ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Доц. д-р Валентина Шарланова: Свети Атанасий Велики е бил архиепископ на град Александрия и се е борил срещу арианската ерес

Доц. д-р Валентина Шарланова: Свети Атанасий Велики е бил архиепископ на град Александрия и се е борил срещу арианската ерес

Доц. д-р Валентина Шарланова етнолог в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките в интервю за Агенция „Фокус”.Фокус: Какво е мястото...

18 Януари 2015 | 09:00 | Агенция "Фокус"

Доц. д-р Маргарита Атанасова: Въвеждането на тестовете в УНСС е мащабен проект и огромно предизвикателство

Доц. д-р Маргарита Атанасова: Въвеждането на тестовете в УНСС е мащабен проект и огромно предизвикателство

Как ще се справи с предизвикателствата в Европейския съюз българското образование, какво предстои на Университета за национално и световно стопанство оттук нататък и какви са преимуществата на тестовата система за кандидат-студентите- отговор на тези въпроси Агенция “Фокус" потърси от доц. д-р Маргарита Атанасова, заместник-ректор по учебната дейност на УНСС Фокус: Г-жо Атанасова, какви са приоритетите на УНСС за 2007 година? Маргарита Атанасова: За България 2007 година е първата година като член на Европейския съюз (ЕС), а за Университета за национално и световно стопанство (УНСС) - първата като официално признат партньор в единното европейско образователно и изследователско пространство. Това означава както нарастващи очаквания към нашия университет, така и реална конкуренция с висшите училища в страните от ЕС. Още преди три години УНСС започна да се подготвя за днешните предизвикателства и в този смисъл може да се каже, че за нас 2007 година започна още през 2004 г. Академичната общност в УНСС постигна категорични успехи и безспорно доказателство за това е, че през миналата година получихме от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) най-високата оценка за институционална акредитация сред всички висши училища в България. Друго убедително доказателство е нарастващият интерес към УНСС от страна на кандидат-студентите и на бизнеса. Това показва, че вървим в правилна посока и работим за осъществяване на нашата стратегическа програма, в която за 2007 г. се открояват няколко основни приоритета. Това са: разкриване на нови магистърски и бакалавърски програми, включително в партньорство с чуждестранни висши училища, в отговор на обществените потребности и тенденциите на трудовия пазар; разширяване на участието на академичния състав в международни проекти, в това число в рамковите програми на ЕС; нарастване на дела на учебните програми, в които се включват чуждестранни преподаватели, на основата на междуинституционално сътрудничество на УНСС със сродни институции от Европа и света; увеличаване на броя на наши студенти, които се обучават в чуждестранни университети в програмите за мобилност на ЕС; развитие на ефективни стажантски програми за студентите чрез задълбочаване на връзките на университета с организации от бизнеса и публичната администрация. Работата по тези приоритети ще утвърди УНСС като национален еталон за добри практики. Това е нашият принос към усъвършенстването на българското висше образование и неговото интегриране в единното европейско образователно и изследователско пространство. Фокус: България е вече пълноправен член на ЕС. Българските учебни заведения трябва да се преборят със силната конкуренция на университетите в европейските страни. Как ще стане това? Маргарита Атанасова: Многобройни рекламни пана в София поздравяват българите с техния достъп до 1501 висши училища в ЕС. Тази информация или покана е привлекателна, защото повечето европейски университети са разположени в държава или град, които предлагат добри условия за живот и професионална реализация. Наред с това трябва да се отчита и фактът, че във висшите училища в ЕС не се изисква полагането на кандидатстудентски изпит, както е според нашия Закон за висше образование, а приемът е по-приемлив за кандидатите. Възможно е през следващите години това да се промени, но сега УНСС разчита на няколко основни конкурентни предимства, свързани с качеството на обучението. От една страна, още преди две години хармонизирахме учебните планове и учебните програми с добрите практики на водещи университети в света и ЕС. Нашите студенти завършват с европейско приложение към дипломата, което им осигурява достъп до европейския пазар на труда. В резултат на успешна и целенасочена политика за научното израстване на преподавателския персонал университетът има академичен състав на основен трудов договор с доказан капацитет за образователна и изследователска дейност у нас и в чужбина. По количествени и качествени параметри на научно-преподавателския персонал редица катедри в УНСС вече са съизмерими с утвърдени и авторитетни научно-образователни звена от европейските университети. Най-видимата промяна, на която се радват студенти, преподаватели и служители, е изцяло обновената през последните години материална база и компютърно-информационна система на УНСС. От края на миналата година университетската библиотека разполага с над 100 компютъризирани читателски места с безплатен достъп до интернет и до информационните ресурси на европейски университетски библиотеки. По този начин в УНСС се осигуряват условия за съпоставимост на предлагания образователен продукт с този в други университети от ЕС. Фокус: Ще се признават ли дипломите на УНСС в страните от ЕС? Маргарита Атанасова: Признаването на дипломите за нас има две основни измерения. От една страна, УНСС като водещ университет в България издава дипломи, които се признават във всички страни на ЕС. От друга страна, нашите възпитаници все по-често търсят професионална реализация в чуждестранни компании и организации, които изискват не само диплома, а и успешно представяне в селекционни процедури за проверка и оценка на техните знания и умения. Затова обучението в УНСС е насочено към формиране на способности, които ги правят успешни участници в състезанията за желана професионална реализация в България и чужбина. Фокус: Как върви подготовката на тестовете за кандидатстване в УНСС? Маргарита Атанасова: Въвеждането на единния приемен изпит, или както вече доби известност – ЕПИ, е елемент от стратегическата промяна на университета в годината, когато вече сме равностоен партньор в европейското образователно пространство. Подхождаме с изключителна отговорност към неговата организация и провеждане и започнахме подготовката още от пролетта на миналата година. Излязоха от печат сборниците с примерни тестове, които се използват от кандидат-студентите за тяхната подготовка по общата (модул 1 и модул 2) и специалната част (модул 3) на ЕПИ. Сборниците с примерни тестове са подготвени от екипи, включващи преподаватели от УНСС и други висши училища, и са рецензирани от авторитетни учени от съответните области. През януари започнаха кандидатстудентски курсове. Преподавателите, които водят занятията, споделят, че преобладаващата част от участниците успешно се справят с тестовете. През пролетната ваканция организираме още кандидатстудентски курсове. През април ще проведем предварителни изпити, резултатите от които ще важат и за класиране в УНСС. В Центъра за прием на документи в УНСС вече започна регистрирането на кандидати за явяване на предварителен ЕПИ. Въвеждането на тестовете в УНСС е мащабен проект и огромно предизвикателство – и за университета, и за кандидат-студентите. Чрез тях ние се приобщаваме към добрата практика на водещите висши училища в ЕС и света. ЕПИ е елемент от стратегическата промяна на университета. Чрез него се създават условия всички кандидат-студенти да участват в едно честно състезание по знания и умения, за което се изисква не само отлична подготовка, но и съобразителност и бързи реакции. Основната ни цел е в УНСС да учат най-любознателните и амбициозни младежи, на които след няколко години предстои успешна професионална реализация като граждани на ЕС. Галина ГИРГИНОВА

11 Февруари 2007 | 16:01 | Фокус