦИК) определи условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания "на изхода“ (exit poll) в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват, за изборите за членове на Европейския парламент от България и за народни представители на 9 юни 2024 г., със свое решение днес. Това съобщиха от пресцентъра на комисията.

До 1 юни 2024 г. включително агенциите, които ще извършват проучвания "на изхода“ (exit-poll) в изборния ден трябва да представят в ЦИК заявление по образец за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден; удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от 9 април 2024 г. Агенциите трябва да представят списък, съдържащ имената и единния граждански номер на анкетьорите по изборни райони. В списъка се посочват номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането.

С отделни решения ЦИК ще регистрира агенциите, които ще извършват проучвания "на изхода“ (exit-poll) на 9 юни 2024 г.

Анкетьорите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им. Те се легитимират с издаденото им удостоверение.

Резултатите от проучванията, извършвани в изборния ден (exit-poll), се оповестяват не по-рано от 20:00 ч. на изборния ден.

Забранява се под каквато и да е форма публичното огласяване на каквито и да са резултати от проучвания, извършвани в изборния ден (exit-poll), преди приключването му и обявяване края на изборния ден от ЦИК.

Резултатите от допитвания до общественото мнение за изборите “две в едно" не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден, както и до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

От ЦИК посочват, че анкетьорите не могат да анкетират избирателите непосредствено пред избирателните секции. Те трябва да работят на разстояние най-малко три метра от изхода на помещението, в което се гласува.

Могат да бъдат анкетирани само вече гласували избиратели, като анкетьорите са задължени да им съобщават, че участието в изследването е доброволно и анонимно. Анкетьорите трябва да имат видимост към изхода на помещението, от което излизат избирателите, които ще бъдат анкетирани, без това да създава затруднения за изборния процес, се добавя в решението на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Пълните условия за реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания "на изхода“ (exit poll) в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват са посочени в решението на ЦИК.