НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 07:02

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Върховният административен съд прекрати предсрочно пълномощията на Ценко Чоков като кмет на с. Галиче

Върховният административен съд прекрати предсрочно пълномощията на Ценко Чоков като кмет на с. Галиче

5 Октомври 2017 | 18:31 | Агенция "Фокус"
София. Върховният административен съд (ВАС) прекрати предсрочно пълномощията на Ценко Чоков като кмет на с. Галиче. Това се посочва в решение от 4 октомври на четвърто отделение на ВАС. В публикуваното решение се посочва че се потвърждава взетото вече решение за отстраняване на Чоков като кмет на с. Галиче от Административния съд във Враца. Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба и предлага обжалваното решение като правилно да бъде оставено в сила. В решението е записано, че разгледаната по същество касационната жалба е неоснователна.
Производството пред административния съд е образувано по протест на Районна прокуратура, с който е оспорено на решение № 225 от 3 май 2017 г. на Общинска избирателна комисия – Бяла Слатина. С оспореното решение е отказано да бъдат прекратени предсрочно пълномощията на Ценко Чоков като кмет на с. Галиче.
По отношение на Ценко Чоков е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража” от месец май 2016 г., срещу него се води наказателен процес от Специализирания съд.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Враца: Касационна жалба е постъпила срещу решение на Административния съд по делото за прекратяване на пълномощията на кмета на с. Галиче

Враца: Касационна жалба е постъпила срещу решение на Административния съд по делото за прекратяване на пълномощията на кмета на с. Галиче

13 Юни 2017 | 08:36 | Агенция "Фокус"
Враца. В Административен съд – Враца постъпи касационна жалба против Решение № 189/05.06.2017 г., постановено по адм. дело № 302 по описа на съда за 2017 г. С обжалваното решение е отменено като незаконосъобразно решението на ОИК – Бяла Слатина, с което е отказано предсрочното прекратяване на пълномощията на Кмета на Кметство с. Галиче. Това съобщиха от пресцентъра на Административен съд - Враца.
Жалбата е подадена в установения от закона 7-дневен срок от процесуалния представител на заинтересованата страна – Кмет на с. Галиче. В нея е застъпено становище, че решението на АдмС – Враца е неправилно и е отправено искане към Върховните магистрати да го отменят, като вместо него постановят друго, с което да потвърдят решението на ОИК – Б. Слатина.
В писмен отговор от ОИК – Бяла Слатина споделят изцяло мотивите в касационната жалба.
От Районна прокуратура – Б. Слатина в законоустановения 3-дневен срок постъпи Възражение, с което е отправено искане до Върховния административен съд да остави в сила решението на Административен съд – Враца, като правилно и законосъобразно, а касационната жалба като неоснователна да остави без уважение.
Делото е изпратено по компетентност на Върховен административен съд за разглеждане и произнасяне.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Враца: Административният съд отмени решението на ОИК - Бяла Слатина, с което е отказала да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на село Галиче

Враца: Административният съд отмени решението на ОИК - Бяла Слатина, с което е отказала да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на село Галиче

6 Юни 2017 | 08:36 | Агенция "Фокус"
Враца. Административен съд - Враца постанови решение по адм. дело № 302/2017 г. Делото бе образувано по протест на Районна прокуратура Бяла Слатина против решение №225/3 май 2017 г. на ОИК – Бяла Слатина, с което е отказала да прекрати предсрочно пълномощията на Кмета на Кметство село Галиче. Това съобщиха от пресцентъра на Административен съд - Враца.
В хода на съдебната проверка не бяха установени сочените от прокуратурата нарушения на административнопроизводствените правила. Също така, не може да се приеме, че с писмото си ЦИК е дала разпореждане за вземане на решение с конкретно съдържание, което ответната комисия не е изпълнила, тъй като ЦИК не може да дава задължителни разпореждания относно съществото на решенията на ОИК, а дава само методически указания за работата на тези комисии.
С оглед задължението на съда въз основа на представените доказателства да провери законосъобразността на оспорения акт на всички законови основания, включително не посочените от оспорващия, съдът установи, че решението е незаконосъобразно поради неправилно прилагане на материалния закон.
Съгласно Закона за местното самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/ кметовете на общини, райони и кметства имат всички права по трудово правоотношение, освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение. Съдът не възприема тезата на прокуратурата, че ползването на платен отпуск за минало време е погасено, тъй като съгласно КТ при нов избор на същото лице, трудовото правоотношение с него продължава, а не възниква ново. При това положение кметът на с. Галиче е могъл да ползва и неизползван отпуск от предходния си мандат. Съдът намира обаче, че ползването на неплатен отпуск от страна на лице, заело длъжност въз основа на избор, е незаконосъобразно.
Платеният отпуск е нормативно уредено право, което не зависи от волята на работодателя, последният само определя времевият отрязък, през който отпускът ще се ползва. За този отпуск е приложим „уведомителният режим“, при който кметът на населеното място само съобщава кога ще отсъства. Неплатеният отпуск, обаче не е субективно право, задължително и неотменимо, какъвто е характерът на платеният отпуск, а само една правна възможност, която зависи от волята на работодателя. При ползване на неплатен отпуск/ с изключение на изрично предвидените в КТ хипотези/, работодателят не само определя периода на ползване на същия, но от неговата воля зависи изобщо дали този вид отпуск ще се ползва. При условие, че кметът на кметство няма работодател, с когото да договаря разрешаването на неплатен отпуск, той не може да ползва такъв и това е изключението, което законодателят е имал предвид в ЗМСМА, като несъвместимо с правното му положение. Не може да се приеме, че лицето, избрано за кмет на населено място осъществява функциите и на работодател, и на работник спрямо себе си. В ЗМСМА не се предвижда определянето на лице, което да замества кмета на кметство при отсъствието му, от което се прави заключението, че той може да отсъства само в изрично предвидените от КТ случаи, с определен срок на отсъствието му. При така изложеното съдът намира, че след датата 24.11.2016 г. заинтересованата страна неоснователно не изпълнява функциите на кмет на с. Галиче обл. Враца, поради което пълномощията му следва да бъдат предсрочно прекратени.
По изложените съображения Административен съд – Враца постанови решение, с което отменя като незаконосъобразно решение № 225/03.05.2017 г. на ОИК Бяла Слатина. Тъй като съдът не може да се произнесе по съществото на спора, връща преписката на ОИК Бяла Слатина за ново произнасяне, с указания за прекратяване пълномощията на заинтересованата страна като кмет на с. Галиче обл. Враца.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от уведомяване на страните.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Враца: Прокуратурата атакува отказа на ОИК – Бяла Слатина да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на с. Галиче

Враца: Прокуратурата атакува отказа на ОИК – Бяла Слатина да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на с. Галиче

26 Май 2017 | 08:29 | Агенция "Фокус"
Враца. В Административен съд Враца е образувано адм. дело на основание протест от Административния ръководител – председател на Районна прокуратура Бяла Слатина, против решение на Общинска избирателна комисия Бяла Слатина. С протестираното решение комисията е отказала да прекрати предсрочно пълномощията на кмета с. Галиче Ценко Чоков, съобщават от Административен съд – Враца.
В протеста са изложени мотиви, че решението е незаконосъобразно поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, противоречие с материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона. Според районната прокуратура са налице основанията по чл. 42, ал.1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, а именно предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет при неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец. Отправено е искане към съда да отмени решението на ОИК – Бяла Слатина, като неправилно и незаконосъобразно.
В атакуваното решение, ответникът по оспорването – ОИК-Бяла Слатина застъпва становище, че не са налице законови предпоставки за предсрочно прекратяване на пълномощията на Кмета на Кметство с. Галиче. Отсъствието му от работа в посочения период не е неоснователно, тъй като след запитване до Общинска администрация Бяла Слатина се установява, че същият се е ползвал от полагащия му се платен, а в последствие и неплатен отпуск.
Съдът е редовно сезиран, протестът е депозиран в законоустановения преклузивен срок от страна, която съгласно АПК в обществен интерес има право да упражнява контрол за законност на издадените от администрацията актове, поради което е и процесуално допустим.
За да се произнесе по спора съдът насрочва делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 30.05.2017 г. от 11:00 часа.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

ОИК - Бяла Слатина реши: Ценко Чоков остава кмет на с. Галиче

ОИК - Бяла Слатина реши: Ценко Чоков остава кмет на с. Галиче

3 Май 2017 | 14:34 | Агенция "Фокус"
София. Общинската избирателна комисия в Бяла Слатина отказа да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на кметство Галиче Ценко Чоков. Решението е взето на заседание на ОИК – Бяла Слатина. От 11-те членове на комисията 9 са гласували „За“ оставането на Чоков на поста. Цялото решение на ОИК – Бяла Слатина може да прочетете тук.
Агенция „Фокус“ припомня: Във връзка със запитване на ОИК - Бяла Слатина на 7 април ЦИК изрази становище, в което заяви, че би следвало пълномощията на кмета на с. Галиче Ценко Чоков да бъдат прекратени, тъй като повече от 10 месеца не изпълнява функциите си.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Очаква се следващата седмица ОИК – Бяла Слатина да прекрати мандата на Ценко Чоков като кмет на с. Галиче

Очаква се следващата седмица ОИК – Бяла Слатина да прекрати мандата на Ценко Чоков като кмет на с. Галиче

25 Април 2017 | 16:48 | Агенция "Фокус"
София. ЦИК е изразила становище във връзка със запитване на ОИК - Бяла Слатина на 7 април. В него ЦИК заявява, че би следвало да бъдат прекратени пълномощията на кмета на с. Галиче Ценко Чоков, тъй като повече от 10 месеца не изпълнява функциите си. Единствено в правомощията на ОИК – Бяла Слатина е да се произнесе по този казус. От там все още не са взели решение за прекратяване на мандата на кмета, очаква се това да стане следващата седмица.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Прочетоха обвинителния акт на кмета на Галиче Ценко Чоков, той изрази несъгласие с изложеното в негп

Прочетоха обвинителния акт на кмета на Галиче Ценко Чоков, той изрази несъгласие с изложеното в негп

12 Април 2017 | 10:00 | Агенция "Фокус"
София. Прочетоха обвинителния акт на кмета на Галич Ценко Чоков, но по време на четенето той изрази на няколко пъти несъгласие с изложеното в него, въпреки забележките на съдията, предаде репортер на Агенция "Фокус". След това съдът даде 20 минути почивка по делото. На днешното заседание в залата присъстват и останалите подсъдими по делото, както и свидетели. В обвинителния акт, се посочва, че Ценко Чонков е ръководил група, занимаваща се с лихварство, рекет, побоища и отвличания, а в края на 2013 г. синът му Мартин започнал да раздава пари срещу лихви. Постепенно той организирал и негови близки, които да събират със сила раздадените суми. Чоков прекъсна заседанието, крещейки, че това са глупости.
Агенция „Фокус“ припомня: На няколко пъти Специализираният наказателен съд даде ход на делото, заради процесуални пречки. На 11 април съдът даде ход на делото, но поради служебните ангажименти на двама от защитниците на обвиняемите началото на делото по същество бе отложено за сряда. На 10 март Специализираният апелативен съд остави окончателно в ареста кметът на Галиче Ценко Чоков.
Деница КИТАНОВА


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Специализираният наказателен съд ще заседава по делото срещу кмета на Галиче Ценко Чоков

Специализираният наказателен съд ще заседава по делото срещу кмета на Галиче Ценко Чоков

12 Април 2017 | 07:22 | Агенция "Фокус"
София. От 09.00 часа Специализираният наказателен съд ще заседава по делото срещу кмета на Галиче Ценко Чоков, обвинен в образуване и ръководене на организирана престъпна група. Срещу Чоков са повдигнати 5 обвинения - като ръководител на организирана престъпна група, за лихварство, отвличане, побой с нанасяне на телесни повреди, палежи. На сина му Мартин Чоков също са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, лихварство, отвличане и побой. Освен това, той е привлечен и за принуда, както и за заплаха със смърт. Обвинения за участие в групата са повдигнати на Иван Тодораков, Димитър Каменов, Иван П. Тодораков, Касъм Касъмов и Васил Филиповски. Част от тях са привлечени като участници в конкретни престъпления на групата. В хода на досъдебното производство бяха събрани 38 тома материали.
Агенция „Фокус“ припомня, че: на два пъти Специализираният наказателен съд не даваше ход на делото, заради процесуални пречки. Това стана във вторник, но поради служебните ангажименти на двама от защитниците на обвиняемите началото на делото по същество бе отложено за сряда. На 10 март Специализираният апелативен съд остави окончателно в ареста кметът на Галиче Ценко Чоков.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Специализираният наказателен съд даде ход на делото срещу кмета на Галиче Ценко Чоков (ОБЗОР)

Специализираният наказателен съд даде ход на делото срещу кмета на Галиче Ценко Чоков (ОБЗОР)

12 Април 2017 | 03:28 | Агенция "Фокус"
София. Специализираният наказателен съд даде ход на делото срещу кмета на Галиче Ценко Чоков. Поради служебните ангажименти на двама от защитниците на обвиняемите началото на делото по същество бе отложено за 12 април от 9.00 часа. По време на заседанието адвокатите на кмета на село Галиче Ценко Чоков и на останалите обвиняеми по делото за организирана престъпна група поискаха то да бъде върнато на Специализираната прокуратура, заради пропуски при изготвянето на обвинителния акт. Според защитата на Чоков съдебното производство трябва да бъде прекратено и върнато в Специализираната прокуратура, за да се отстранят пропуските, тъй като заради тях е било невъзможно организирането на защита на обвиняемите. Адвокатите на Чоков изтъкнаха също, че заради пропуските при събирането на доказателствата, не е било възможно обвиняемите да се възползват от правото на обяснения. Според адвокат Илиян Василев прокурорът по делото Росен Радев е бил предубеден и е изготвил обвинителния акт още преди да приключи разследването. Адвокат Ива Найдено от своя страна посочи, че защита и обвиняемите не са имали достатъчно време да се запознаят с всички материали по делото. Прокурор Радев изтъкна, че исканията на защитата са неоснователни и няма пречка да бъде даден ход на делото. Веднага след като такъв бе даден обаче, стана ясно, че двама от адвокатите трябва да присъстват на други дела, поради което същинската част на делото ще започне в сряда.
Агенция „Фокус“ припомня, че на два пъти Специализираният наказателен съд не даваше ход на делото, заради процесуални пречки. На 10 март съдът остави окончателно в ареста кметът на Галиче Ценко Чоков. Това се случи след като на 17 януари Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу него и още седем души за образуване на организирана престъпна група. Срещу Ценко Чоков са повдигнати 5 обвинения - като ръководител на организирана престъпна група, за лихварство, отвличане, побой с нанасяне на телесни повреди, палежи. На сина му Мартин Чоков също бяха повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, лихварство, отвличане и побой. Освен това, той е привлечен и за принуда, както и за заплаха със смърт. Обвинения за участие в групата са повдигнати на Иван Тодораков, Димитър Каменов, Иван П. Тодораков, Касъм Касъмов и Васил Филиповски. Част от тях са привлечени като участници в конкретни престъпления на групата. В хода на досъдебното производство бяха събрани 38 тома материали.
Весела ПЕТРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Специализираният наказателен съд даде ход на делото срещу кмета на Галиче Ценко Чоков (ОБЗОР)

Специализираният наказателен съд даде ход на делото срещу кмета на Галиче Ценко Чоков (ОБЗОР)

11 Април 2017 | 20:32 | Агенция "Фокус"
София. Специализираният наказателен съд даде ход на делото срещу кмета на Галиче Ценко Чоков. Поради служебните ангажименти на двама от защитниците на обвиняемите началото на делото по същество бе отложено за 12 април от 9.00 часа. По време на заседанието адвокатите на кмета на село Галиче Ценко Чоков и на останалите обвиняеми по делото за организирана престъпна група поискаха то да бъде върнато на Специализираната прокуратура, заради пропуски при изготвянето на обвинителния акт. Според защитата на Чоков съдебното производство трябва да бъде прекратено и върнато в Специализираната прокуратура, за да се отстранят пропуските, тъй като заради тях е било невъзможно организирането на защита на обвиняемите. Адвокатите на Чоков изтъкнаха също, че заради пропуските при събирането на доказателствата, не е било възможно обвиняемите да се възползват от правото на обяснения. Според адвокат Илиян Василев прокурорът по делото Росен Радев е бил предубеден и е изготвил обвинителния акт още преди да приключи разследването. Адвокат Ива Найдено от своя страна посочи, че защита и обвиняемите не са имали достатъчно време да се запознаят с всички материали по делото. Прокурор Радев изтъкна, че исканията на защитата са неоснователни и няма пречка да бъде даден ход на делото. Веднага след като такъв бе даден обаче, стана ясно, че двама от адвокатите трябва да присъстват на други дела, поради което същинската част на делото ще започне в сряда.
Агенция „Фокус“ припомня, че на два пъти Специализираният наказателен съд не даваше ход на делото, заради процесуални пречки. На 10 март съдът остави окончателно в ареста кметът на Галиче Ценко Чоков. Това се случи след като на 17 януари Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу него и още седем души за образуване на организирана престъпна група. Срещу Ценко Чоков са повдигнати 5 обвинения - като ръководител на организирана престъпна група, за лихварство, отвличане, побой с нанасяне на телесни повреди, палежи. На сина му Мартин Чоков също бяха повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, лихварство, отвличане и побой. Освен това, той е привлечен и за принуда, както и за заплаха със смърт. Обвинения за участие в групата са повдигнати на Иван Тодораков, Димитър Каменов, Иван П. Тодораков, Касъм Касъмов и Васил Филиповски. Част от тях са привлечени като участници в конкретни престъпления на групата. В хода на досъдебното производство бяха събрани 38 тома материали.
Весела ПЕТРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Специализираният наказателен съд даде ход на делото срещу кмета на Галиче Ценко Чоков

Специализираният наказателен съд даде ход на делото срещу кмета на Галиче Ценко Чоков

11 Април 2017 | 13:33 | Агенция "Фокус"
София. Специализираният наказателен съд даде ход на делото срещу кмета на Галиче Ценко Чоков, предаде репортер на Агенция "Фокус". Поради служебните ангажименти на двама от защитниците на обвиняемите делото бе отложено за 12 април от 9.00 часа. Съдът не уважи искането на адвокатите съдебното производство да бъде прекратено и върнато на прокуратурата, както и становището им, че на са имали възможност да се запознаят с всички материали по делото.
Весела ПЕТРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Защита на Ценко Чоков поиска делото срещу него да бъде върнато на прокуратурата

Защита на Ценко Чоков поиска делото срещу него да бъде върнато на прокуратурата

11 Април 2017 | 11:23 | Агенция "Фокус"
София. Адвокатите на кмета на село Галиче Ценко Чоков и на останалите обвиняеми по делото за организирана престъпна група поискаха то да бъде върнато на Специализираната прокуратура, заради пропуски при изготвянето на обвинителния акт, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Според защитата на Чоков съдебното производство трябва да бъде прекратено и върнато в Специализираната прокуратура, за да се отстранят пропуските, тъй като заради тях е било невъзможно организирането на защита на обвиняемите. Адвокатите на Чоков изтъкнаха, че заради пропуските при събирането на доказателствата, не е било възможно той да се възползва от правото на обяснения. Според прокурор Радев това е неоснователно и няма пречка да бъде даден ход на делото.
Специализираният наказателен съд ще се произнесе в 13.00 часа.
Весела ПЕТРОВА

Очаквайте подробности.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Спецсъдът ще заседава по делото срещу кмета на Галиче Ценко Чоков, обвинен в образуване и ръководене на организирана престъпна група

Спецсъдът ще заседава по делото срещу кмета на Галиче Ценко Чоков, обвинен в образуване и ръководене на организирана престъпна група

11 Април 2017 | 07:34 | Агенция "Фокус"
София. Специализираният наказателен съд ще заседава по делото срещу кмета на Галиче Ценко Чоков, обвинен в образуване и ръководене на организирана престъпна група. Това предвижда графикът на съда. Заседанието ще започне от 9.00 часа. Обвиняеми по делото са още: Мартин Чоков, Иван Тодораков, Димитър Каменов, Иван Тодораков и Касъм Касъмов.
Агенция „Фокус“ припомня, че: на 30 март Специализираният наказателен съд не даде ход на делото срещу кмета на Галиче Ценко Чоков, заради процесуални пречки. Според защитата не са били предоставени за запознаване протоколите от предишното заседание. Друг аргумент за исканото отлагане бе липсата на време за единият от адвокатите на подсъдимите да се запознае с материалите по делото. На предишното съдебно заседание на 23 февруари също не беше даден ход на делото, поради отсъствието на един от защитниците на обвиняемите. На 10 март Специализираният апелативен съд остави окончателно в ареста кметът на Галиче Ценко Чоков. Според съда, никаква друга мярка за неотклонение, различна от задържането под стража, не е в състояние да мотивира Чоков.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе среща с гръцкия министър-председател Алексис Ципрас - 18 октомври 2017 година
Президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе среща с гръцкия министър-председател Але...

ВИДЕО
Референдумът в Каталония доведе до стачки и полицейско насилие
Референдумът в Каталония доведе до стачки и полицейско насилие
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2017 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.