СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Общински съвет - Смолян даде съгласието си за поемането на дългосрочен дълг от ПУДООС за създаване на общинско дружество по чистотата

Общински съвет - Смолян даде съгласието си за поемането на дългосрочен дълг от ПУДООС за създаване на общинско дружество по чистотата

Смолян. Общинските съветници в Смолян дадоха съгласие да бъде поет дългосрочен дълг за финансиране на покупка на материални активи за изпълнение на дейностите по „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в община Смолян“ от общинско дружество или предприятие чрез безлихвен кредит от Предприятието за управление на дейностите по о...

24 Септември 2020 | 20:37 | Агенция "Фокус"

Общински съвет – Смолян прие докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства в Община Смолян през 2019 г.

Общински съвет – Смолян прие докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства в Община Смолян през 2019 г.

Смолян. Общински съвет – Смолян прие докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства в Община Смолян през 2019 г., предаде репортер на Радио „Фокус“ – Смолян. На територията на Общината функционират 28 народни, читалища, като почти всички са представили своите доклади. Не са представени доклади от читалищата в селата Тикале, Горна Арда и Бостина. Народните читалища в община Смолян са традиционни самоуправляващи се културно-просветни сдружения, които изпълняват държавната културна политика по населени места. Яркото им присъствие в историческата памет на селищата, където са създадени гради авторитета им на притегателни духовни центрове. Основните цели на читалищата са обогатяване на културния живот, съхраняване и иновиране на местни обичаи и народностни традиции, приобщаване към ценностите на науката, културата и изкуствата, възпитаване и утвърждаване на национално самосъзнание и осигуряване на достъп до информация. Нели ГЕРГЬОВСКА

24 Септември 2020 | 14:59 | Агенция "Фокус"

Общински съвет – Смолян прие план и отчет за изпълнението на бюджета и средствата от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг към края на 2019 г.

Общински съвет – Смолян прие план и отчет за изпълнението на бюджета и средствата от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг към края на 2019 г.

Смолян. Общински съвет – Смолян прие окончателния план и отчет за изпълнението на бюджета и средствата от Европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2019 година на Община Смолян, предаде репортер на Радио „Фокус“ - Смолян. След едночасов дебат, докладната записка бе приета със 17 гласа „за“, 6 „против“ и 3 „въздържал се“. Председателят на Бюджетната комисия в местния парламент Стоян Иванов заяви, че се присъединява към становището на Сметната палата, която без резерви и забележки е приела отчета. „Общината е изпълнила всички фискални правила и изисквания от чл. 130 на Закона за публичните финанси. Всички критерии, без един, са изпълнени. Плащанията към дълга плюс местните приходи плюс изравнителната субсидия да са под 15 % при нас са 10,2 %. Задълженията за разходи при нас са 11,3 %. Просрочените задължения при нас са 1,2 %. Данък сгради и МПС трябва да са над средните за страната. При нас те се преизпълняват и са над 100 % от планираните в бюджета. Единственият показател, който не се изпълнява е поети ангажименти за разходи, който се изпълнява на 85 %“, поясни Иванов. Той припомни, че не трябва да се забравя факта, че при встъпването си в длъжност през 2011 г. кметът на Смолян е заварил над 84 млн. лв. дългове, а сега са 35 млн. лв. или с около 50 млн. лв. са се стопили. По думите на Иванов, до края на тази година ще бъде изпълнен и последния показател. „Беше създадена добра организация за поддържане на добро финансово състояние и ефективно използване на бюджетните средства през 2019 година“, обобщи още председателят на Бюджетната комисия в Общински съвет - Смолян. От опозицията бяха изказани становища, че през последните години се залагат кухи бюджети и не се изпълнява приходната част в частта за продажби на общинско имущество. Посочено бе, че в общината има структурен дефицит и липса на инвестиционна активност. Беше отправено и предложение, с цел да се избегнат тези проблеми и с тазгодишния бюджет, да се поиска навреме актуализация на бюджета 2020 г., както и ако е необходимо да се наложат по-строги финансови рестрикции в Общината. Нели ГЕРГЬОВСКА

24 Септември 2020 | 14:26 | Агенция "Фокус"

Кметът на Смолян Николай Мелемов: Направихме възможно най-добрата организация в училища и детски градини във връзка с епидемията

Кметът на Смолян Николай Мелемов: Направихме възможно най-добрата организация в училища и детски градини във връзка с епидемията

София. Направихме възможно най-добрата организация в училища и детски градини във връзка с епидемията. Това каза за предаването „Добър ден, България“ на Радио „Фокус“ кметът на Община Смолян Николай Мелемов. „В една детска градина има група, която е карантинирана. Всички специалисти казват, че това няма да мине за ден, така че трябва да свикваме. Няма огнища, това е факт. Направихме възможно най-добрата организация в училища и детски градини и смятам, че това ни дава основание да сме спокойни. Коронавирусът няма да отмине за ден, за месец, така че все пак всички трябва да спазваме мерките, да сме внимателни, и да няма притеснение, че е нещо извънредно. Нямаме огнища смея да твърдя. Всичко е спокойно, но хората все пак трябва да спазват мерките. Всичко, което се говори, да бъде спазено. Моите наблюдения са, че мерките в Смолян се спазват. И това пък ми дава надежда, че ще преминем по-леко през това“. Кметът на Смолян допълни, че във време на пандемия в областта отчитат силен летен сезон. Много вероятно е и зимния сезон да бъде такъв, защото Родопите са едно от най-добрите места за зимни спортове, допълни Николай Мелемов. Евелина БРАНИМИРОВА

24 Септември 2020 | 12:36 | Агенция "Фокус"

Кметът Николай Мелемов: Общинското ръководство в Смолян обмисля създаването на общинско дружество по сметосъбиране и сметоизвозване

Кметът Николай Мелемов: Общинското ръководство в Смолян обмисля създаването на общинско дружество по сметосъбиране и сметоизвозване

София. Общинското ръководство в Смолян обмисля създаването на общинско дружество по сметосъбиране и сметоизвозване. Това каза за предаването „Добър ден, България“ на Радио „Фокус“ кметът на Смолян Николай Мелемов. Договорът за тази дейност вече е изтекъл и има обявена обществена поръчка, по която са подадени оферти. „Договорът изтича, обявена е поръчка, има подадени оферти, но не сме ги отворили още. Опитваме се да осигурим финансиране и сами да поемем сметосъбирането. И двата варианта са възможно решение“, обясни кметът. Решение трябва да бъде взето до края на годината, каза още Николай Мелемов. Приключва и изграждането на кучешкия приют в града, допълни кметът. Той подчерта, че както всички общини в страната, така и в Смолян има проблеми с безстопанствените кучета, но приютът, който ще бъде стопанисван от общината, ще помогне за решаването им. Евелина БРАНИМИРОВА

24 Септември 2020 | 12:10 | Агенция "Фокус"