ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Кметът на Община Севлиево Йордан Стойков: До октомври 2012 година трябва да е готов паметникът на ген. Никола Генев – Освободителят на Източните Родопи

Кметът на Община Севлиево Йордан Стойков: До октомври 2012 година трябва да е готов паметникът на ген. Никола Генев – Освободителят на Източните Родопи

Кметът на Община Севлиево Йордан Стойков пред Агенция “Фокус”.Фокус: Г-н Стойков, защо решихте в Севлиево да бъде издигнат паметник на вашия съгражданин генерал Никола Генев и къде ще се...

24 Август 2011 | 17:02 | Агенция "Фокус"

Зам.-кметът на Община Севлиево Полина Косева: Почти 80% от капиталовата ни програма е предвидена за ремонт на общинските пътища

Зам.-кметът на Община Севлиево Полина Косева: Почти 80% от капиталовата ни програма е предвидена за ремонт на общинските пътища

За бюджета на Община Севлиево за 2011 година Агенция „Фокус” разговаря със зам.-кмета Полина Косева. Фокус: Каква е прогнозата ви за приходната част на бюджета на Севлиево за 2011 година и размерите на данъците през тази година различават ли се от данъците през 2010 година? Полина Косева: Ние не възнамеряваме като администрация да увеличим тежестта за юридически и физически лица през 2011 година. По тази причина сме се опитали да запазим ставките. От данък „недвижими имоти” ще очакваме по-високи постъпления, защото има изменение в закона като ще се облага с по-високата от двете оценки. За извършване на услугата ”Чистота” по прогнозни разчети за 2011 г. са необходими 1 200 000 лв. Средствата ще се използват за събиране и извозване на битовите отпадъци, за закупуване на нови съдове за смет, за рекултивация на стари сметища, за почистване на улични платна и места за обществено ползване и за измиване на улици.Живеещите в гр.Севлиево ще плащат по 2 ‰ за жилищните имоти, а тези, които попадат извън строителните граници на града и населените места ще се облагат с 1 ‰ .Нежилищните имоти на юридически лица ще се облагат с 9 ‰ . В пет групи са разпределени селата на територията на общината, а таксите са от 2 ‰ до 2,7 ‰ за различните групи. Ние запазваме размера на данъците. За да запазим таксата за дейностите по чистота сме уточнили, че продължаваме да използваме отчетната стойност за юридическите лица за недвижимите нежилищни имоти. Фокус: Какво е изпълнението на бюджета за 2010 година и къде са най-големите отклонения от предварителните прогнози? Полина Косева: Имаме съществено неизпълнение на приходите от продажбата на нефинансови активи, т.е. от разпореждането с общинска собственост. Там имаме ниско изпълнение като сме едва на 12% от актуализирания план. В резултат на това пада изпълнението на собствените приходи. Имаме неизпълнение при възмездните сделки. Там изпълнението е 68%. Фокус: Какви са прогнозите за 2011 година в тези две направления? Полина Косева: Значително скромна е прогнозата ни за приходи от разпореждането с общинска собственост. Залагаме доста по-голям размер на очакваните приходи в сравнение със самото изпълнение. Надяваме се да го постигнем и да има заявен инвеститорски интерес към това, което предлагаме на пазара. Залагаме по-високи приходи от възмездните сделки, тъй като има индикации за раздвижване на пазара. Надяваме се да имаме по-добро изпълнение от 2010 година. Останалите ни приходи са достигнали до изпълнение от почти 100 %. Това показва, че едно добро планиране сме направи през изминалата година и по същата логика и на базата на същите анализи сме предвидили размера на собствените ни приходи. Фокус: Какъв е размерът на разходната част и къде ще са основните ви разходи? Полина Косева: На базата на отчета може категорично да се каже, че през 2010 година 40% от бюджета ни е даден в сектор „Образование”- говоря за общински и държавни делегирани дейности. Около 12-13 % от общия обем на разходите са за местната администрация, съществено перо са дейностите ни за благоустрояване и ремонти на пътна инфраструктура, където сме дали около 16%. Ограничили сме се в средствата за основен и текущ ремонт на обекти. Фокус: Какъв е размерът на капиталовата програма? Полина Косева: Почти 80% от нея е за общинските пътища. Остава един ресурс от 213 хил. лв. за всички останали дейности. С целева субсидия трудно ще се справим. Разчитаме на 700 хил. лв. приходи от разпореждане с общинско имущество. Имаме над 100 мероприятия, които трябва да обезпечим. Фокус: Какви са планираните приходи за реализиране на проекти с европейско финансиране? Кои са основните проекти през 2011 година? Полина Косева: Имаме амбициозна програма, проектът, който предвиждаме да изпълним, е за благоустрояването на парк „Казармите” по ОП „Регионално развитие”. Там финансирането е около 4 млн. лв. Няма всичко да е акумулирано през 2011, но с това ще започнем. Кандидатстваме по редица други проекти за канализация, ВиК съоръжения, имаме сериозен проект в направлението „Туризъм”, той е отново по ОП „Регионално развитие”. Имаме ангажимент да осигурим средства за съфинансиране. Засега парк „Казармите” ще е основният ни проект и работата ни Местната инициативна група, където сме работили по техническата помощ, но нямаме възстановени суми. Надяваме се, че това ще се случи, защото там имаме доста средства на общината. Фокус: Какъв ще е размерът на данък „Туризъм” през 2011 и какви са очакваните ви постъпления? Полина Косева: Приходите от туристическа такса за 2010 година са 7500 лв. За 2011 година очакваме удвояване на приходите. Няма голям брой регистрирани доставчици на тази услуга, за да имаме сериозен данък. Ставките са 30 ст. за 1 звезда, 2 звезди ще плащат по 40 стотинки на нощувка, 3 звезди – 50 ст., 4 звезди- 60 ст., а местата за настаняване с пет звезди - по 1 лв. на нощувка. Росица ГЕОРГИЕВА

2 Февруари 2011 | 17:25 | Агенция "Фокус"