СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Парламентът ще разгледа бюджета за 2021 г. на извънредно заседание на 24 ноември

Парламентът ще разгледа бюджета за 2021 г. на извънредно заседание на 24 ноември

София. Парламентът ще проведе извънредно заседание на 24 ноември заради бюджета за 2021 г., предаде репортер на Агенция "Фокус". Предложението направи председателят на парламента Цвета Караянчева в началото на днешното пленарно заседание. "За" гласуваха 114 народни представиетли, "против" - 7 и "въздържали се"- 22, с което предложението бе прието. Заседанието ще се проведе от...

19 Ноември 2020 | 09:29 | Агенция "Фокус"

Българската академия на науките настоява в бюджет 2021 да й бъде осигурен допълнителен ресурс

Българската академия на науките настоява в бюджет 2021 да й бъде осигурен допълнителен ресурс

София. Българската академия на науките настоява в бюджет 2021 да й бъде осигурен допълнителен ресурс. Това се посочва в становище на Общото събрание на Българската академия на науките по повод представения законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Становището е изпратено до председателя на парламента Цвета Караянчева и до председателите на парламентарните групи в 44-ото Народно събрание. От Академията посочват, че необходимият допълнителен ресурс в бюджет 2021 е в размер на 11 214 000 лв. Според учените той ще позволи достигане на основни работни заплати в БАН както следва: професор – 1 450 лв.; доцент – 1 400 лв.; главен асистент – 1 350 лв. асистент – 1 300 лв. От БАН отбелязват, че при така предвидения бюджет, Академията ще бъде в състояние да повиши основната заплата за асистент до 832 лв., което на фона на обявената стартова заплата на учителите през 2021 г. от 1260 лв. е повече от абсурдно. „Същевременно, заявеното намерение, което ние приветстваме, за основна заплата на асистент във висшите училища от 1300 лв., ще доведе до нов абсурд – учени на еднакви длъжности в академията и във вузовете, отговарящи по закон (ЗРАСРБ) на еднакви изисквания, ще имат огромна разлика в заплащането. Това ще предизвика сериозен дисбаланс в цялостната система на науката и висшето образование в страната и ще доведе до неконтролируемо изтичане на кадри от БАН“, посочват още от Академията. От БАН питат още на какво основание Академията, която създава доказано най-качествената наука и е основен източник на научна продукция в страната, се третира по този крайно несправедлив начин. Като изненадващ от БАН посочват факта, че не са включени в в списъка по чл. 106, ал. 1 с публични институции, които могат да ползват до 95 % от своя бюджет до декември 2021 г. Според учените този акт говори за унизително омаловажаване на ролята на БАН като фундаментален научен център и организация-създател на стратегически експертизи за държавата – и то не само в тази кризисна пандемична ситуация.

11 Ноември 2020 | 17:14 | Агенция "Фокус"

Правителството одобри доклада за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за деветмесечието на 2020 г.

Правителството одобри доклада за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за деветмесечието на 2020 г.

София. Министерският съвет одобри информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за деветмесечието на 2020 г., изготвена в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси, на база на месечните отчети за касовото изпълнение на първостепенните разпоредители с бюджет. Това съобщиха от Правителствената информационна служба. По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП към септември 2020 г. са в размер на 32 415,5 млн. лв. или 73,0 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, те намаляват номинално с 383,5 млн. лв. При данъчните и неданъчните приходи се наблюдава спад със 750,3 млн. лв. (2,4 %), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 366,8 млн. лв. (21,0 %), сравнени с края на септември 2019 година. Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 25 990,6 млн. лв., което представлява 74,4 % от планираните за годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци са в размер на 4 607,3 млн. лв. или 70,0 % от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 12 401,7 млн. лв. (76,0 % от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 8 108,6 млн. лв. (76,2% от планираните), от акцизи възлизат на 4 101,9 млн. лв. (75,3 % от разчета), а тези от мита са в размер на 156,6 млн. лв. (83,6 % от годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 941,9 млн. лв. или 77,9 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 8 039,7 млн. лв., което представлява 74,4 % от разчетените за годината. Неданъчните приходи са в размер на 4 311,2 млн. лв., което представлява 63,6 % от годишните разчети, а приходите от помощи и дарения са в размер на 2 113,8 млн. лева. Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2020 г. възлизат на 31 544,1 млн. лв., което е 65,8 % от годишните разчети. Разходите по КФП към септември 2019 г. бяха в размер на 31 534,8 млн. лева. Разходите за деветте месеца на 2020 г. са близки по размер спрямо същия период на предходната година, като се отчита намаление основно в частта на капиталовите разходи. При съпоставката на общо разходите и капиталовите разходи със същия период на предходната година следва да се има предвид ефектът в 2019 г. от извършените разходи по реализирането на проекта за придобиване на нов тип боен самолет за българските ВВС, които са с еднократен характер. Номинално нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, има при социалните плащания, разходите за персонал, разходите за субсидии и други. Нелихвените разходи са в размер на 30 099,2 млн. лв., което представлява 66,1 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към септември 2020 г. са в размер на 27 352,2 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 2 716,2 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 30,8 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 553,9 млн. лв. или 76,4 % от планираните за 2020 година. Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.09.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 890,9 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (ЕС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година. Бюджетното салдо по КФП на касова основа към 30 септември 2020 г. е положително в размер на 871,4 млн. лв. (0,7 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 484,9 млн. лв. и по европейските средства в размер на 386,5 млн. лева. Размерът на фискалния резерв към 30.09.2020 г. е 13,53 млрд. лв., в т.ч. 13,49 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,04 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

11 Ноември 2020 | 14:54 | Агенция "Фокус"

Правителството прие мерки във връзка с изпълнението на държавния бюджет за 2020 г.

Правителството прие мерки във връзка с изпълнението на държавния бюджет за 2020 г.

София. Правителството прие мерки във връзка с изпълнението на държавния бюджет за 2020 г. С решението се предлага на първостепенните разпоредители с бюджет да направят анализ на предстоящи плащания и възможни икономии по бюджетите си до края на годината. Това съобщиха от Правителствената информационна служба. Също така, се определят лимити за плащания за месец ноември и декември 2020 г. в размер на средномесечния размер на разходите и предоставените трансфери за деветмесечието, увеличен с не повече от 30 на сто. По този начин се осигурява възможност за гъвкавост на действията на правителството при форсмажорни обстоятелства, с оглед осигуряване на средства за опазване здравето на населението и за преодоляване на негативните въздействия върху икономиката и бизнеса. Така, при необходимост от извършването на допълнителни разходи за борба с пандемията от COVID-19, средствата ще се осигуряват за сметка на реализирани икономии по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет при изпълнение на провежданите от тях политики, чрез наблюдение и управление на лимитите им до края на 2020 година.

11 Ноември 2020 | 14:52 | Агенция "Фокус"

Изпълнителното бюро на БСП обсъди предложенията на съветите към него по Бюджет 2021, приоритет са доходите, намаляването на неравенствата и борбата с бедността

Изпълнителното бюро на БСП обсъди предложенията на съветите към него по Бюджет 2021, приоритет са доходите, намаляването на неравенствата и борбата с бедността

София. Алтернативни политики в областта на икономическата, данъчната, социалната, здравната и образователна сфера ще бъдат внесени от Парламентарната група на коалиция БСП за България тази седмица в Народното събрание. Това съобщиха от пресцентъра на партията. Предложенията са изработени от всички съвети към Националния съвет на БСП за алтернативен държавен бюджет. Съветите работят вече втори месец, те бяха създадени по предложение на председателя на партията Корнелия Нинова като експертни екипи, съответстващи на министерствата в Р България, за да анализират работата на ведомствата и предлагат алтернативни политики във всеки ресор. На първото си онлайн заседание Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП обсъди предложенията на всеки един съвет. Заседанието бе ръководено дистанционно от председателя на БСП Корнелия Нинова поради продължаващото й домашно лечение от ковид 19. Социалистите предлагат приоритет да бъдат доходите, намаляването на неравенствата и борбата с бедността. За целта те планират коренно различна социална политика от тази на правителството. Вместо временни предизборни мерки на парче, те аргументират дългосрочни и трайни мерки с грижа за хората - не просто 50 лева на всеки пенсионер до март догодина, а преизчисляване на всички пенсии с нов коефициент на средноосигурителния доход, не 40 лева детски добавки само за една година, а семейно подоходно облагане за семейства с деца, безплатни детски градини и безплатни учебници до 12 клас, запазване на корпоративния данък за фирмите на 10 процента, отмяна на плоския данък за физически лица и въвеждане на прогресивен, увеличение заплащането на нощния труд с 35 процента над часовата ставка, осигуряване на безвъзмездна помощ от 5000 до 10000 лева за малки и средни фирми и още редица мерки за стимулиране на икономиката.

11 Ноември 2020 | 09:13 | Агенция "Фокус"

Вицепремиерът Томислав Дончев: Бюджет 2021 не е разоряващ

Вицепремиерът Томислав Дончев: Бюджет 2021 не е разоряващ

София. Бюджет 2021 не е разоряващ. Това каза в интервю за бТВ вицепремиерът Томислав Дончев. „Политическите клишета понякога може да са атрактивни, но сложна конструкция, каквато е бюджетът, невинаги може да бъде описана с политически клишета. Това е все едно да се опитате да направите изящна скулптура или статуя от тухли четворки – няма как да се получи“, отговори той на критиките на държавния глава за бюджета на държавата за следващата година. Дончев посочи, че прогнозите са България да бъде с най-ниския дефицит за 2020 г. „Какво разоряващо има тук? Освен клишета, използвам числа и данни, където България се сравнява с други европейски държави. Имаме държави, които очакват дефицит по-голяма от 10 %. Според предварителните данни на ЕК има държави с още по-голям дефицит“, отбеляза вицепремиерът. "Тук има самоусещане за жив класик. Живи класици са тези, които цитират сами себе си. Не мисля, че „Мутри вън“ ще се превърне в едно от знамената на Прехода, но самоусещането за жив класик е впечатляващо", коментира Дончев вчерашния пост на държавния глава във "Фейсбук" по повод 31 години от началото на демократичните промени.

11 Ноември 2020 | 09:12 | Агенция "Фокус"

Атанас Зафиров, БСП: В бюджета за 20121 г. се наливат огромни средства без ясна отчетност

Атанас Зафиров, БСП: В бюджета за 20121 г. се наливат огромни средства без ясна отчетност

София. Народното събрание в пълна степен е изчерпало моралния кредит на българския народ и за БСП е важно то да не работи в настоящия момент. Това каза заместник-председателят на Национална съвет на БСП Атанас Зафиров в ефира на Канал 3, съобщиха от пресцентъра на БСП. „Парламентът достигна едно историческо дъно по кредит на доверие. Всеки ден, в който то продължава своето съществуване, удължава управленската агония на този кабинет, а това е изключително вредно за страната“, посочи той. По думите му от БСП смятат, че е неотложна оставката на това управление и са необходими предсрочни парламентарни избори, а всеки, който го подкрепя, трябва да се тълкува като пазител на статуквото трябва. „Според „Блумбърг“, ако продължим със същия ход и манталитет, в бъдеще България ще има нужда между три и седем и половина милиарда допълнителни заеми на година. Това показва, че можем да влезем в една много опасна дългова спирала, от която трудно ще излезем“, заяви Зафиров. Той посочи, че работата на опозицията е да покаже недостатъците на този бюджет и да дава алтернативи. „Рано или късно ще бъде приет бюджет. Но във вида, в който ни е представен, крие много сериозни рискове и опасности за бъдещото развитие на държавата. Това са рискове, свързани с наливането на големи средства в нереформирани сектори, без ясна отчетност и без ясен изход от ситуацията“, обясни Зафиров. Той подчерта, че ако този бюджет не бъде приет, догодина ще се работи със стария бюджет. По думите му след няколко месеца правителството бъде сменено и то ще приеме нов бюджет. „Когато повишаваш минималните ставки, защо не пипаш максималните“, попита Зафиров. „Повишаваме минималната пенсия, а таванът в същото време остава. Максималният праг на социалното осигуряване също остава непроменен“, каза още Зафиров. Той припомни, че на дневен ред стои и предложението на БСП за преизчисление на всички пенсии, така че те да бъдат социално справедливи. По думите му в момента се прави просто едно механично увеличение на минималната пенсия. „По признание на самите управляващи за това нещо са нужни 1.2 млрд лв., а в същото време залагат пет милиарда дефицит за тази година и още пет милиарда за следващата“, обясни депутатът от левицата. Той подчерта, че БСП би подкрепило увеличаването на пенсиите, на минималната заплата и детските надбавки. Според него в същото време от БСП ще направят достатъчно аргументирани предложения, така че тези механизми да имат траен характер. По повод COVID мерките той заяви, че държавата трябва да влезе във функциите си и да е ясно кой ръководи целия процес. „Трябва да бъде сложен ред на управленския хаос в системата“, заяви Зафиров.

8 Ноември 2020 | 09:20 | Агенция "Фокус"

Явор Божанков, БСП: Борисов обича да казва „давам“, но в случая той „взима“

Явор Божанков, БСП: Борисов обича да казва „давам“, но в случая той „взима“

София. БСП е против предложения държавен бюджет по две причини и те бяха посочени от народния представител от Парламентарната група на „БСП за България“ Явор Божанков по време на участието му в ефира на БНТ, съобщиха от пресцентъра на БСП. „Първата група причини са чисто процедурни, втората – по същество“, посочи депутатът и разясни: „По-малко от 24 часа след разглеждане от съответните комисии, бюджетът вече беше в зала“. „Навсякъде в цивилизования свят държавният бюджет се разглежда детайлно, подробно и неговото приемане не е въпрос на един ден в парламента“, възмути се Божанков. „Важното в днешния ден е дали Борисов ни предлага бюджет, който ще преведе нацията ни през един изключително труден момент или ни предлага бюджет, който ни води към избори. Според нас той ни води към най-скъпите избори в България...“ Това заяви народният представител от БСП Явор Божанков пред БНТ по повод спешното и неочаквано вкарване на бюджета за 2021 г. за гласуване в парламентарния дневен ред. Скандално е според социалиста, че след напускането на парламентарната зала от групата на БСП, решенията са били взети от 75 депутати. „Нашето отсъствие от залата, бойкотирането на кворума, не е просто решение или някаква математическа задача. Той е израз на дълбока политическа и последователна позиция“, обясни Божанков и изреди мотивите защо БСП не подкрепя провеждането на заседания в парламента: „ГЕРБ приемат скандални, лобистки закони. Ако говорим за важни политики – да, ще осигурим кворум, но ГЕРБ показват, че са безотговорни в тази ситуация“. От БСП са били прави – това подчерта депутатът и конкретизира: „Този парламент е изчерпан, изпълнителната власт не зачита неговия авторитет и начинът, по който се опитват да прокарат бюджета – на тъмно и без обсъждане, доказва точно това“. Божанков скрепи думите си с факти: „Показва го социологията, показва го и всяко едно проучване, но вече го показва и математиката в залата. Те просто нямат мнозинство да работят, въпреки “напазаруваните“ народни представители, които се отделиха от нашата група“. Той даде пример с изразходването на повече пари в нереформирани системи - една от тях е здравеопазването. При него частните болници закупуват едно лекарство седем пъти по-скъпо от държавните. „Това не е реформирано, но се хвалят, че дават повече пари, и така повече пари изтичат от системата. Борисов обича да казва “давам“, но в случая той “взима“. Ние нямаме нищо против дясна партия да провежда леви политики, но проблемът с Борисов е, че той сведе социалната политика до един примитивен популизъм“, коментира още той За социалиста 50 лева на пенсионер до изборите е чиста подигравка и трябва цялостно преизчисление на пенсиите. „Четири милиарда лева и половина дефицит има в този бюджет, той трябва да се покрива. Само 3 млрд. са предвидени за мерки срещу кризата. Дори военните разходи са замаскирани като инвестиции. Ако този бюджет е прокризисен, той ще вкара България в изключително голям проблем, точно защото реформи няма. Той е по-вреден и от стария. Това бюджет по време на избори ли е или бюджет по време на криза?“, попита Божанков. Според народния представител дори и този бюджет да не бъде приет, може да се работи с бюджета от миналата година, и разлика няма да има. „От 2014 до 2020 Борисов е докарал на България 20 млрд. дълг“, заяви Божанков. По думите му никой за последните 30 години не е успял да постигне такъв резултат. „Според нас мнението на г-н Ананиев няма никакво значение в това правителство, защото тук решенията се взимат от Бойко Борисов. Всички министри в кабинета на Борисов са безгласни букви. Този бюджет трябваше да е насочен с реални параметри към следващата година. ГЕРБ предвиждат една розова 2021, в която икономиката щяла да се възстанови – това няма да стане. Затова трябват стимули за производството, за реалната икономика. Нашите предложения и алтернативен бюджет ще бъдат предложени между първо и второ четене“, обясни депутатът от БСП. На въпрос от водещия дали по време на криза се правят реформи, Явор Божанков отговори така: „Разбира се, особено през държавния бюджет, и особено, когато трябва да подготвяш държавата за криза. Ковид не докара проблемите, той просто ги направи явни. Той показа къде са слабите звена и показа най-лошото лице на системата“, заяви той.

7 Ноември 2020 | 08:10 | Агенция "Фокус"

Бюджет 2021 мина на първо четене на фона на игри с кворума (ОБЗОР)

Бюджет 2021 мина на първо четене на фона на игри с кворума (ОБЗОР)

София. Депутатите приеха бюджета на НЗОК и ДОО за 2021 г. и Закона за държавния бюджет за следващата година. Точките бяха включени в началото на днешното пленарно заседание в дневния ред на депутатите.Приоритетите на бюджет 2021 са политиката по доходите, образованието, здравеопазването, социалната и пенсионната политика и отбраната. В Бюджет 2021 са осигурени допълнителни средства, както следва: 474,0 млн. лв. за увеличение на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 250 лв. на 300 лв., считано от 1 януари 2021 г. В рамките на изказванията от ГЕРБ в лицето на Евгения Ангелов коментираха, че бюджетът за 2021 г. е следизборен и антипандемичен, това е бюджет на изпълнените обещания и спазените споразумения. "Този бюджет е бюджет без цвят. Това е бюджет, който е насочен изцяло към хората с приоритети: доходи, здравеопазване, пенсионна политика, образование и отбрана. Бюджетът не дава пари безцелно. Той не цели да спечели народната любов. Един бюджет не би могъл да направи това", коментира Евгения Ангелова. Депутатът от ГЕРБ заяви, че бюджетът е разумен и че не е по-различен от бюджетите на други европейски държави в тази кризисна ситуация. "Бюджетът има конкретни цели, политики, които ще помогнат да преведем държавата през тази пандемия, да излезем от нея в относително добро състояние", каза още Ангелова. Така Ангелова отговори задочно на своите колеги от БСП, които не участваха в дебата по държавния бюджет, но дадоха брифинг по темата. Според левицата днес не е времето за гледане на бюджета. "ПГ на БСП няма да подкрепи бюджетите на управленско безсилие, които ни се предлагат от правителството. Милиарди левове ще бъдат хвърлени отново в нереформирани системи. Няколко години бездействия не само че са вредни, а вече ще струват много скъпо. Това са публични средства, които не могат да бъдат разходвани просто така“, каза Крум Зарков. В дебата се включиха от парламентарната трибуна и от ДПС. Депутатът Адлен Шефкед заяви, че този бюджет ще доведе до края на финансовата стабилност на държавата и че заложените цифри не показват политики в дългосрочен план. Разглеждането на големия бюджет и т.нар. малки бюджети се случва с удължено работно време на парламента и на фона на игри с кворума, които започнаха още от сутринта и които белязаха целия ден. Парламентът не започна своето заседание от първия опит за регистрация, тъй като липсваше кворум. Той бе събран едва при втория опит за регистрация. В регистрацията не участваха БСП и ДПС, като след започване на заседанието те влязоха в пленарната зала. Малко след това ГЕРБ поискаха поименна проверка за наличие на кворум, каквато може да се иска веднъж на заседание. БСП и ДПС тръгнаха да излизат от залата, но докато това се случи, председателят на парламента Цвета Караянчева преброи депутати от БСП и ДПС. Именно това предизвика поредица от процедури и спорове по начина на водене. Социалистите обявиха проверката за нелегитимна и направиха заявка, че ще сезират Конституционния съд за приемане на трите бюджета, тъй като според тях депутатите гласуват без кворум. От управляващите се аргументираха, че кворумът е присъствие, а не волеизявление, както и че няма ред, в който да се проверяват поименно депутатите. Друга сюжетна линия също остави съмнение сред народните представители. Тя бе подета от БСП, като те изразиха съмнение, че карантиниран депутат участва в регистрацията. От левицата обявиха, че ще изискат информация от министъра на здравеопазването Костадин Ангелов за случая. Това бе причината и ДПС да обявят, че другата седмица няма да участват в заседанията на парламента, докато тези съмнения не бъдат опровергани. Междувременно от ГЕРБ изразиха мнение, че такава проверка трябва да се направи за всички народни представители и не само за днес, а и за предходните дни. От управляващата партия посочиха, че миналата седмица лидерът на БСП Корнелия Нинова докато си чака резултата от PCR теста е направила декларация от парламентарната трибунa. В края на заседанието парламентът реши депутатите под карантина да могат да участват в пленарните заседания чрез видеоконферентна връзка. Предложението бе внесено от ГЕРБ и бе включено в дневния ред на заседанието. В проекта на решение е предвидено депутатите под карантина да могат да участват дистанционно по електронен път в пленарните заседание. Това ще се случва чрез интернет платформата за видеоконферентна връзка, която осигурява пряко виртуално участие. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 21:24 | Агенция "Фокус"

Парламентът разреши депутатите под карантина да могат да участват в пленарните заседания чрез видеоконферентна връзка

Парламентът разреши депутатите под карантина да могат да участват в пленарните заседания чрез видеоконферентна връзка

София. Парламентът даде възможност на депутатите под карантина да участват в пленарните заседания чрез видеоконферентна връзка, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Предложението е внесено от ГЕРБ и бе включено в дневния ред на заседанието. В проекта на решение е предвидено депутатите под карантина да могат да участват дистанционно по електронен път в пленарните заседание. Предлага се това да се случва чрез интернет платформата за видеоконферентна връзка, която осигурява пряко виртуално участие. Съгласно правилата председателите на парламентарните групи трябва да представят до 18.00 ч. на деня, предхождащ пленарното заседание, в кабинета на председателя на Народното събрание списък на народните представители от съответната група под карантина, които са изразили желание да участват в пленарното заседание. При проверка на кворума народните представители се регистрират чрез визуализиране на специален екран в пленарната зала. След проверка от секретарите на Народното събрание дали визуализираните представители са включени в списъка, председателят ги обявява, с което те се смятат за присъстващи на заседанието. Председателят открива заседанието, когато броят на регистрираните народни представители чрез компютъризираната система за гласуване, заедно с регистрираните чрез визуализиране, е повече от половината народни представители. Тези, които не желаят да участват в проверка на кворума, напуска платформата. Депутатите отхвърлиха предложението на Валери Симеонов думата визуализация да се замени с показване. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 17:15 | Агенция "Фокус"

Красимир Ципов, ГЕРБ: С приемането на проекта на решение за правила за участие в пленарното заседание на карантинирани депутати ще им дадем възможност да участват  в заседанията

Красимир Ципов, ГЕРБ: С приемането на проекта на решение за правила за участие в пленарното заседание на карантинирани депутати ще им дадем възможност да участват в заседанията

София. С приемането на проекта на решение за правила за участие в пленарното заседание на карантинирани депутати ще им дадем възможност да участват в заседанията. Това каза заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ Красимир Ципов по време на дебата по промените, предаде репортер на Агенция "Фокус".По думите му така те ще могат да изразяват своята свободна воля. "Смятаме, че с това решение ще дадем възможност на тези наши колеги и да се регистрират, и да участват в заседанието, и да гласуват, и да проверят по какъв начин е отразен вотът им чрез справка за гласуването, която е неизменна част от стенографския протокол", каза още Ципов. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 17:03 | Агенция "Фокус"

Парламентът прие Закона за държавния бюджет за 2021 г. на първо четене

Парламентът прие Закона за държавния бюджет за 2021 г. на първо четене

София. Парламентът прие Закона за държавния бюджет за 2021 г. на първо четене, предаде репортер на Агенция "Фокус". "За" бюджета гласуваха 98 народни представители, "против" -6 и без "въздържали се", с което той бе приет на първо гласуване. Приоритетите на бюджет 2021 са политиката по доходите, образованието, здравеопазването, социалната и пенсионната политика и отбраната. В Бюджет 2021 са осигурени допълнителни средства, както следва: 474,0 млн. лв. за увеличение на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 250 лв. на 300 лв., считано от 1 януари 2021 г. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 16:46 | Агенция "Фокус"

Георги Свиленски, БСП: Заседание на парламента няма, а оперативка на ГЕРБ и "Обединени патриоти"

Георги Свиленски, БСП: Заседание на парламента няма, а оперативка на ГЕРБ и "Обединени патриоти"

София. Заседание на парламента няма, а оперативка на ГЕРБ и "Обединени патриоти". Това каза заместник-председателят на ПГ на "БСП за България" Георги Свиленски по време на брифинг в Народното събрание, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Всъщност днес заседание на парламента няма. Това, което се случва горе в зала е някаква оперативка на ПГ на ГЕРБ с "Обединени патриоти". Заседание днес няма, тъй като нямаше кворум сутринта. Вие бяхте свидетели имаше поименна проверка, в която бяха отчетени 130, от които 20 народни представители от БСП и ДПС заявиха, че не участват в това заседание. Всичко, каквото се приема след 11.30 ч. е абсолютно незаконно и нелегитимно"ы каза Свиленски. Той коментира, че БСП е пуснала официално писмо до министъра на здравеопазването официално писмо да каже дали има народни представители, които са карантинирани и присъстват на заседанието. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 16:44 | Агенция "Фокус"

Александър Симов, БСП: Решението за дистанционно участие в пленарните заседания противоречи на Конституцията, очакваме след това да карантинират групата на опозицията

Александър Симов, БСП: Решението за дистанционно участие в пленарните заседания противоречи на Конституцията, очакваме след това да карантинират групата на опозицията

София. Решението за дистанционно участие противоречи на Конституцията, очакваме след приемането на това решение да бъде карантинирана групата на опозицията. Това каза по време на брифинг в Народното събрание, предаде репортер на Агенция "Фокус". "След като сутринта ПГ на "БСП продължава да има определени съмнения, че бяха вкарани депутати под карантина, след като при поименното гласуване по-късно бяха преброеи депутати, които категорично са заявили, че не искат да бъдат броени, всеки момент се очаква мнзинствот ода приеме решение за дистанционно участие по електронен път в пленарните заседания. Това решение е вкарано в нарушение на правилника. В чл. 53 е написано, че не могат да се обсъждат въпроси, които не са включени в дневния ред", каза още Симов. По думите му това решение се вкарва в раниня следобед и най-очевидно е писано на коляно. "Решението за дистанционно участие противоречи на българската Конституция, където е записано, че депутатите трябва да гласуват лично и явно", каза още Симов. По думите му първият подпис е на Даниела Дариткова. "Председателката на ПГ на ГЕРБ. Проблемът е следният на 4 ноември само преди два дни Даниела Дариткова на брифинг казва следното: Конституцията на България не позволява дистанционно заседание на парламента. На коя Дариткова да вярваме?", попита Симов. Според него ГЕРБ спешно имат нужда да приемат бюджета, за да се закрепят на власт. "Те не дават пари на хората, а взимат пари от тях. В името на това са готови да погазват всички правила, всички закони. Този парламент наистина агонизира. Всеки ден се върши някакво нечовешко, нечувано посегателство на правилана. Очакваме след приемането на подобно решение, което противоречи на Българската Конституция да карантиниран ПГ на опозицията", каза още Александър Симов. Депутатът подчерта, че оставката е единствения път. БСП заяви, че няма да влиза в залата, за да легитимира подобни беззакония. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 16:37 | Агенция "Фокус"

Евгения Ангелова, ГЕРБ: Бюджетът за 2021 г. е следизборен и антипандемичен, това е бюджет на изпълнените обещания и спазените споразумения

Евгения Ангелова, ГЕРБ: Бюджетът за 2021 г. е следизборен и антипандемичен, това е бюджет на изпълнените обещания и спазените споразумения

София. Бюджетът за 2021 г. е следизборен и антипандемичен, това е бюджет на изпълнените обещания и спазените споразумения. Това каза народният представител от ПГ на ГЕРБ Евгения Ангелова по време на дебата по Закона за държавния бюджет за 2021 г. на първо четене, ппредаде репортер на Агенция "Фокус". "Този бюджет е бюджет без цвят. Това е бюджет, който е насочен изцяло към хората с приоритети: доходи, здравеопазване, пенсионна политика, образование и отбрана. Бюджетът не дава пари безцелно. Той не цели да спечели народната любов. Един бюджет не би могъл да направи това", коментира Евгения Ангелова. Депутатът от ГЕРБ заяви, че бюджетът е разумен и че не е по-различен от бюджетите на други европейски държави в тази кризисна ситуация. "Бюджетът има конкретни цели, политики, които ще помогнат да преведем държават апрез тази пандемия, да излезем от нея в относително добро състояние", каза още Ангелова. По думите й за 2021 г. във връзка с пандемията има 30 % увеличение на заплатите на хората на първа линия за борба с коронавируса. "Те заслужават това увеличение. Това не е предизборно решение. Струва ми се, че паметта е къса. Нищо вярно няма в това, че този бюджет е предизборен. Той е израз на последователна политика, която предложихме на българските граждани преди 4 години. Ние продължаваме да изпълняваме тези обещания", каза още народният представител от ГЕРБ. Тя обърна внимание, че над 3 млрд. лв. са заложени за предотвратяване на пандемията. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 16:16 | Агенция "Фокус"

Парламентът включи в дневния си ред предложение за правила за участие на депутати под карантина в работата на Народното събрание

Парламентът включи в дневния си ред предложение за правила за участие на депутати под карантина в работата на Народното събрание

София. Парламентът включи в дневния си ред предложение за правила за участие на депутати под карантина в работата на Народното събрание, предаде репортер на Агенция "Фокус". "За" включване на точката в дневния ред гласуваха 84 народни представители, без "против" и с 1 "въздържал се". Предложението за включване в дневния ред е на председателя на парламента Цвета Караянчева, а проектът на решение е внесен от д-р Даниела Дариткова и група народни представители. В проекта на решение е предвидено депутатите под карантина да могат да участват дистанционно по електронен път в пленарните заседание. Предлага се това да се случва чрез интернет платформата за видеоконферетна връзка, която осигурява пряко виртуално участие. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 14:39 | Агенция "Фокус"

Депутатите излязоха в 20-минутна почивка

Депутатите излязоха в 20-минутна почивка

София. Депутатите излязоха в 20-минутна почивка, предаде репортер на Агенция "Фокус". Почивката обяви председателстващия пленарното заседание Емил Христов. Той обяви почивката след приемане на бюджета на ДОО за 2020 г. на първо четене. Народните представители работят с удължено работно време и им остава да приемат Закона за държавния бюджет за следващата година на първо четене. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 14:01 | Агенция "Фокус"

Народното събрание прие бюджета на ДОО за 2021 г.  на първо четене

Народното събрание прие бюджета на ДОО за 2021 г. на първо четене

София. Народното събрание прие бюджета на ДОО за 2021 г., предаде репортер на Агенция "Фокус". "За" бюджета гласуваха 95 народни представители, "против" -6 и "въздържали се" -1, с което той бе приет на първо четене. В бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 г. е заложено увеличение на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 610 лв. на 650 лв. Минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители се запазва на 420 лв. Запазва се и размерът на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица - 3 000 лв. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 13:59 | Агенция "Фокус"

Д-р Хасан Адемов, ДПС: Със социален популизъм, със социални мерки през социалното осигуряване трудно се печели доверието на избирателя

Д-р Хасан Адемов, ДПС: Със социален популизъм, със социални мерки през социалното осигуряване трудно се печели доверието на избирателя

София. Със социален популизъм, със социални мерки през социалното осигуряване трудно се печели доверието на избирателя. Това каза народният представител от ПГ на ДПС и председател на Комисията по труда и социалната политика д-р Хасан Адемов по време на дебата по бюджета на ДОО за 2021 г., предаде репортер на Агенция "Фокус". „Вие твърдите, че този бюджет не е предизборен. Щом твърдите, че не е предизборен, защо това увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст не е от 1 юли. Защо е от 1 януари? Четири години предлагаме осъвременяването на пенсиите да бъде от 1 януари и всяка година го отхвърляте това предложение. Защо се съгласявате сега? Защото наближават парламентарните избори“, каза още Адемов. Той посочи, че е чул наскоро, че „Обединени патриоти“ са вдигнали петкратно размера на пенсиите. „Сигурно е вярно това. Искам да направя една препратка към далечната 2008 г. Тогава Тройната коалиция на пет стъпки увеличи размера на пенсиите. 2009 г. сами вижте как и кой спечели парламентарните избори“, изтъкна още д-р Адемов. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 13:57 | Агенция "Фокус"

Депутатите удължиха работното си време до приемане на бюджета на ДОО и този на държавата за 2021 г.

Депутатите удължиха работното си време до приемане на бюджета на ДОО и този на държавата за 2021 г.

София. Депутатите удължиха своето работно време до приемане на бюджета на ДОО и Закона за държавния бюджет за 2021 г. на първо четене, предаде репортер на Агенция "Фокус". Предложението направи депутатът Станислав Иванов от парламентарната трибуна. Предложението му бе подкрепено от пленарната зала. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 13:27 | Агенция "Фокус"

Парламентът одобри бюджета на НЗОК за 2021 г. на първо четене

Парламентът одобри бюджета на НЗОК за 2021 г. на първо четене

София. Парламентът одобри бюджета на НЗОК за 2021 г. на първо четене, предаде репортер на Агенция "Фокус". "За" бюджета на касата гласуваха 75 народни представители, "против" - 7 и без "въздържали се". Законопроектът бе приет вчера на първо четене от Комисията по бюджет и финанси и Комисията по здравеопазване. В законопроекта са предвидени 5 084 871,3 хил. лв. приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 4 980 973,5 хил. лв., от които 3 200 862,5 хил. лв. са от здравноосигурителни вноски и 1 780 111,0 хил. лв. са трансфери за здравно осигуряване. Трансферите за здравно осигуряване за 2021 г. са разчетени с ръст от 246 511,5 хил. лв. спрямо 2020 г. Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 4 770 351,0 хил. лв., което представлява увеличение с 316 374,2 хил. лв. спрямо 2020 г. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 13:21 | Агенция "Фокус"

Д-р Хасан Адемов, ДПС: Все още държавата дължи своя принос по отношение приходите в бюджета на НЗОК

Д-р Хасан Адемов, ДПС: Все още държавата дължи своя принос по отношение приходите в бюджета на НЗОК

София. Все още държавата дължи своя принос по отношение приходите в бюджета на НЗОК. Това каза народният представител от ПГ на ДПС и председател на Комисията по труда и социалната политика д-р Хасан Адемов по време на дебата по бюджета на НЗОК за 2021 г., предаде репортер на Агенция "Фокус". "Похвално е това, че за поредна година съгласно законодателството получените трансфери за здравно осигуряване се увеличават с 5 % и вече са близо 1 млрд. и 800 млн. Все още държавата дължи своя принос по отношение приходите в бюджета на НЗОК. Надяваме се през следващата година да достигнем по-високи нива", каза Адемов. "Това, което е записано в чл. 3 и в чл. 4 всяка година, когато разглеждаме бюджета на НЗОК предлагаме тази свръхрегулация да отпадне. Чл. 3 се отнася за регулацията в извънболничната помощ и медикодиагностичните дейности", каза още Хасан Адемов. Той посочи, че при чл. 4 става въпрос за така наречените лимити на лечебните заведения, които са разпределеи по видове лечебни заведения съгласно методиката на националното рамково договоряне. "Ако всички тези въпроси се изчистят, при всички положения, таргетирането на този петмилиарден ресурс ще бъде на по-добро ниво", допълни още д-р Адемов. "Надявам се, че предложенията, които ще бъдат направени между първо и второ четене българската здравна система да получи по-ефективно финансиране, за да могат да бъдат доволни и българските пациенти. Уважаеми колеги, според мен в този бюджет трябва да бъде ясна връзката между бюджета на НЗОК и средствата, които са заложени в програмата за възстановяване на Европа. В тази програма има механизъм за финансиране на условията на труд в рамките на лечебните заведения. Връзката между този бюджет и тези средства, които са по линия на европейската солидарност, на практика не съществува и това е един от проблемите на този закон", каза още д-р Адемов. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 13:18 | Агенция "Фокус"

БСП днес няма да участва в пленарното заседание

БСП днес няма да участва в пленарното заседание

София. БСП днес няма да участва в пленарното заседание. Това обяви на брифинг в Народното събрание заместник-председателят на ПГ на "БСП за България" Крум Зарков,предаде репортер на Агенция "Фокус". Крум Зарков заяви, че БСП ще проучи всички начини за противопоставяне на незаконното поведение на управляващите. "Въпросът на кворум не е въпрос на бройка, а въпрос на доверие. Това правителство и този парламент нямат необходимото доверие, за да продължат да функционират", каза още Крум Зарков. "Днес не беше предвидено да се гледат тези бюджети, те не бяха залегнали в седмичната програма а Народното събрание. Това галопиране е абсолютно неразбираемо. Във всички нормални страни бюджетът е законът, който се обсъжда най-внимателно, най-дълго", каза още Зарков. Заместник-председателят на ПГ на "БСП за България" допълни, че партията ще поиска информация дали има карантинирани депутати в зала. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 12:39 | Агенция "Фокус"

Крум Зарков, БСП: Днес не е времето за гледане на бюджета, не и по този начин - с джипката, вкарана в парламента

Крум Зарков, БСП: Днес не е времето за гледане на бюджета, не и по този начин - с джипката, вкарана в парламента

София. Днес не е времето за гледане на бюджета, не и по този начин - с джипката, вкарана в парламента. Това каза заместник-председателят на ПГ на "БСП за България" Крум Зарков по време на брифинг в Народното събрание, предаде репортер на Агенция "Фокус". "ПГ на БСП няма да подкрепи бюджетите на управленско безсилие, които ни се предлагат от правителството. Милиарди левове ще бъдат хвърлени отново в нереформирани системи. Няколко години бездействия не само че са вредни, а вече ще струват много скъпо. Това са публични средства, които не могат да бъдат разходвани просто така. Тъй като управляващите и мнозинството го знаят, прилагат невиждани досега методи за силовото му прекарване през българския парламент", каза още Крум Зарков. Според него днес сутринта, когато народните представители, дори тези от ГЕРБ са идвали на работа, не са знаели, че ще им се наложи да разглеждат най-важните закони в страната. "Закони, които с право се очакват от българските граждани, но не по този начин. Не по метода на джипката, вкарана в парламента. Ние няма да легитимираме този процес. Ще изразим всичките си критики, ще направим алтернативните си предложения, но не днес е времето за разглеждане на този бюджет, не и по този начин", каза още Зарков. Според него в здравеопазването нито една дупка не може да бъде попълнена с изливането на милиони. По думите му пенсионерите нямат нужда от подаяния, а от система, която да спазва техните права. "Освен че е бюджет на безсилието, той е нереалистичен. ПРогнозите на авторитетни международни институции показват, че заложените в него параметри, са неадекватни. Това е просто една лъжа и в тази лъжа БСП няма да бъде съучастник. Нашата роля на опозиция е да разобличаваме", допълни още Зарков. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 12:36 | Агенция "Фокус"

ДПС няма да присъства в зала следващата седмица, докато не се опровергаят съмненията за карантинирани депутати

ДПС няма да присъства в зала следващата седмица, докато не се опровергаят съмненията за карантинирани депутати

София. ДПС няма да присъства в зала следващата седмица, докато не се опровергаят съмненията за присъствие на карантинирани депутати. Това каза народният представител от ПГ на ДПС Халил Летифов по време на брифинг в Народното събрание, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Искаме пред вас да обявим, че предвид безредиците, които се случиха днес в пленарна зала, предвид нарушаването на правилника и на Конституцията и предвид това, че остана съмнение, че в залата са присъствали лица със съмнение, че са носители или са карантирани, очакваме от министъра на здравеопазването да информира както народното представителство, така и обществеността, има ли такива основателни съмнения. Докато получим тази информация, ние няма да присъстваме следващата седмица в пленарна зала. Ние няма да присъстваме следващата седмица в пленарна зала, докато не се опровергаят тези съмнения и докато не стане ясно, че ние не сме заплаха за здравето и живота на хората, на нашите близки. Другата седмица ние няма да участваме в работата на Народното събрание освен ако няма някаква извънредна ситуация, която да налага това“, каза още Халил Летифов. Той уточни, че така или иначе ДПС са в зала в много редуциран състав. От своя страна Хамид Хамид от ДПС обяви, че аргумент за напускането на парламента не е само съмнението за осигуряване на кворум с карантинирани или заразени лица. "Днес всички станахме свидетели на тоталното потъпкване на Конституцията, Правилника за организация и дейността на Народното събрание и законите на страната. Когато Конституцията и законите са стъпкани, на ход е диктатурата. Всички видяхте как беше осигурен кворум. Колкото до предложението ни, с което се опитахме да спрем срок по чл. 40 от Закона за политическите партии, което беше тотално отхвърлено само защото се касае за партийни мероприятия на ДПС, искаме да напомним за исторически факти. В близкото и далечно минало, където всяка диктатура е започвала с посегателство върху определени политически субекти", допълни още Хамид. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 12:29 | Агенция "Фокус"

Парламентът излезе в 30-минутна почивка

Парламентът излезе в 30-минутна почивка

София. Парламентът излезе в 30-минутна почивка, предаде репортер на Агенция "Фокус". Почивката поиска заместник-председателят на ПГ на "БСП за България" Георги Свиленски. След това председателстващият заседанието Валери Симеонов обяви прекъсване на заседанието. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 11:33 | Агенция "Фокус"

Христо Гаджев, ГЕРБ: Кворумът не е волеизявление, а присъствие

Христо Гаджев, ГЕРБ: Кворумът не е волеизявление, а присъствие

София. Кворумът не е волеизявление, а присъствие. Това каза народният представител от ПГ на ГЕРБ Христо Гаджев в процедура по начина на водене, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Все пак да напомним от какво тръгнахме. Процедурата за поименна проверка. Какво казва българкият тълговен речник за кворум - определен най-малък брой на присъстващи на заседание. Това означава кворум, не волеизявление, а присъствие. Това, че някои колеги се чувстват като котката на Шрьодингер, съжалявам", коментира още Гаджев. "Има ли някъде в правилника изрична разпоредба как трябва да се изчитат имената? Трябва да прекратим продължаващия от известно време маратон и да обясните, че в крайна сметка става въпрос за присътвие, а не за волеизявление", каза още Гаджев. Депутатът от ГЕРБ коментира и искането на БСП за изслушване на министъра на здравеопазването за карантирирани депутати. "Нека проверим всички народни представители дали имат предписание за карантина. Вчера и миналата седмица. Миналият петък по това време г-жа Нинова от тази трибуна чете декларация, а в същото време се оказа, че е чакала PCR теста да излезе", каза той. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 11:32 | Агенция "Фокус"

Заместник-председателят на парламента Валери Симеонов: Не се разпада мнозинството, а има тежък период за държавата и света заради световната пандемия

Заместник-председателят на парламента Валери Симеонов: Не се разпада мнозинството, а има тежък период за държавата и света заради световната пандемия

София. Не се разпада мнозинството, а има тежък период за държавата и света заради световната пандемия. Това каза заместник-председателят на парламента Валери Симеонов от парламентарната трибуна, предаде репортер на Агенция "Фокус". Така той отговори на обвиненията на опозицията, че мнозинството се разпада. "Това мнозинство не се разпада, но за съжаление сме в някакъв тежък период за държавата и за света, сериозна епидемия. Както е тръгнало, скоро може цялото събрание да се разпадне", каза още Симеонов. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 11:21 | Агенция "Фокус"

Крум Зарков, БСП: За да сме тук в пленарна зала, значи да сме съучастници, а ние не сме

Крум Зарков, БСП: За да сме тук в пленарна зала, значи да сме съучастници, а ние не сме

София. За да сме тук в пленарна зала, значи да сме съучастници, а ние не сме. Това каза заместник-председателят на ПГ на "БСП за България" Крум Зарков в процедура по начина на водене във връзка с поименната проверка за кворум, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Не ви призоваваме да нарушите правилника, призоваваме ви да го разберете. Неслучайно има различни предвидени форми за установяване на кворума: нормална регистрация или поименна такава. Целта на поименната регистрация не е игра на котка и мишка, онче-бонче или дребни хитрини. Целта на поименната регистрация е всеки народен представител с името си, ставайки от място, казвайки "Тук" да поеме отговорност за случващото се в зала. С поименната регистрация днес тук всеки народен представител трябваше да скаже: "Съгласен ли съм с това, че се вкарва бюджет без елементарна подготовка от днес за утре", каза още Зарков. По думите му всеки е трябвало да каже дали ще остане в историята като този, който е направил това възможно. "Това е поименната проверка и ние от БСП ви казваме - не, защото за да сме тук, значи да сме съучастници. А ние не сме", каза още Зарков.

6 Ноември 2020 | 11:17 | Агенция "Фокус"

Председателят на парламента Цвета Караянчева: В момента на обявяване на поименната проверка цитирах имена на колеги, които бяха в залата

Председателят на парламента Цвета Караянчева: В момента на обявяване на поименната проверка цитирах имена на колеги, които бяха в залата

София. В момента на обявяване на поименната проверка цитирах имена на колеги, които бяха в залата. Това каза председателят на парламента Цвета Караянчева във връзка с поименната проверка, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Уважаеми колеги, искам да уточня, че в момента, в който обявих поименна проверка, цитирах имена на колеги, които бяха в залата и те надлежно са отразени в стенограмата. Когато цитирах имената на тези колеги, те бяха в зала и бързаха да излязат през вратата. Всички останали колеги, на които прочетох имената, бяха в зала", каза още Цвета Караянчева. Председателят на парламента припомни чл. 52, ал. 3 от Правилника и уточни, че председателят във връзка с предстоящо гласуване може да извърши по своя инициатива или само веднъж по искане на парламентарна група поименна проверка чрез изчитане на имената на народните представители. "Нека всеки, който си спомня 2013-2014 г. 42-ото НС как точно се правеха поименните проверки в 42-ото Народното събрание. По същия начин, както и сега. Това е парламентарна практика, която аз стриктно спазвам", допълни още Цвета Караянчева. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 11:01 | Агенция "Фокус"

Георги Свиленски, БСП: Ще сезираме Конституционния съд за приетите три бюджета днес

Георги Свиленски, БСП: Ще сезираме Конституционния съд за приетите три бюджета днес

София. БСП ще сезира Конституционния съд за приетите три бюджета. Това каза заместник-председателят на ПГ на "БСП за България" Георги Свиленски в процедура по начина на водене във връзка с поименната проверка на кворума, предаде репортер на Агенция "Фокус". Като аргумент Свиленски изтъкна нелегитимната според опозицията поименна проверка за наличие на кворум. "Това ще тежи на вашата съвест. Направете проверка такава, каквато е по правилник. Имате все още възможност", каза още Георги Свиленски. От БСП също така поискаха и изслушване на здравния министър във връзка със съмнението им от сутринта, че депутат под карантина е участвал в регистрацията. От своя страна председателстващият заседанието Валери Сименов заяви, че няма точен ред, в който да бъдат преброени депутатите при поименна проверка. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 10:58 | Агенция "Фокус"

Хамид Хамид, ДПС: Моето тяло беше тук преди да започне поименната проверка

Хамид Хамид, ДПС: Моето тяло беше тук преди да започне поименната проверка

София. Моето тяло беше тук преди да започне поименната проверка. Това каза народният представител от ПГ на ДПС Хамид Хамид в процедура по начина на водене във връзка с поименната проверка, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Моето тяло беше тук преди да започне поименанта проверка. След като тя започна, след като списъкът беше предоставен на председателката, аз отдавна бях напуснал залата. След като тя започна, бях напуснал", каза още Хамид Хамид. Председателстващият пленарното заседание Валери Симеонов му отговори, че не може да приеме неговата процедура и забележки. "Лично аз и колегите видяха ,че вашето тяло беше тук, когато беше произнесено вашето име", изтъкна още Валери Симеонов. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 10:53 | Агенция "Фокус"

БСП счита поименната проверка за нелегитимна

БСП счита поименната проверка за нелегитимна

София. БСП счита поименната проверка за нелегитимна. Това каза от парламентарната трибуна Таско Ерменков от БСП, предаде репортер на Агенция "Фокус". Той изрази недоволството си срещу това, че са преброени депутати от БСП, които напускат залата. "Кворумът ви не е легитимен в момента", каза Таско Ерменков. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 10:46 | Агенция "Фокус"

Поименната проверка установи 130  народни представители в залата

Поименната проверка установи 130 народни представители в залата

София. Поименната проверка установи народни представители в залата, предаде репортер на Агенция "Фокус". Проверката бе поискана от Красимир Ципов от ГЕРБ преди гласуване на текстове от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение на второ четене. След началото на проверката депутатите от БСП и ДПС напуснаха залата, но председателят на парламента Цвета Караянчава преброи и депутати от БСП, които все още излизаха от пленарната зала. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 10:40 | Агенция "Фокус"

В парламента започна поименна проверка за наличие на кворум

В парламента започна поименна проверка за наличие на кворум

София. В парламента започна поименна проверка за наличие на кворум, предаде репортер на Агенция "Фокус". Проверката започна по искане на Красимир Ципов от ГЕРБ преди гласуването на текстове от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. След началото на проверката от БСП напуснаха пленарната зала. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 10:26 | Агенция "Фокус"

Лъчезар Иванов, ГЕРБ: БСП първо да прочетат - РЗИ не е дало предписание

Лъчезар Иванов, ГЕРБ: БСП първо да прочетат - РЗИ не е дало предписание

София. БСП първо да прочетат - РЗИ не е дало предписание. Това каза народният представител от ПГ на ГЕРБ Лъчезар Иванов в процедура по начина на водене и в отговор на обвиненията на Иван Ченчев за карантиниран депутат в пленарната зала, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Искам да се обърна към всички вас. Виждаме, че от опозицията са 18 човека. Тук дойдоха, за да пречат на нашата работа, която всички граждани в момента на Република България ни чакат да приемем бюждета. Тук излизат колеги, които първо да прочетат. Четете повече. РЗИ не е дало предписание, г-н Ченчев. Като гледате и броите, бройте по-добре. Г-жо председател, нека да не хабим ценното време и да преминем към същността на нашата работа и приетата програма като дневен ред", каза още Иванов. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 10:14 | Агенция "Фокус"

Иван Ченчев, БСП: В залата влезе човек от управляващото мнозинство, който официално се е обявил за карантиниран

Иван Ченчев, БСП: В залата влезе човек от управляващото мнозинство, който официално се е обявил за карантиниран

София. В залата влезе човек от управляващото мнозинство, който официално се е обявил за карантиниран. Това каза народният представител от ПГ на "БСП за България" Иван Ченчев в процедура по начина на водене, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Моля ви се, вземете мерки, защото няма никакъв ред в залата. Второ, вие направихте кворум след като обявихте 30 минути за повторна регистрация. Станаха 40 и нещо минути. След което, г-жо председател, давате старт на заседание със 121 гласа, а вътре в залата влезе човек от управляващото мнозинство, който официално се е обявил за карантиниран", каза още Ченчев. От своя страна председателят на парламента Цвета Караянчева попита кой е този човек, а Ченчев й отговори: "Вие знаете много добре кой е. Ако това се окаже така, ще сезираме РЗИ", каза още Ченчев. Според него не само, че ГЕРБ управлява с напазарувана група, а е започнала и да вкарва болни хора. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 10:10 | Агенция "Фокус"

Депутатите включиха в дневния си ред бюджетите на ДОО, НЗОК и на държавата за 2021 г. и решиха да отпадне парламентарният контрол

Депутатите включиха в дневния си ред бюджетите на ДОО, НЗОК и на държавата за 2021 г. и решиха да отпадне парламентарният контрол

София. Депутатите включиха в дневния си ред бюджетите на ДОО, НЗОК и на държавата за 2021 г. и решиха да отпадне парламентарният контрол, предаде репортер на Агенция "Фокус". Това предложи председателят на парламента Цвета Караянчева и то бе прието от пленарната зала. Стана ясно, че решението е обсъдено на Председателския съвет на Народното събрание. От БСП направиха предложение точката да отпадне от дневния ред, защото е в нарушение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Депутатът от БСП Филип Попов заяви, че законопроектите трябва да бъдат внесени не по-рано от 24 часа от гледането им на комисия. Председателят на парламента Цвета Караянчева му отговори, че ако депутатите от БСП присъстват на председателските съвети ще знаят, че тази тема е била обсъдена и е била взето единодушно решение. "Ситуацията е съвсем различна от нормалната ситуация в момента", каза още Цвета Караянчева. От своя страна Филип Попов заяви, че Председателският съвет няма такива правомощия да нарушава правилника. Цвета Караянчева му каза, че ако е бил в залата, е можел с вота си да изрази своето несъгласие. "Залата е приела този дневен ред и ще работим по него", каза още Цвета Караянчева. В крайна сметка пленарната зала отхвърли предложението на Филип Попов точката да отпадне. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 10:05 | Агенция "Фокус"

От втория опит с кворум от 121 народни представители започна пленарното заседание

От втория опит с кворум от 121 народни представители започна пленарното заседание

София. С кворум от 121 народни представители започна пленарното заседание, предаде репортер на Агенция "Фокус". Това бе втория опит за започване на заседанието, тъй като при първия в зала се регистрираха 118 депутати. В регистрацията не участваха БСП и ДПС. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 09:56 | Агенция "Фокус"

Парламентът не събра кворум, за да започне заседание

Парламентът не събра кворум, за да започне заседание

София. Парламентът не събра кворум, за да започне заседание, предаде репортер на Агенция "Фокус". Регистрацията започна след 9.10 ч. и в зала бяха установени 118 народни представители. Необходимите за кворума са 121. В регистрацията участваха и част от независимите народни представители. В зала не се регистрираха БСП и ДПС. Следващият опит за регистрация е след 30 минути. Деница КИТАНОВА

6 Ноември 2020 | 09:16 | Агенция "Фокус"

Правителството одобри проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година

Правителството одобри проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година

София. Министерският съвет одобри законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2021 година и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (АСБП) за периода 2021-2023 година, която представлява мотивите към законопроекта.Това съобщиха от правителствената информационна служба. Актуализираната бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. включва средносрочните икономически перспективи и основни допускания, фискалните цели и приоритети на правителството. Разчетите в АСБП за периода 2021-2023 г. отразяват тенденциите в есенната макроикономическа прогноза за развитието на националната икономика и оценките за ефекта от разходните дискреционни мерки, в т.ч. и от временните мерки в условията на извънредни обстоятелства. Приходите за периода 2021-2023 г., изразени като процент от БВП, са в диапазона от 38,3 % до 37,6 %, а в номинален размер те се увеличават, като от 47 645,2 млн. лв. за 2021 г. се очаква да достигнат 52 423,8 млн. лв. през 2023 година. Разходите, изразени като процент от БВП, са в диапазона от 42,2 % до 39,6 % и имат основен консолидационен принос за постигане на целите за бюджетното салдо. В номинален размер разходите се увеличават, като от 52 532,2 млн. лв. за 2021 г. се очаква да достигнат 54 963,8 млн. лв. през 2023 година. В основните показатели се наблюдава тенденция на номинално увеличение както на приходите, така и на разходите, при условие че се изключат разходите през 2020 и 2021 г., свързани с преодоляване на негативните ефекти от пандемията. Независимо че параметрите на разходната част на бюджета за 2020 и 2021 г. надвишават 40 %-то правило по чл. 28, ал. 1 от ЗПФ, то след елиминиране на ефекта от временните разходи за COVID-19 мерки, те са в рамките на ограничението. Дефицитът по КФП (на касова основа) показва тенденция на намаляване от 4,4% от БВП през 2020 г. (ревизирана оценка) до 1,8% от БВП през 2023 г. Ако от обхвата на бюджетното салдо се изключи ефектът от временните COVID-19 мерки, предвидени за 2020 и 2021 г., дефицитът се задържа в рамките на ограничението на националните фискални правила, като варира между 1,5 и 2 % от БВП в разглеждания период. Предвижда се консолидация на дефицита на сектор „Държавно управление” (на начислена основа) към края на периода, като съответно отрицателното салдо по бюджета за 2020 г. постепенно да намалее в периода 2021-2023 г. През 2020 г. се очаква бюджетното салдо да бъде отрицателно в размер на 5,2 % от БВП. В средносрочен план се очаква дефицит в размер съответно на 5 % от БВП за 2021 г., 1,9 % за 2022 г. и 2,3 % от БВП за 2023 година. При отчитане на въздействието на временните приходни и разходни мерки, свързани с предотвратяване разпространението на COVID-19 в страната и ограничаване последиците от кризата, дефицитът на сектор „Държавно управление" за следващата година се очаква да бъде в размер на 2,5 %. През следващите две години ефект върху салдото оказва и придобиването на бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада и придобиването на нов тип боен самолет, като при елиминиране на тези еднократни разходи, дефицитът на начислена основа спада съответно до 1,8 % и 1,3 % от БВП за 2022 г. и 2023 година. При условие че през 2021 г. ситуацията с пандемията от COVID-19 се влоши значително, което да доведе до необходимост от извънредно осигуряване на ресурси, свързани с лечението на заболелите български граждани, се предвижда да бъдат заделени за буфер средства в размер на 5 на сто от разходите и предоставените трансфери на част от първостепенните разпоредители с бюджет, както и от субсидиите и капиталовите трансфери от централния бюджет. Това се прави с цел осигуряване на ресурс за форсмажорно извършване на разходи, свързани със закупуване на лекарствени продукти, апаратура, предпазни средства, дезинфектанти, изграждане на допълнителна леглова база, осигуряване на медицински екипи и други. В областта на данъчната политика в средносрочен план се предвижда запазване на основните приоритети, свързани с подобряване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите. Запазват се ниските данъчни ставки за корпоративните данъци и тези за данъците върху доходите на физическите лица, като важна предпоставка за инвестиции, икономически растеж и заетост. Приоритетите на Бюджет 2021 са политиката по доходите, образованието, политиката в областта на здравеопазването, социалната политика, пенсионната политика и политиката в областта на отбраната. Политика по доходите. АСБП за периода 2021-2023 г. предвижда увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2021 г. на 650 лв., като размерът от 650 лв. ще се запази през 2022 и 2023 година. През 2021 г. ще бъде постигнато планираното удвояване на средствата за възнаграждения на педагогическите специалисти спрямо 2017 г., като за целта са разчетени 360,0 млн. лв. за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците и увеличение на възнагражденията с 57,8 млн. лв. за непедагогическия персонал. За 2021 г. са планирани целогодишно средства за осигуряване на увеличението с 30 % от 01.08.2020 г. на разходите за персонал на системите на органи и администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID- 19, в т.ч. за служители на първа линия, които бяха включени в социално-икономическия пакет на правителството. Бюджет 2021 предвижда и увеличение с 10 % на средствата за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, включително и на средствата за осигурителни вноски, за всички структури, които не попадат в обхвата на пакета от социално-икономически мерки на правителството. За 2021 г. е разчетено увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на персонала за изборните длъжности и за заетите в системата на съдебната власт, за които законодателно е регламентиран механизъм за формиране на възнагражденията. Образование. През 2021-2023 г. ще продължи реализирането на мерките, насочени към повишаване привлекателността на учителската професия и мотивацията на действащите учители, като база за осигуряване на обхвата и качеството в предучилищното образование за постигане на по-високи образователни резултати, прилагане на интегрирани политики за превенция на отпадането от училище, с фокус върху децата и учениците от уязвимите групи и за успешно реализиране на пазара на труда. Политиката в областта на здравеопазването е насочена към осигуряване на качествено и ефективно посрещане на здравните потребности на гражданите, чрез подобряване на достъпа, повишаване на ефективността на системата и справедливо разпределение на ресурсите спрямо потребностите на населението с основен фокус върху осигуряването на адекватна готовност на здравната система в условията на продължаваща епидемична обстановка, причинена от разпространението на COVID-19 с оглед гарантиране предоставянето на пациентите на необходимата медицинска грижа, като същевременно се предпази здравето на работещите. Приоритетите в социалната политика са насочени основно към преодоляване на социално-икономическите последици от пандемията от COVID-19, свързани със запазване на заетостта, повишаване на пригодността на работната сила и намаляване на безработицата, особено сред младежите, както и подобряване на адекватността и устойчивостта на системите за социална закрила и социално включване с фокус към най-уязвимите групи в обществото. Пенсионната политика за периода 2021-2023 г. продължава да се усъвършенства, за да отговори на предизвикателствата, пред които страната ни е изправена, като усилията са насочени към намиране на балансирани и трайни решения, с които да се гарантира, както адекватността и устойчивостта на пенсионната система с демографските и социално-икономическите характеристики на страната, така и с необходимостта от устойчиво нарастване на доходите от пенсии, съобразно темповете на икономически растеж. В Бюджет 2021 са осигурени допълнителни средства, както следва: 474,0 млн. лв. за увеличение на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 250 лв. на 300 лв., считано от 1 януари 2021 г.; 94,0 млн. лв. за увеличение на максималния размер на получаваните една или повече пенсии от 1 200 лв. на 1 440 лв., считано от 1 януари 2021 г.; 884,2 млн. лв. за мерки, свързани с осъвременяване и изчисляване на пенсиите, в т.ч. за целогодишно изплащане на увеличените от 1 юли 2020 г. пенсии с 6,7 %, както и ново осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2021 г. с 5 на сто; 318,0 млн. лв. за изплащане на добавки към пенсиите на всички пенсионери до месец март 2021 г. включително. Политиката в областта на отбраната. Осигурени са средства за поддържане и развитие на националните отбранителни способности и способностите, свързани с колективната отбрана, в т.ч. средства за изпълнение на одобрените от Народното събрание инвестиционни проекти за модернизация на Българската армия, а именно: придобиването на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС и основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада. Допълнително са предвидени средства за изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия тип боен самолет. За 2021 г. разходите за отбрана, съгласно класификацията на НАТО, възлизат на 1,69 на сто от БВП, което е с 0,05 % от БВП повече от референтния процент на разходите към БВП по Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2 на сто от БВП на Република България до 2024 година. Бюджетни взаимоотношения с общините. В Бюджет 2021 са предвидени еднократни трансфери за подпомагане на общини с население под 30 000 жители, които нямат достъп до общата изравнителна субсидия, съгласно механизма за нейното разпределение през 2021 г. Това са основно общини, при които е отчетено намаление на приходите от данък върху недвижимите имоти с повече от 5 на сто и на приходите от туристически данък с повече от 15 на сто по данни от отчета за касово изпълнение на бюджетите им към деветмесечието на 2020 г. спрямо отчета им за същия период от предходната година. Приоритет за страната остава и успешното усвояване на средствата от европейските фондове и програми, чрез които да се постигне устойчив икономически растеж, по-висока заетост, социално включване, социално, икономическо и териториално сближаване и изграждане на конкурентоспособна и иновативна икономика. Заделеният за България ресурс по инициативата на Европейския съюз REACT-EU е разпределен в пет от действащите оперативните програми от програмен период 2014-2020 г., които позволяват финансиране на дейности, в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU). Друга мярка, която се предвижда да заработи, е Механизмът за възстановяване и устойчивост (Recovery and Resilience Facility), който представлява ключова програма на Инструмента за възстановяване на ЕС. С него на държавите членки ще се предоставят безвъзмездна финансова подкрепа и заеми, за да се подпомогнат публичните инвестиции и реформи, предвидени в техните планове за възстановяване и устойчивост, както и за смекчаване на последиците за обществото, причинени от настоящата криза с COVID-19. Въз основа на допусканията и прогнозното нетно дългово финансиране през 2021 - 2023 г. се очаква в края на периода държавният дълг да достигне до ниво от 38,9 млрд. лв., респективно съотношението на държавния дълг спрямо БВП да нарасне от 25,6 % към края на 2021 г. до 28,2 % в края на 2023 година. Предвижда се темпът на нарастване на консолидирания дълг на сектор „Държавно управление" да продължи, номинално и спрямо БВП, в диапазона от 27,5 % от БВП през 2021 г. до 29,4 % от БВП в края на 2023 година. Независимо от повишената стойност на относителния дял на консолидирания дълг спрямо БВП, същите остават далеч под максимално допустимата референтна стойност на Маастрихтския критерий за конвергенция от 60 %, което ще гарантира запазване на равнището на държавна задлъжнялост на Република България сред 28-те държави-членки на ЕС по отношение на ниска дългова тежест. Към законопроекта за държавния бюджет за 2021 г. се предлагат и промени на показателите по държавния бюджет за 2020 година. С проекта на Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2020 г. се предвижда, от една страна, намаление на неданъчните приходи по държавния бюджет в нетен размер на 895,0 млн. лв., и от друга, увеличение на разходите по държавния бюджет в размер на 840,7 млн. лв., с което бюджетното салдо по държавния бюджет за годината се предвижда да бъде отрицателно в размер на 5 187,2 млн. лв. (4,4 % от прогнозния БВП). Изготвените разчети за основните параметри по консолидираната фискална програма предвиждат бюджетното салдо да бъде отрицателно в размер на 5 249,5 млн. лв. или 4,4 на сто от прогнозния БВП. Следва да бъде отчетено, че мерките, свързани с пандемията от COVID-19 за сметка на националния бюджет и на пренасочен ресурс от Оперативните програми на ЕС, в годишен план са в размер на около 2,4 % от прогнозния БВП. Тези разходи и загуба на приходи са пряко следствие на извънредните обстоятелства, при които се изпълнява бюджетът през настоящата година. Елиминирайки влиянието на мерките, свързани с пандемията от COVID-19, дефицитът по консолидираната фискална програма за 2020 г. възлиза на 2 % от прогнозния БВП.

28 Октомври 2020 | 15:14 | Агенция "Фокус"

Добрин Иванов, АИКБ: Бюджет 2021  планира рекордно ниво разходи в година, в която се очаква кризата да се разрази

Добрин Иванов, АИКБ: Бюджет 2021 планира рекордно ниво разходи в година, в която се очаква кризата да се разрази

София. Бюджетът за следващата година планира рекордно ниво разходи в година, в която се очаква кризата да се разрази. Това каза за предаването „Добър ден, България“ на Радио „Фокус“ Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/. Критиката на Асоциацията е в структурата на разходите, обясни той и добави, че бюджетът не предвижда достатъчно мерки за подкрепа на заетостта. Дефицитът за 2020 -2021г., който е в размер на 10 млрд. лв., ще бъде разходван за увеличаване на пенсиите и трудовите възнаграждения, на заетите в бюджетния сектор, както и за отбрана, добави Иванов. „България има най-голямата армия от държавни служители на глава от население, а работата на държавната администрация не показва подобряване на административната услуга, която се предлага на бизнеса и гражданите, не показва подобряване на производителността, което и не предразполага ръст на възнагражденията. Именно в годината на икономическа криза, когато всички бизнеси търпят загуби, възнагражденията на заетите в частния сектор ще бъдат задържани на нивото, в което са в момента, а се планира увеличаване на заетите в бюджетния сектор, което прилича на пир по време на чума. Не е нито логично, нито обосновано“, коментира той. Според Добрин Иванов това е политическо, а не икономическо решение. Вместо да се дават помощи, може с малка законодателна промяна държавата да поеме първите 3 дни болнични, каза още Иванов. Росица АНГЕЛОВА

28 Октомври 2020 | 10:10 | Агенция "Фокус"

Престрелки между институциите за бюджет 2021 (ОБЗОР)

Престрелки между институциите за бюджет 2021 (ОБЗОР)

София. Държавният глава Румен Радев коментира на полевия учебен полигон „Корен", където присъства на демонстриране на способности на тактическо учение „Балканска стена 20”, че правителството предлага разоряващ бюджет и огромни харчове без цели, план и ясни процедури. „Би трябвало да сте забелязали, че докато ви занимаваха ежедневно със скалъпения скандал в Естония, правителството предлага разоряващ бюджет и огромни харчове без цели, план, ясни процедури и обосновка за резултатите от тези харчове. Това е целта на режисираните скандали – да се отклонява вниманието", посочи Радев. Вицепремиерът Томислав Дончев каза по време на брифинг в Министерски съвет, че ако следват призивите и препоръките на президента, това, което правят управляващите, е едновременно правилно и едновременно неправилно. Дончев обясни, че ситуацията е сходна с експеримента с „котката на Шрьодингер”. „Много често се случва не само хората, но и даден политически представител да забравя какво е казал преди няколко месеца. Тук използвам повода да ви насоча вниманието към април месец тази година и призивите за още мерки и помощ, която да бъде оказана. „Когато армията от безработни се множи всеки ден, мисля, че е неуместно да занимаваме хората с отношенията между президентската институция и и изпълнителната власт“. Край на цитата. „Необходими са още мерки“. Ето ги мерките“, каза той. Междувременно администрацията на президента обяви, че няма отношение към предварителното съгласуване на държавния бюджет, освен в частта, засягаща бюджета на самата президентската институция. От Президентството заявяват още, че позицията на Министерството на финансите и на народни представители от управляващото мнозинство, според които предложеният проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. е бил съгласуван с президентската администрация, представлява откровена и груба манипулация на фактите. Теодора ПАТРОНОВА

27 Октомври 2020 | 21:57 | Агенция "Фокус"

Велизар Шаламанов, бивш военен министър: Не трябва да има ограничаване на военния бюджет за посрещане на вече поети ангажименти

Велизар Шаламанов, бивш военен министър: Не трябва да има ограничаване на военния бюджет за посрещане на вече поети ангажименти

София. В никакъв случай не трябва да има ограничаване на военния бюджет за посрещане на вече поети ангажименти по придобиване на нови самолети, кораби и бойни бронирани машини. Това каза за предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“ Велизар Шаламанов, председател на Надзорния съвет по комуникации и информация на НАТО и бивш министър на отбраната. Новата програма трябва да определи приоритетите до 2030 година, което по думите му е много сериозно усилие. Превъоръжаването като модернизационен проект е не просто инвестиция във въоръжение, а е инвестиция в човешки потенциал, в самочувствие и репутация и във връзки със съюзниците, които се връщат многократно като ново ниво на качество на живот на българите, коментира той. По думите му отбраната е задача №1 на всяка държава и България има ясен план за нарастване на разходите и достигане на 2% до 2024 година, който се изпълнява. Проблемът е, че пандемията ще доведе до намаляване на БВП и абсолютната стойност на разходите за отбрана, отбеляза той. „Не мисля, че ще има намаляване на военните бюджети. Надявам се в България това да не се случи, просто защото пандемията е сериозно предизвикателство за икономиката, за социалните системи, но света, в който живеем, не е по-безопасен от военна гледна точка. Виждаме какво става в Източна Украйна, в Кавказ, в Източното Средиземноморие, в Северна Африка. Не бих казал, че са много стабилни и отношенията на запад от нас. В Западните Балкани все още има напрежение. Освен всичко друго, военната сила, военният фактор, е сдържащ и отразяващ, когато трябва да бъде гарантирана сигурността по най-добрия начин“, посочи той. Велизар Шаламанов уточни, че превъоръжаването и развитието на отбранителните способности е национална отговорност и трябва да се разглежда като модернизационен проект, който дава на България, а не който консумира средства. Цоня СЪБЧЕВА

27 Октомври 2020 | 19:56 | Агенция "Фокус"

Министър Деница Сачева: Този бюджет получи много определения, но най-точното му определение е, че това е бюджет за хората

Министър Деница Сачева: Този бюджет получи много определения, но най-точното му определение е, че това е бюджет за хората

София. Този бюджет получи много определения, но най-точното му определение е, че това е бюджет за хората. Това каза министърът на социалната политика Деница Сачева по време на брифинг в Министерски съвет за проектобюджета за 2021 година, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Ние продължаваме да запазваме най-ниските данъци и втори най-нисък дълг, трети най-нисък дефицит в ЕС, но същевременно предлагаме повишаване на доходите. Аз бих попитала нашите критици кога са най-искрени – когато искат мерки или когато тези мерки вече имат реален израз в бюджета. Кога президентът Радев е искрен? Когато казва, че не е съгласуван бюджетът или когато днес вече ви представихме писмото, с което получаваме съгласувателна процедура“, обясни тя. „В приоритетите в Бюджет 2021 година предложихме повишаване на минималната работна заплата, повишаване на минималната пенсия, повишаване на максималната месечна пенсия – при запазване на максималния осигурителен доход. 607 млн. са за активна и пасивна политика на пазара на труда, в това число 300 млн. за мярката 60/40, с която само до този момент сме успели да запазим над 290 хил. работни места. 463 млн. са дадени за отглеждане на деца, като 73 млн. са дадени на семейства с деца до 14-годишна възраст, при които родителите не могат да извършват дистанционна работа от вкъщи. 390 млн. се дават за месечни помощи за отглеждане на всяко дете и за увеличаване на месечната помощ за отглеждане на деца до 1 година и за целивите помощи от 1-ви до 8-ми клас“, подчерта министърът. „10 млн. са допълнителните помощи, които ще бъдат дадени за отопление, 223 млн. са за подкрепа за хората с увреждания, 47 млн. ще се дадат за хранителни продукти – в размер на 120 лв. еднократна помощ за пенсионери, чиято месечна пенсия е до 369 лв., колкото е линията за бедност“, добави тя. Теодора ПАТРОНОВА

27 Октомври 2020 | 19:25 | Агенция "Фокус"

Министър Красимир Вълчев: Разходите в образованието са с най-висока норма за обществена възрвъщаемост

Министър Красимир Вълчев: Разходите в образованието са с най-висока норма за обществена възрвъщаемост

София. Разходите в образованието са с най-висока норма за обществена възрвъщаемост. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на брифинг в Министерски съвет за проектобюджета за 2021 година, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Очакваме да има дебат колко са важни разходите за образование, но чухме, че разходите са разхищаващи, конюнктурни, безмислени, чухме, че в парламента трябва да се пести, защото иначе крадем от бъдещето. На всички тези политици с широка експертиза ми се иска да отговоря няколко неща“, каза той. „Разходите в образованието са с най-висока норма за обществена възрвъщаемост. Норма, която надвишава нормите на частните инвестиции и дълговото задължение. Т. е., дори и да заемаме, разходите за образование подобряват благосъстоянието на едно общество. Всички, които работят в сферата на образованието, ги обижда това, че се говори, че системата на образованието не е реформирана. Препоръчвам на всички тези политици и експерти по-задълбочено четене и да се запознаят с това, което се случва в системата на образованието в последните години. Извършени са реформи във всички сектори“, подчерта министър Вълчев. „Тази година направихме значителна крачка в системата на висшето образование, догодина ще увеличим възнаграждението на преподавателите, минималната заплата за длъжността „асистент“ ще бъде 1300 лв., няма да изостава от учителската заплата. Тази година за пръв път имаме политики със стратегически цели и задачи за висшите училища, които съдържат сериозни мерки за промени. Всичко това е аргумент, че тези разходи са обвързани с реформи. Инвестицията в преподаватели и учители е най-важната инвестиция в системата на образованието и в едно общество, защото най-важният фактор е, бил е и ще остане мотивираният и добре подготвен учител и преподавател. Да, тези разходи са свързани с избори, но с изборите 2017-та година. Правим поредната четвърта крачка за увеличение на възнагражденията, защото вярваме, че може да има добро образование, ако има добри учители. Следващата година средната учителска заплата ще достигне 125% от средната за страната“, добави той. Теосдора ПАТРОНОВА

27 Октомври 2020 | 19:20 | Агенция "Фокус"

Корнелия Нинова, БСП: Няма нужда от вдигане на данъци, когато можеш, ограничавайки корупцията, да финансираш другите системи

Корнелия Нинова, БСП: Няма нужда от вдигане на данъци, когато можеш, ограничавайки корупцията, да финансираш другите системи

София. Няма нужда от вдигане на данъци, когато можеш, ограничавайки корупцията, да финансираш другите системи. Това заяви председателят на БСП Корнелия Нинова пред бТВ, съобщиха от пресцентъра на партията. Тя допълни, че кризата е доказала последователната позиция на БСП, че държавата трябва да има ключова роля в секторите здравеопазване, образование и борба с корупцията. "Важно e да се увеличи финансирането в приоритетните области, но още по-важно е как се прави и с каква цел. Този бюджет краде от бъдещето и обрича поне няколко поколения. Наистина влизаме в дългова спирала. 10 милиарда дефицит до края на тази и за следващата година, и близо 40 милиарда дълг, натрупан от правителството на Борисов, който трябва да се връща по някакъв начин", отбеляза Корнелия Нинова. По мнението й определението на управляващите, които наричат бюджета "антикризисен", изобщо не отговаря на истината. "Бюджетът е прокризисен, той ще задълбочи кризата във всички посоки", категорична е Нинова. По повод социалните плащания, тя коментира: "По начина, по който ги правят, категорично са предизборни. Борисов си купува - всяко левче - глас. 50 лева за всеки пенсионер - много хубаво, но до март. Кризата до март няма да свърши. През март са изборите. Няма мисъл за увеличение на доходите и грижа за хората в тази криза - има грижа как той да си осигури спокойствие до март". "По отношение на детските надбавки. Докога? Само за една година. Защо само за една година? Така ли ще преборим демографската катастрофа. Една година, защото догодина са изборите - и парламентарни, и президентски", констатира председателят на левицата. "Това е предизборен бюджет, с грижа единствено как да оцелее премиерът и правителството. Купуване на гласове, без никаква грижа за хората и за икономиката. В бюджета има само 300 милиона за икономика. Ако нещо ще ни изведе от кризата, това е производството и икономиката", посочи Нинова. По думите й мярката "60/40" не е ефективна - фирмите казват, че кандидатстват за нея и, за да получат помощ, им правят ревизия 10 години назад. "Страшен натиск, бюрокрация, бухалка върху бизнеса е тази мярка", смята още тя. По темата за здравеопазването, Нинова изтъкна: "10 години управление на Борисов - постоянно увеличение на средствата за здравеопазване. Дайте да видим дали е постигната целта - да има достъпно здравеопазване, да няма безумни доплащания, да има лекари, екипи, медицински персонал. Колко болници в този период - общински, малки - бяха затворени? Намали се достъпът до здравеопазването. Виждате какъв е гладът за кадри - нещо направи ли се? Има решение на този въпрос. От години го предлагаме и те го отхвърлят". По думите й увеличението на средствата трябва да върви с няколко стъпки: - Болниците да не са търговски дружества - защото заплатите няма да зависят от печалбите на болниците, както е в момента; - Заплащането на медиците да не зависи от печалбата, а да има държавна наредба, която да определя базова заплата. Над нея - болници с печалба да дават добавки. "Лекарите и медицинският персонал да са сигурни, че държавата им гарантира базова заплата", поясни Нинова. - Да се намали ДДС на лекарства. "Всички ползваме лекарства. Лекарствата е единствената стока, при която е гарантирано, че ако намалее ДДС, пада цената", отбеляза лидерът на БСП. Нинова изтъкна, че европейските институции са посочили, че в криза падат ограниченията за държавна помощ. "Тази криза доказа наша стара позиция - държавата трябва да има ключова роля в секторите образование, здравеопазване, инфраструктура. Цял свят се връща към това. Този неолиберален модел, с пълната свобода на пазара, доказа, че не работи", каза тя. По повод темата образование, Корнелия Нинова посочи, че е било правилно да се увеличат заплатите на учителите. "Качеството на образование променя ли се? Увеличават се функционално неграмотните деца", каза тя. "Страшното, което чуваме от авторитетни международни институции е, че ако продължаваме така, както е започнал Борисов, всяка година ще ни трябват между 3,5 и 7 милиарда лева нов заем, за да поддържаме системите. Ние казваме друго - крадете 10 милиарда лева годишно през корупционни схеми. Няма нужда от вдигане на данъци, когато можеш, ограничавайки корупцията, от тези 10 милиарда да финансираш другите системи", обясни Нинова. Тя акцентира, че левицата настоява за семейно подоходно облагане. "През този бюджет никой от тези въпроси не се решава", категорична е Нинова. По повод мерките на правителството за справяне с кризата около коронавируса, тя коментира: "Такъв хаос и безотговорност кипят в момента, че вместо да помогнат срещу кризата, те я задълбочават. Онзи ден излиза здравният министър и казва: "ще носите маски на открито". След половин час излиза премиерът - виждайки, че започва политическо напрежение, и казва: "Ще ги носите на открито, но само ако има много хора". Днес сутринта главният здравен инспектор каза, че ще се промени заповедта за карантината и за някои хора тя няма да се отнася. Първият въпрос е откъде-накъде? Всички сме равни. След два часа излиза здравният министър и казва, че няма да се променя заповедта за карантината. Нямат никаква идея как да овладеят кризата, избягаха от отговорност, прехвърлят отговорността на кметовете - кога да затварят заведенията; на директорите - кога да затварят училищата. Сменят си заповедите по три пъти. Нямат плана, за който настояваме. Настояваме да въведат в действие Националния план за действие при грипна пандемия, който гарантира ред, предвидимост и отговорност". По повод евентуално напрежение между нея и президента, Нинова изтъкна: Отношенията с президента винаги са били принципни. Първо - още от първия ден откакто е президент, БСП не се меси в работата му. Тя е негова отговорност. Там, където имаме съвпадения - винаги категорично сме го заявявали. Там, където сме имали противоречия - аз съм ги изразявала. Когато напуснахме парламента, президентът призова да се върнем в парламента. Тогава казах, че тези неща си ги решаваме в партията и призовах да не се меси в партийните ни въпроси. Не разбирам мотива за отстраняването на Калоян Методиев, ако той е присъствието му на тържество на лидера на БСП. Твърде рано е да се каже дали Радев ще бъде подкрепен за втори мандат - има една година, партията ще каже. Имаме процедури и устав, срокове, номинации. БСП е дисциплинирана партия". "Днес в парламента се гласува закон за избор на нашите прокурори в Европейската прокуратура. Поставяме този въпрос вече две години. Обръщам се към хората, които протестират, защото днес не ги виждам, в този ключов момент. Реши се прокурорите, които България ще изпрати в Европейската прокуратура, да се избират без критерии и изисквания за стаж, ще бъдат избирани единствено от прокурорската колегия на ВСС. Отворете очите си, хора, ако ще се борим с корупцията. Нали това е каузата на протестата - борбата с корупцията. Единствени днес в парламента гласувахме против това", заяви още Корнелия Нинова.

27 Октомври 2020 | 19:02 | Агенция "Фокус"

Зам.-министър Лозана, Василева: С така предложения Закон за държавния бюджет ще се гарантира запазването на доходите на земеделските производители и в сектор "Рибарство"

Зам.-министър Лозана, Василева: С така предложения Закон за държавния бюджет ще се гарантира запазването на доходите на земеделските производители и в сектор "Рибарство"

София. С така предложения Закон за държавния бюджет ще се гарантира запазването на доходите на земеделските производители и в сектор "Рибарство". Това каза зам.-министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева по време на брифинг в Министерски съвет, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Целта на предложения бюджет е гарантиране на доходите на земеделските производители - тези, които осигуряват прехраната на населението. Тази безпрецедентна криза, която се съчета със суша, доведе до затруднено положение на земеделските производители", подчерта тя. "За тази година плащанията ще достигнат 1.7 милиарда лева до края на годината. Осигурени са 400 милиона лева именно за покриване на тези допълнителни средства, за преодоляване на кризата", каза още зам.-министър Василева. Теодора ПАТРОНОВА

27 Октомври 2020 | 18:44 | Агенция "Фокус"