СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Христо Стоянов, Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите в Сливен: Около 30% от хотелите работят, надяваме се да не се стигне до фалити

Христо Стоянов, Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите в Сливен: Около 30% от хотелите работят, надяваме се да не се стигне до фалити

София. Около 30% от хотелите и ресторантите в Сливен работят. Това каза за предаването „Добър ден, България“ на Радио „Фокус“ Христо Стоянов, председател на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Сливен. Той изрази надежда да не се стига до фалити. От бранша апелират за прекратяване на негативния PR, защото той може да доведе до сериозни последствия за българската икон...

21 Юли 2020 | 11:26 | Агенция "Фокус"

Определен е редът за ползване на помощ за основни туристически услуги за вътрешен туризъм

Определен е редът за ползване на помощ за основни туристически услуги за вътрешен туризъм

София. Министерският съвет прие решение за определяне на реда за ползване на помощ за основни туристически услуги за вътрешен туризъм и за приемане на списък на обектите по чл. 27, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Лицата, имащи право на еднократната помощ, са лекари, медицински и немедицински специалисти, специализанти и други, извършващи помощни дейности в лечебните заведения за болнична помощ, служители на регионалните здравни инспекции, центровете за Спешна медицинска помощ и Националния център по заразни и паразитни болести, служители на районните здравноосигурителни каси, командировани в регионалните здравни инспекции, служители от системата на Министерството на труда и социалната политика и от системата на Министерството на вътрешните работи и от Националното ТОЛ управление, които пряко са осъществявали или осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяване на разпространението и/или преодоляване на последиците от COVID-19. Помощта ще се предоставя за ползване на основни туристически услуги за вътрешен туризъм на стойност 210 лв. за не по-малко от 7 нощувки в обекти или категоризирани или регистрирани места за настаняване, като ще се изплаща авансово в 14-дневен срок преди ползването й въз основа на издадената заповед. Средствата за помощта ще се изплащат чрез бюджетите на Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на отбраната. Помощта не се включва в облагаемия доход на лицето и за нея не се дължат данъци и задължителни осигурителни вноски. Помощта за туристически услуги може да се ползва от изброените групи лица еднократно в срок до 30 ноември 2021 г. Отпускането й ще допринесе, от една страна, за възстановяване на силите на хората, работещи на първа линия в борбата с COVID- 19, а от друга - до създаване на заетост и реализиране на приходи в обектите и категоризираните или регистрирани места за настаняване, което би подпомогнало обектите от туристическия бизнес - безспорно един от най-засегнатите от световната пандемия, предизвикана от COVID-19.

15 Юли 2020 | 15:19 | Агенция "Фокус"

С близо 120 млн. лева ще бъдат подпомогнати земеделските стопани в страната по мярката COVID-19 от ПРСР

С близо 120 млн. лева ще бъдат подпомогнати земеделските стопани в страната по мярката COVID-19 от ПРСР

София. С близо 120 млн. лева ще бъдат подпомогнати земеделските стопани в страната по мярката COVID-19 от на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. (ПРСР). Програмирането на извънредната мярка стана възможно по инициатива на България, която бе подкрепена в хода на преговорния процес от всички страни-членки на ЕС и след одобряване на осмо изменение на ПРСР от правителството. Въвеждането й цели намаляване на негативните последици за българските производители, предизвикани от пандемията. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Осигуряването на целевото финансиране ще спомогне за преодоляване на текущите трудности и ще осигури непрекъснатост на стопанската дейност на земеделски стопани, малки и средни предприятия. Подпомагането е разработено в три подмерки и ще се предоставя под формата на еднократно плащане. Подмярка COVID-1 обхваща чувствителните сектори - „Плодове и зеленчуци", „Маслодайна роза" „Винени лозя", „Декоративни растения", „Животновъдство" и „Пчеларство". Размерът на помощта зависи от вида на стопанството. По подмярка COVID-2 е предназначена за всички останали в областта на растениевъдството, свиневъдството и птицевъдството. Плащането по нея е 30 лв. за едно заето лице в стопанство, отглеждащо други селскостопански култури, извън допустимите за COVID-1. За отглеждащите свине - за едно заето лице в земеделско стопанство, ставката е 245 лв. и 430 лв. за едно лице е земеделско стопанство, отглеждащо птици. Таванът на финансова помощ за земеделските стопани по подмерките Covid -1 и Covid-2 е 7000 евро на един кандидат. Подмярка COVID-3 включва подпомагане на малките и средни предприятия, преработващи първична земеделска продукция, извън обхвата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Компенсацията е изчислена в два алтернативни варианта, като бенефициента избира по кой да кандидатства. Първият е 5 % от декларираните приходи от реализацията на преработената продукция за 2019 г. при условие, че има 20 % спад на приходите за 4 месеца през 2020 г. или 270 лв. на едно заето лице. Таванът на финансова помощ за предприятията по подмярка COVID-3 е до 50 хил. евро.

15 Юли 2020 | 15:18 | Агенция "Фокус"

Изменя се Наредбата за допълнителните мерки за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението

Изменя се Наредбата за допълнителните мерки за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението

София. Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението. Това съобщиха от правителствената информационна служба. С наредбата се определят процедурите за оценяване на съответствието на конкретните продуктови групи от обхвата на приетите, съгласно чл. 15 на Директива 2009/125/ЕО регламенти на Комисията. До 2017 г. бяха приети 28 регламента, което е отразено в наредбата. През 2019 г., след отмяната на 9 регламента на Комисията и изменението на други 3 регламента, определящи изисквания за екопроектиране на продукти, свързани с енергопотреблението, в „Официален вестник" на ЕС бяха публикувани общо 10 нови регламента на Комисията за определяне на изисквания за екопроектиране. С 8 от регламентите са актуализирани изискванията за съответните продуктови групи, а с останалите 2 регламента са въведени изисквания за две нови групи продукти. Засегнатите продуктови групи са: сървъри и продукти за съхранение на данни; електронни екрани; външни електрозахранващи устройства; домакински съдомиялни машини; светлинни източници и отделна пусково-регулираща апаратура; електродвигатели и задвижвания с регулируема скорост на въртене; хладилни уреди; хладилни уреди с функция за директна продажба; битови перални машини и битови перални машини със сушилня; оборудване за заваряване. Това налага наредбата да бъде изменена и допълнена, за да може да се осигури прилагането на процедурите за оценяване на съответствието за тези продукти, които попадат в обхвата на новите регламенти. С приемането на изменението и допълнението на наредбата ще се постигне пълно съответствие на българското законодателство с изискванията на приетите съгласно чл. 15 на Директива 2009/125/ЕО регламенти по отношение на оценяването на съответствието им с изискванията за екопроектиране.

15 Юли 2020 | 15:16 | Агенция "Фокус"

Възнаграждението за един час нощен труд става най-малко 1 лев

Възнаграждението за един час нощен труд става най-малко 1 лев

София. Допълнителното възнаграждение за всеки час нощен труд ще се увеличи най- малко на 1 лев. От 1 януари 2021 г. новият размер на ставката ще е четири пъти по- висок в сравнение с досегашната й стойност от 0,25 лв. Това реши правителството с приемането на промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, съобщиха от правителствената информационна служба. Съгласно новия механизъм размерът на допълнителното възнаграждение за положен нощен труд се обвързва с минималната работна заплата и става 0,15 на сто от нея за всеки отработен нощен час или за част от него, но не по-малко от един лев. По този начин размерът на добавката ще се актуализира съобразно темповете на нарастване на заплащането и ще се гарантира прозрачност и прогнозируемост при определяне на допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд. Ставката не е променяна от 2007 г., когато минималната заплата в страната е била 180 лв. Повишаването й ще увеличи доходите на над 436 000 работещи, които полагат нощен труд.

15 Юли 2020 | 15:13 | Агенция "Фокус"

Одобрен е Проект на Закон за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство

Одобрен е Проект на Закон за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство

София. Министерският съвет одобри Проект на Закон за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. (ДВ бр. 60 от 2012 г.), ратифицирана със закон на 25 януари 2012 г. (ДВ бр. 11 от 2012 г.). Това съобщиха от правителствената информационна служба. Резервата по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, която гласи, че „Република България заявява, че член 31 не задължава Република България да предоставя на лицата без гражданство по-благоприятен статут от този, който се предоставя на чужденците като цяло“ е предложена от Министерството на вътрешните работи при ратифицирането на Конвенцията със закон, приет от 41 - то Народно събрание на 25 януари 2012 г. и обнародван в Държавен вестник на 07 февруари 2012 г. Предвид ясно разписана процедура в Закона за чужденците в Република България по предоставяне на статут на лице без гражданство, приложима от 2016 г. резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. е неактуална. По смисъла на Закона за чужденците в Република България чужденец е и лице без гражданство - лице, което не се разглежда като гражданин от нито една държава в съответствие с нейното законодателство. За лицата с предоставен статут на лице без гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България са приложими както принудителните административни мерки, така и административнонаказателните разпоредби, които се налагат на всички чужденци, пребиваващи на територията на Република България. Законопроектът ще бъде предложен на Народното събрание за разглеждане и приемане.

15 Юли 2020 | 15:12 | Агенция "Фокус"

Одобрена е Шестмесечна програма с приоритетните за България теми и досиета по време на Германското председателство на Съвета на ЕС

Одобрена е Шестмесечна програма с приоритетните за България теми и досиета по време на Германското председателство на Съвета на ЕС

София. С Решение на Министерския съвет беше приета Шестмесечна програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Германското председателство на Съвета на Европейския съюз (1 юли - 31 декември 2020 г.). Тя е оперативен документ, чиято цел е да насочи усилията на българската страна към отстояване на националните интереси и позиции по важните за България въпроси, включени в дневния ред на Съвета на ЕС по време на шестте месеца на новото Председателство. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Шестмесечната програма с приоритетните за Република България теми и законодателни проекти (досиета) по време на Германското председателство на Съвета на Европейския съюз (1 юли - 31 декември 2020 г.) включва конкретните теми/досиета и целите, които си поставяме по тях в различните формати на Съвета на Европейския съюз в областите „Общи въпроси“, „Икономически и финансови въпроси“, „Правосъдие и вътрешни работи“, „Земеделие и рибарство”, „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, „Социална политика, заетост и свободно движение на хора“, „Конкурентоспособност“, „Образование и култура“, „Околна среда“. В Шестмесечната програма са включени общо 62 законодателни досиета и теми, които ще бъдат приоритетни за страната ни през следващите 6 месеца по време на Германското председателство на Съвета на Европейския съюз, и по които ще се стремим в максимална степен да защитим националния интерес.

15 Юли 2020 | 15:10 | Агенция "Фокус"

Очаква се 44 000 ученици, записани в осми клас, да получат еднократна помощ в началото на учебната 2020 - 2021 година

Очаква се 44 000 ученици, записани в осми клас, да получат еднократна помощ в началото на учебната 2020 - 2021 година

София. Размерът на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас за учебната 2020 - 2021 г. да бъде в размер на 250 лв., реши правителството. Тази нова помощ се отпуска по реда на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Право на подкрепа за покриване част от разходите в началото на учебната година имат семейства, чиито деца са записани в осми клас на държавно или. общинско училище за предстоящата учебна година. Необходимо условие за получаване на средствата е децата да живеят постоянно в България и да не са настанени за отглеждане извън семейната среда. Друго задължително изискване е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв. Еднократната помощ ще се изплаща на два пъти. 50 на сто от нейния размер ще се получават след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът - в началото на втория учебен срок на учебната 2020 - 2021 г., но само при условие, че детето продължава да посещава училище. Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства. Срокът за подаване на заявлението декларация за отпускане на помощта след записване на детето в осми клас е не по-късно от 15 октомври.

15 Юли 2020 | 15:09 | Агенция "Фокус"

Одобрен е Отчетът на Шестмесечната програма с приоритетните за България теми и досиета по време на Хърватското председателство на Съвета на ЕС

Одобрен е Отчетът на Шестмесечната програма с приоритетните за България теми и досиета по време на Хърватското председателство на Съвета на ЕС

София. С Решение на Министерския съвет беше приет Отчет на Шестмесечната програма е приоритетните за Република България теми и досиета по време на Хърватското председателство на Съвета на Европейския съюз (януари - юни 2020 г.). Това съобщиха от правителствената информационна служба. Отчетът предоставя систематизирана информация относно развитието на дебатите по приоритетните теми и досиета, включени в европейския дневен ред и определени като важни за България в Шестмесечната програма е приоритетните за Република България теми и досиета по време на Хърватското председателство на Съвета на Европейския съюз (януари - юни 2020 г.). В Шестмесечната програма бяха включени общо 50 законодателни досиета и теми, които бяха приоритетни за страната ни през първите 6 месеца по време на Хърватското председателство на Съвета на Европейския съюз и по които България се стремеше в максимална степен да защити националния интерес. Възникналата усложнена епидемиологична обстановка, свързана с пандемията от COVID-19, постави нови приоритети в дневния ред на ЕС и наложи промени в календара на Председателството. В отчета се съдържа и информация по теми и досиета, които не бяха заложени в Шестмесечната програма, приета с Решение № 47 от 27 януари 2020 година на Министерския съвет, но по които беше постигнат напредък през първата половина на 2020 г.

15 Юли 2020 | 15:06 | Агенция "Фокус"