НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 06:09


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Министър Нено Димов: България приветства приемането на Стратегията за предотвратяване на отпадъците от пластмаси

Министър Нено Димов: България приветства приемането на Стратегията за предотвратяване на отпадъците от пластмаси

17 Януари 2018 | 14:16 | Агенция "Фокус"
София. България приветства приемането на Стратегията за предотвратяване на отпадъците от пластмаси. По време на Българското председателство ще бъдат проведени дискусии по различните законодателни и незаконодателни мерки, заложени в стратегията. Това заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов по повод представянето на стратегията вчера, съобщиха от пресцентъра на Министерството.
„Пластмасовите отпадъци: европейска стратегия за опазване на планетата, защита на гражданите ни и предоставяне на възможности на отраслите ни“ представлява незаконодателен документ на Европейската комисия. Целта е да се преодолее негативният отпечатък на пластмасите върху околната среда. Документът ще начертае мерки, които да доведат до насърчаване на разделното събиране и рециклирането на пластмасови отпадъци, както и до ограничаване изхвърлянето на пластмасови отпадъци в околната среда и предотвратяване навлизането на микропластмаси в морска среда. Ще бъде поставен акцент и върху производството и употребата на биоразградими и компостируеми пластмаси.
Мерките са от изключителна важност, защото целят повишаване на качеството на живот на гражданите чрез намаляване на замърсяването в околната среда. Те ще бъдат съпроводени и с конкретни предложения за стимулиране на инвестициите в иновативни решения и проекти. Българското председателство ще проведе заседания за дискусия на Работна група „Околна среда“ в Съвета на ЕС по отделните точки от документа. В рамките на заседанията и обсъжданията на стратегията, България като председател ще цели постигане на консенсус в позициите на държавите членки към оптимален баланс между необходимостта от намаляване на екологичния отпечатък на пластмасата, отчитайки икономическия, социален и здравен аспект на прилаганите мерки. Очаква се работа по формулирането и обсъждане на Заключения на Съвета по тази тема.
Стратегията предвижда повишаване на комуникацията и стимулиране на активното участие на гражданите в посока промяна на потребителските навици и по-голяма информираност в потребителския избор, популяризиране на ползите от разделно събиране и рециклиране, от използване на по-малко опаковки, отказване от използване на еднократни торбички и други еднократни пластмасови продукти и осъзнат избор към закупуване вещи и предмети, които са по-трайни и устойчиви във времето.
По отношение на пластмасите България е сред първите държави членки, които още през 2011 г. въведоха ограничителни мерки за пластмасовите торбички чрез заплащане на продуктова такса за брой. Мерките дадоха резултат още преди приемането през 2015 г. на европейска директива за намаляване потреблението на торбичките на ниво ЕС. В края на 2017 г., съгласно проучване на Евробарометър, 50% от българските граждани са се отказали от използването на пластмасови торбички за еднократна употреба.
По експертни оценки, в България се рециклират близо 40% от образуваните битови отпадъци от пластмаса, което е с близо 10 на сто над средното ниво за ЕС. Основната част от рециклираните пластмасови отпадъци от бита представляват отпадъци от пластмасови опаковки, за които са въведени европейски цели по оползотворяване. В страната е въведена разширена отговорност на производителя за отпадъци от опаковки наред с още 5 потока отпадъци. Първите стъпки в разделното събиране на отпадъците от опаковки, в т.ч. от пластмаса са от 2004 г. Към настоящия момент са обхванати 6, 4 млн. жители в 183 общини в системи за разделно събиране.
Страната ни постига всяка година европейските цели по рециклиране на отпадъци от опаковки. За 2015 г., при цел от 60 процента оползотворяване на общото количество опаковки, България е оползотворила 254 099 тона от 392 547 тона пуснати на пазара опаковки, което е 64,7 на сто. Целите по отделни материали също се постигат успешно, а при пластмасата резултатите са над средните за ЕС – за 2015 г. са рециклирани близо 61% от пуснатите на пазара опаковки от пластмаса при средно 40 процента за ЕС. Този резултат значително надвишава заложената директивна цел от 22,5%.
За третиране на отпадъците от опаковки са изградени 49 сепариращи инсталации, от които собственост на организациите по оползотворяване на опаковки са 27, а останалите на техни подизпълнители. Освен частните инвестиции, направени от организациите по оползотворяване в инсталации и системи за разделно събиране на отпадъци, с европейски средства по ОПОС 2007-2013 са изградени 11 сепариращи инсталации за битови отпадъци с общ капацитет над 730 000 тона. В настоящия програмен период – 2014-2020 ще бъдат изградени още 16 инсталации, за 6 от които вече са подписани договори. В допълнение към разделно събираните отпадъци от опаковки, тези инсталации ще позволят отделянето на допълнителни количества пластмасови отпадъци, които да бъдат рециклирани и оползотворени.
Страната разполага с достатъчен капацитет за рециклиране на отпадъците от всички основни материали като хартия, пластмаса, стъкло и метал. По отношение на пластмасата, например, са издадени разрешения за дейности по рециклиране на над 130 фирми с общ капацитет надхвърлящ 560 000 тона. При стъклото рециклиращите мощности надхвърлят 130 000 тона, а при хартията достигат общо около 180 000 тона.
Извън частните инвестиции от страна на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, основните инвестиции в инфраструктура по управление на отпадъците са по линия на европейските фондове. В настоящия програмен период на ОПОС по ос „Отпадъци“ са предвидени общо 562, 8 млн. лв., а до момента са обявени процедури на обща стойност 322,5 млн. лв. за инсталации за сепариране и рециклиране на отпадъци.
Друг източник на финансиране на инсталации за сепариране и рециклиране са натрупаните средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, чиято цел е да се финансират дейности и съоръжения стоящи по-високо в йерархията по управление на отпадъците. Събраните от общините до момента средства са над 140 млн. лв.
МОСВ насърчава в тази посока за различни инициативи, планирани от институциите и от неправителствения сектор. Министерството е предприело действия срещите и събитията, които ще се проведат по наша инициатива и егида (125 в Брюксел, София и други страни) да бъдат проведени „без пластмасови продукти“.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Приета е нова европейска стратегия за пластмасите

Приета е нова европейска стратегия за пластмасите

16 Януари 2018 | 17:35 | Агенция "Фокус"
Страсбург. Първата по рода си всеобща европейска стратегия за пластмасите, която беше приета днес, е част от прехода към кръгова икономика. Тя ще опазва околната среда от замърсяване с пластмаси, като същевременно насърчава растежа и иновациите, превръщайки едно предизвикателство в положителна програма за бъдещето на Европа. Това съобщиха от Представителството на Европейската комисия в България. Съществува силен икономически аргумент за преобразяване на начина, по който се проектират, произвеждат, използват и рециклират продуктите в ЕС, и с поемането на водеща роля в този преход ние ще създадем нови възможности за инвестиции и заетост. Съгласно новите планове всички пластмасови опаковки на пазара на ЕС ще бъдат рециклируеми до 2030 г., потреблението на пластмаси за еднократна употреба ще се намали, а преднамерената употреба на пластмасови микрочастици ще бъде ограничена.
Първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс, който отговаря за устойчивото развитие, заяви: „Ако не променим начина, по който произвеждаме и използваме пластмасите, до 2050 г. в океаните ни ще има повече пластмаса, отколкото риба. Трябва да спрем навлизането на пластмаси във водата, в храната ни и дори в телата ни. Единственото дългосрочно решение е да се намалят пластмасовите отпадъци чрез рециклиране и повторно използване в по-голяма степен. Това е предизвикателство, с което гражданите, промишлеността и правителствата трябва да се справят заедно. Със стратегията на ЕС за пластмасите даваме тласък и на един нов и по-кръгов бизнес модел. Необходимо е да инвестираме в иновативни нови технологии, които опазват безопасността на нашите граждани и нашата околна среда, като същевременно поддържат промишлеността ни конкурентоспособна.“
Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „С нашата стратегия за пластмасите ние полагаме основите за нова кръгова икономика в сектора на пластмасите и насочваме инвестициите към нея. Това ще спомогне за намаляване на пластмасовите отпадъци на сушата, във въздуха и в морето, като същевременно създава нови възможности за иновации, конкурентоспособност и
висококачествени работни места. Това е една чудесна възможност европейската промишленост да развие световното си лидерство в областта на новите технологии и материали. Осигуряват се възможности на потребителите да правят съзнателен избор в полза на околната среда. Ситуацията е наистина печеливша за всички.“
Всяка година европейците създават 25 млн. тона пластмасови отпадъци, но по-малко от 30 % от тях се събират за рециклиране. В световен мащаб пластмасите представляват 85 % от отпадъците на плажа. Пластмасите стигат дори до белите дробове и трапезата на гражданите, без да е известно какво е въздействието на съдържащите се във въздуха, водата и храната пластмасови микрочастици върху тяхното здраве. Основавайки се на извършената от Комисията работа, новата всеобща стратегия на ЕС за пластмасите ще обърне сериозно внимание на решаването на този проблем.
Приетата днес стратегия за пластмасите ще преобрази начина, по който се проектират, произвеждат, използват и рециклират продуктите в ЕС. Твърде често при сегашния начин на производство, използване и обезвреждане на пластмасите не се улавят икономическите ползи от един по-кръгов подход. Това вреди на околната среда. Целта е да се опази околната среда, като същевременно се положат основите за нова икономика на пластмасите, при която проектирането и производството изцяло отчитат нуждите от повторно използване, поправка и рециклиране и се разработват по-устойчиви материали.
Европа е в най-добра позиция да играе водеща роля в този преход. Този подход ще донесе нови възможности за иновациите, конкурентоспособността и създаването на работни места. Със стратегията за пластмасите Комисията прие рамка за мониторинг, състояща се от набор от десет ключови показателя, обхващащи всеки етап от цикъла, които ще измерват напредъка в прехода към кръгова икономика на равнището на ЕС и на национално равнище.
В рамките на новата стратегия Европейският съюз ще:
Направи рециклирането рентабилно за предприятията:
Ще бъдат разработени нови правила за опаковките, за да се подобри рециклируемостта на използваните на пазара пластмаси и да се увеличи търсенето на съдържание от рециклирана пластмаса. Със събирането на по-големи количества пластмаса би трябвало да се създадат подобрени и разширени съоръжения за рециклиране, както и по-добра и стандартизирана система за разделно събиране и сортиране на отпадъците в целия ЕС. Това ще спестява по около сто евро на тон събрано количество. Ще се постигне и по-голяма добавена стойност с цел по-конкурентоспособен и устойчив отрасъл на пластмасите.
Намали пластмасовите отпадъци: Европейското законодателство вече доведе до значително намаляване на използването на пластмасови торбички в няколко държави членки. Сега новите планове ще се насочат към други пластмаси за еднократна употреба и към риболовните уреди, като се подкрепят националните кампании за повишаване на осведомеността и се определи обхватът на новите всеобщи правила в ЕС, които предстои да бъдат предложени през 2018 г. въз основа на консултации със заинтересованите страни и събрани данни. Комисията ще предприеме също така мерки за ограничаване на влагането на пластмасови микрочастици в продуктите и за определяне на знаци за биоразградими и компостируеми пластмаси.
Спре замърсяването в морето: С новите правила за пристанищните приемни съоръжения ще се търси решение на проблема с морските отпадъци от морски източници посредством мерки, гарантиращи, че генерираните на борда на корабите или събраните в морето отпадъци не се изоставят, а се връщат на сушата, където се обезвреждат по подходящ начин. Включени са и мерки за намаляване на административната тежест за пристанищата, корабите и компетентните органи.
Даде импулс на инвестициите и иновациите: Комисията ще предостави на националните органи и на европейските предприятия насоки относно начините за намаляване на пластмасовите отпадъци при източника. Ще бъде засилена подкрепата за иновациите с допълнителни 100 млн. евро за финансиране на разработването на по-интелигентни и по-рециклируеми пластмасови материали, повишаване ефективността на процесите по рециклиране, както и проследяване и премахване на опасните вещества и замърсителите от рециклираните пластмаси.
Стимулира промяна в целия свят: Вършейки своята част от работата, Европейският съюз ще работи и с партньори от целия свят, за да бъдат намерени глобални решения и да бъдат разработени международни стандарти. Също така ще продължим да подкрепяме другите, както направихме при почистването на река Ганг в Индия.
Следващи стъпки
Предложената днес нова Директива относно пристанищните приемни съоръжения ще бъде предадена за приемане на Европейския парламент и на Съвета. При спазване на изискванията за по-добро регулиране, предложението относно пластмасите за еднократна употреба ще бъде представено от Комисията по-късно през 2018 г.
Заинтересованите страни разполагат със срок до 12 февруари 2018 г., за да участват в текущата обществена консултация. Комисията ще постави начало на работата по преразглеждане на Директивата относно опаковките и отпадъците от опаковки и ще подготви насоки относно разделното събиране и сортирането на отпадъци, които трябва да бъдат издадени през 2019 г.
Контекст
Продължавайки в духа на Пакета за кръговата икономика от 2015 г., стратегията за пластмасите беше подготвена от основен проектен екип, състоящ се от първия заместник-председател Франс Тимерманс, заместник-председателя Юрки Катайнен и членовете на Комисията Кармену Вела и Елжбета Бенковска. Много други членове на Комисията също участваха в подготовката на стратегията и помогнаха да бъдат установени най-ефективните инструменти, обхващащи широк диапазон от области на политиката.
Приетите днес от колегиума инициативи са под формата на:
- Съобщение относно европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика;
- Съобщение относно взаимодействието между химикалите, продуктите и отпадъците;
IP/18/5
- Рамка за мониторинг на кръговата икономика;
- Нова Директива относно пристанищните приемни съоръжения.
Те се допълват от доклада за критичните суровини и доклада за оксоразградимите пластмаси.
На 2 декември 2015 г. Европейската комисия прие амбициозен пакет от мерки за кръговата икономика, част от който са днешните мерки. Стратегията за пластмасите ще даде съществен принос и за постигане на целите за устойчиво развитие до 2030 г. и целите на Парижкото споразумение относно изменението на климата.
ЕС вече е предприел значителни стъпки чрез поставяне на изисквания към държавите членки да приемат мерки за намаляване на потреблението на пластмасови торбички и за наблюдаване и намаляване на морските отпадъци. В перспектива съществуват и значителни възможности за развитие на иновативен кръгов отрасъл на пластмасите в световен мащаб.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Нено Димов: МОСВ насърчава всички в провеждането на различни инициативи за намаляване на пластмасовите отпадъци

Министър Нено Димов: МОСВ насърчава всички в провеждането на различни инициативи за намаляване на пластмасовите отпадъци

15 Януари 2018 | 12:10 | Агенция "Фокус"
София. МОСВ насърчава всички в провеждането на различни инициативи за намаляване на пластмасовите отпадъци. „Министерството е предприело действия в срещите и събитията, които ще се проведат по наша инициатива и егида - това са 125 срещи в Брюксел, София и други страни, да бъдат проведени под мотото „без пластмасови продукти“. Така ще дадем добър пример“, обясни той. Министърът каза още, че до голяма степен са се опитали да минимализират и наличието на пластмаса по време на цялото председателство в България. „Вече имаме разговори с новото ръководство на Националния дворец на културата след края на председателството, когато започнат техните процедури по обслужване на заведенията в сградата, също да се опитаме да ги направим свободна от пластмаса зона. Ние помогнахме на НДК да се сдобие с голям брой кошчета за разделно събиране, което е предпоставка за последващо рециклиране“, добави министър Димов. Той даде пример, че сградата на НДК, където се провеждат срещите на Председателството, със съдействието на МОСВ и оползотворяващите фирми, са осигурени контейнери за разделно събиране на отпадъци.
Йоланда ПЕЛОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Нено Димов: Стратегията за пластмаси ще начертае мерки за разделно събиране и рециклиране на пластмасови отпадъци

Министър Нено Димов: Стратегията за пластмаси ще начертае мерки за разделно събиране и рециклиране на пластмасови отпадъци

15 Януари 2018 | 11:34 | Агенция "Фокус"
София. Стратегията за пластмаси ще начертае мерки за разделно събиране и рециклиране на пластмасови отпадъци. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов в интервю за Агенция и Радио „Фокус” по повод изготвената от Европейската комисия стратегия за предотвратяване на отпадъците от пластмаси, която се очаква да бъде обсъждана по време на Българското председателство на Съвета на ЕС. Той допълни, че стратегията ще подпомогне и за ограничаване изхвърлянето на пластмасови отпадъци в околната среда и навлизането на микропластмаси в морската среда. Министър Димов отбеляза, че ще бъде поставен акцент и върху производството и употребата на биоразградими и компостируеми пластмаси.
„Мерките са от изключителна важност за гражданите, защото целят повишаване качеството на живот чрез намаляване на замърсяването в околната среда. Те ще бъдат съпроводени и с конкретни предложения за стимулиране на инвестициите в иновативни решения и проекти“, обясни той. „Стратегията предвижда повишаване на комуникацията и стимулиране на активното участие на гражданите в посока промяна на потребителските навици и по-голяма информираност в потребителския избор, популяризиране на ползите от разделно събиране и рециклиране, от използване на по-малко опаковки, отказване от използване на еднократни торбички и други еднократни пластмасови продукти и осъзнат избор към закупуване вещи и предмети, които са по-трайни и устойчиви във времето“, поясни министърът.
Нено Димов уточни, че ще се проведе заседание на Работна група „Околна среда“ в Съвета на ЕС за обсъждане на отделните параметри, залегнали в документа. Той каза още, че се очаква и работата по формулирането и обсъжданията на стратегията. „България, като председател, ще цели постигане на консенсус в позициите на държавите-членки към оптимален баланс между необходимостта от намаляване на екологичния отпечатък на пластмасата, отчитайки икономическия, социален и здравен аспект на прилаганите мерки“, добави министър Димов.
Йоланда ПЕЛОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Френски фенове празнуват титлата на страната си на Световното първенство по футбол в Русия. 15 юли 2018 година
Френски фенове празнуват титлата на страната си на Световното първенство по футб...

ВИДЕО
Аварийно-спасителното звено на Столична община се притече на помощ на бедстваща катерица
Аварийно-спасителното звено на Столична община се притече на помощ на бедстваща ...
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2018 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.