Проектът на Национална стратегия за детето очертава всички основни области, които касаят развитието на детето, неговата закрила, спокойствие, благосъстояние, както и подкрепа към семействата. Това каза Александрина Димитрова – член на Управителния съвет на Национална мрежа за децата, в предаването "Човекът на фокус" на Радио "Фокус".

Изработването на тази стратегия е заложено в Закона за закрила на детето още от 2000 г. "В периода от 2019 г. до днес такава стратегия нямаше. Сега беше възобновена работата по нова Стратегия за детето и първата крачка вече е направена – на 1 март беше приет този проект на стратегия от Националния съвет за закрила на детето. Оттук нататък стратегията следва да бъде приета от Съвета за развитие към Министерски съвет, след което ще бъде пусната за обществено обсъждане преди да влезе за гласуване в Народното събрание“, поясни Александрина Димитрова.

Стратегията е разработена съвместно с граждански организации и инициативи, деца и родители. "Бяха организирани много фокус групи и национално проучване за това какво е мнението на децата и родителите за основните проблеми, които те срещат, и как следва да бъдат преодолени. Процесът е възможно най-широко отворен така, че хората от самото начало да се чувстват въвлечени“, увери Димитрова.

Залегналите в проекта приоритетни области са здравеопазване, образование, осигуряване на възможности за спорт, култура, правосъдие, превенция на бедността и социалното изключване, ранно детско развитие, детско участие, подкрепа към семействата в случаи на извънредни или спешни ситуации. "Фокусът е изцяло върху това да се гарантират правата на децата в България, но също така да бъдат подкрепени и техните семейства. След като стратегията бъде приета, ще бъдат разработени планове за действие, в които вече много конкретно да се опишат мерки, дейности и да има отговорни институции за всяка една мярка и дейност, конкретни срокове и ресурси от страна на държавата така, че те да бъдат изпълнени“, допълни Александрина Димитрова.

Статистиката показва, че всяко второ дете в България е било жертва на някаква форма на насилие преди да навърши пълнолетие. Всяко трето дете пък е в риск от бедност и социално изключване. "Всички случаи, които виждаме в медиите през конкретни истории, се оказва, че са много сериозни национални проблеми и именно затова е необходима подобна стратегия. Тя задава основните големи цели и приоритети на държавата и как отделните институции да работят заедно така, че да предотвратят или да намалят подобни случаи“, заяви Димитрова.

Ако стратегията бъде приета, държавата има ангажимент да разработи съответните планове за действие и да поеме ангажименти по конкретни дейности и мерки, които да са в подкрепа на децата и семействата. "Тогава няма значение кое е правителството и каква е политическата обстановка в страната. Когато държавата е поела този ангажимент и той е ясно разписан, тя има задължението да го изпълнява, независимо кой е на влас“, поясни тя.

Със стратегията всички институции координирано и съвместно поемат ангажимент да работят за това да подобрят благосъстоянието на децата и семействата. Димитрова даде пример как стратегията ще решава конкретни проблеми. Статистиката показва, че 22% от учениците в България пушат, което е два пъти повече от средното за Европа – около 10%. "На базата на тази статистика, предприемайки конкретни мерки, държавата дава една сигурност и на родителите, че все пак това няма да остане просто статистика, а ще има задължението да предприеме съответните действия така, че да намалят този процент.“

Стратегията може да бъде и инструмент за борба с демографската криза, тъй като фокусът й е подкрепа на семействата, подчерта Димитрова. "Много семейства не се чувстват достатъчно подкрепени и това ги кара да вземат решението да имат само едно дете. При преодоляване на проблема с липсата на места в яслите и детските градини например родителите биха могли да бъдат стимулирани да имат повече деца“, даде примери тя.

Във фокуса на стратегията е и предотвратяване на раздялата на децата от техните семейства. "Специално е записано увреждането или бедността да не са фактор за раздяла на детето от семейството, т.е. да се работи много целенасочено в подкрепа на родителите така, че те да могат да отглеждат своите деца и да се чувства спокойни, дори когато детето има увреждане или когато се налага по-интензивна и сериозна грижа. За децата, които не се отглеждат в семействата си по някаква причина, е предвидено да се подсигури възможността те да се отглеждат в семейна среда, т.е. при близки, роднини или в приемни семейства“, обясни Александрина Димитрова.

Качеството на приемна грижа също е фокус в стратегията. "Това се изразява в повишаване квалификацията на хората, които работят в приемните центрове. В тази връзка в момента на обществено обсъждане е и една Стратегия за развитието на човешките ресурси в социалната сфера. Тук се включват и хората, които работят в подобни центрове и в други социални услуги, които целят подкрепа на семействата да отглеждат децата си“, допълни Димитрова.