НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 01:18

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Протестът на Върховната административна прокуратура за намаляване цените на топлинната и електрическата енергия ще се разгледа от съда на 19 септември 2017 г.

Протестът на Върховната административна прокуратура за намаляване цените на топлинната и електрическата енергия ще се разгледа от съда на 19 септември 2017 г.

18 Септември 2017 | 13:43 | Агенция "Фокус"
София. Протестът на ВАП за намаляване цените на топлинната и електрическата енергия ще се разгледа от съда на 19 септември 2017 г. Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата.
На 27 април 2017 г. Върховна административна прокуратура протестира пред Административен съд София - град решение № Ц-6/7.04.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, с което считано от 07.04.2017 г. утвърждават /повишават/, считано от 07.04.2017 г. изменение на пределните цени на топлинната енергия и на преференциалните цени на електрическата енергия на „Топлофикация София” ЕАД, „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, гр. Пловдив, „Топлофикация Плевен” ЕАД, „Топлофикация Бургас” ЕАД, „Веолия Енерджи Варна” ЕАД, „Топлофикация Враца” ЕАД, „Топлофикация ВТ” АД, гр. Велико Търново, „Топлофикация-Разград“ ЕАД, „ЮЛИКО ЕВРОТРЕЙД” ЕООД, гр. Пловдив, „Овергаз мрежи“ АД - ЛОЦ Овча купел, „КОГРИЙН” ООД, гр. Първомай, „Оранжерии Гимел” АД, ТЕЦ „Оранжерия 500 дка“, „Оранжерии Гимел” АД, ТЕЦ „Оранжерия 200 дка“, „Оранжерии Гимел ІІ” ЕООД, ТЕЦ „Оранжерия Левски“, „ИНЕРТСТРОЙ-КАЛЕТО” АД, „З-Пауър“ ООД, ЧЗП „Румяна Величкова”, „Алт Ко” АД, „Биовет” АД, „Декотекс” АД, „Зебра” АД, „Унибел” АД, „Димитър Маджаров - 2” ЕООД, „Овердрайв“ АД, „МБАЛ – Търговище” АД, УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора, „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД, „Топлофикация Петрич” ЕАД, „Коген Загоре“ ЕООД.
По протеста е образувано административно дело № 4607/2017 г. по описа на Административен съд София - град, насрочено за разглеждане за 19 септември 2017 г., от 14.00 часа.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Върховна административна прокуратура протестира решение на КЕВР, с което е определена цената на топлинната енергия

Върховна административна прокуратура протестира решение на КЕВР, с което е определена цената на топлинната енергия

27 Април 2017 | 13:04 | Агенция "Фокус"
София. Върховна административна прокуратура протестира решение на КЕВР, с което е определена цената на топлинната енергия. Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратура на Република България. Днес, Върховна административна прокуратура протестира пред Административен съд София – град решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от 7 април 2017 г., с което се утвърждават, считано от 7 април 2017 г. изменение на пределните цени на топлинната енергия и на преференциалните цени на електрическата енергия на „Топлофикация София” ЕАД, „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, гр. Пловдив, „Топлофикация Плевен” ЕАД, „Топлофикация Бургас” ЕАД, „Веолия Енерджи Варна” ЕАД, „Топлофикация Враца” ЕАД, „Топлофикация ВТ” АД, гр. Велико Търново, „Топлофикация-Разград“ ЕАД, „ЮЛИКО ЕВРОТРЕЙД” ЕООД, гр. Пловдив, „Овергаз мрежи“ АД - ЛОЦ Овча купел, „КОГРИЙН” ООД, гр. Първомай, „Оранжерии Гимел” АД, ТЕЦ „Оранжерия 500 дка“, „Оранжерии Гимел” АД, ТЕЦ „Оранжерия 200 дка“, „Оранжерии Гимел ІІ” ЕООД, ТЕЦ „Оранжерия Левски“, „ИНЕРТСТРОЙ-КАЛЕТО” АД, „З-Пауър“ ООД, ЧЗП „Румяна Величкова”, „Алт Ко” АД, „Биовет” АД, „Декотекс” АД, „Зебра” АД, „Унибел” АД, „Димитър Маджаров - 2” ЕООД, „Овердрайв“ АД, „МБАЛ – Търговище” АД, УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора, „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД, „Топлофикация Петрич” ЕАД, „Коген Загоре“ ЕООД.
С това решение реално са повишени цените на топлинната енергия с повече от 25 процента.
Според протеста на ВАП с протестираното решение КЕВР на практика се съгласява да не спази закона, за да осигури повишаването на съответните цени. Подобна ситуация не е в унисон и с целите по чл.2 ЗЕ, и с основните, ръководните начала за дейността на независимия държавен орган, чиято дейност се осъществява по силата на закона въз основа на независимост, безпристрастност, професионализъм, почтеност, последователност, публичност и прозрачност. Създадено е положение на предопределеност, тъй като производството е реализирано в обстановка на сигурност, че цената на природния газ, обуславяща настоящото решение неминуемо ще бъде утвърдена. Нещо повече – стореното по настоящия случай, при съществуващите нормативни пречки за това се отдалечава твърде от ред правни принципи – на оправданите правни очаквания; на последователност и предвидимост, според който /чл.13 АПК/ административните органи своевременно огласяват публично критериите, вътрешните правила и установената практика при упражняване на своята оперативна самостоятелност по прилагане на закона и постигане на целите му; на съразмерността по чл.6, ал.1 АПК, налагащ на административните органи, на първо място, да упражняват правомощията си по разумен начин, добросъвестно и справедливо.
Пълният текст на протеста на ВАП е в прикачения файл.
В допълнение на тази информация и при спазване на конституционните правомощия на прокуратурата да следи за спазване на законността, ВАП сезирала председателя на Административен съд София – град да санкционира КЕВР за неизпълнение на влязло в сила решение.
От Председателя на КЕВР е изискано Върховна административна прокуратура писмено да бъде уведомена за причините за неизпълнение на съдебното решение.
С решение на АССГ, потвърдено с решение № 1549/07.02.2017 г., по а.д. № 5102/2016 г. на Върховния административен съд, е отменено решение № Ц-1/28.01.2015 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ в частта по т.2. с това решение от КЕВР са определени преференциални цени за изкупуване електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници. Административната преписка е изпратена за ново произнасяне от КЕВР в съответствие със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, в едномесечен срок от влизане в сила на съдебното решение. До настоящия момент не е издадено ново решение от КЕВР в съответствие с указанията в съдебния акт на АССГ, поради което ВАП е поискал АССГ да санкционира Комисията.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Продължава проверката на ДАНС и Прокуратурата в КЕВР (ОБЗОР)

Продължава проверката на ДАНС и Прокуратурата в КЕВР (ОБЗОР)

26 Април 2017 | 03:08 | Агенция "Фокус"
София. Специализирано звено „Антикорупция“, със съдействието на ДАНС, продължава с изземването на документи във връзка с досъдебното производство срещу длъжностни лица от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за престъпления по служба. Предстояти и провеждане на планирани разпити на свидетели. От енергийния регулатор обясниха, че оказват необходимото съдействие на прокуратурата.
От там заявиха още, че провежданото разследване касае длъжностно престъпление в предходен период и към момента не се разследва дейността на сегашния състав на КЕВР, а председателят доц. Иван Иванов ще се въздържа от предоставянето на информация и от публични коментари, свързани със започналото досъдебно производство.
Агенция "Фокус" припомня: В понеделник Софийска градска прокуратура образува досъдебно производство срещу членове на КЕВР за престъпления по служба, касаещи сключени неизгодни договори и длъжностни престъпления от членове на Комисията. Към момента няма привлечени обвиняеми лица, но се събират доказателства.
Досъдебното производство е образувано по повод постъпил на 16 януари 2017 г. сигнал до главния прокурор. Предмет на разследването е това дали членовете на независимия регулатор са изпълнявали задълженията си за контрол по отношение на изпълнението на основни елементи от бизнес програмите на газоразпределителните дружества и дали действително направените инвестиции от тези дружества отговарят на заявените от тях и утвърдени от КЕВР. Изпълнението на тези задължения има пряко отношение върху цената на газта за крайния потребител.
Предмет на разследване ще бъде и осъществено през март 2015 г. вливане на търговски дружества в „Софиягаз” (впоследствие „Овергаз мрежи” АД) и по-точно дали действията на КЕВР в тази насока не са довели до запазване на необосновано висока продажна цена на газта.
Друга насока на разследването е свързана с подадена на 20 януари 2011 г. от „Овергаз Инк“ АД до ДКЕВР жалба срещу „Булгартрансгаз“ ЕАД, за непредоставяне на достъп до газопреносната система и до ПГХ „Чирен”. Преценява се и евентуалното извършване на длъжностни престъпления при последното определяне на цените на газта, топлоенергията и водата (за гр. София), довело до значителен ценови скок за крайния потребител. Предмет на разследване в тази насока е наличието на действителна обоснованост на цените от страна на крупните енергийни доставчици.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Продължава проверката на ДАНС и Прокуратурата в КЕВР (ОБЗОР)

Продължава проверката на ДАНС и Прокуратурата в КЕВР (ОБЗОР)

25 Април 2017 | 21:26 | Агенция "Фокус"
София. Специализирано звено „Антикорупция“, със съдействието на ДАНС, продължава с изземването на документи във връзка с досъдебното производство срещу длъжностни лица от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за престъпления по служба. Предстояти и провеждане на планирани разпити на свидетели. От енергийния регулатор обясниха, че оказват необходимото съдействие на прокуратурата.
От там заявиха още, че провежданото разследване касае длъжностно престъпление в предходен период и към момента не се разследва дейността на сегашния състав на КЕВР, а председателят доц. Иван Иванов ще се въздържа от предоставянето на информация и от публични коментари, свързани със започналото досъдебно производство.
Агенция "Фокус" припомня: В понеделник Софийска градска прокуратура образува досъдебно производство срещу членове на КЕВР за престъпления по служба, касаещи сключени неизгодни договори и длъжностни престъпления от членове на Комисията. Към момента няма привлечени обвиняеми лица, но се събират доказателства.
Досъдебното производство е образувано по повод постъпил на 16 януари 2017 г. сигнал до главния прокурор. Предмет на разследването е това дали членовете на независимия регулатор са изпълнявали задълженията си за контрол по отношение на изпълнението на основни елементи от бизнес програмите на газоразпределителните дружества и дали действително направените инвестиции от тези дружества отговарят на заявените от тях и утвърдени от КЕВР. Изпълнението на тези задължения има пряко отношение върху цената на газта за крайния потребител.
Предмет на разследване ще бъде и осъществено през март 2015 г. вливане на търговски дружества в „Софиягаз” (впоследствие „Овергаз мрежи” АД) и по-точно дали действията на КЕВР в тази насока не са довели до запазване на необосновано висока продажна цена на газта.
Друга насока на разследването е свързана с подадена на 20 януари 2011 г. от „Овергаз Инк“ АД до ДКЕВР жалба срещу „Булгартрансгаз“ ЕАД, за непредоставяне на достъп до газопреносната система и до ПГХ „Чирен”. Преценява се и евентуалното извършване на длъжностни престъпления при последното определяне на цените на газта, топлоенергията и водата (за гр. София), довело до значителен ценови скок за крайния потребител. Предмет на разследване в тази насока е наличието на действителна обоснованост на цените от страна на крупните енергийни доставчици.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

КЕВР: Оказваме необходимото съдействие на прокуратурата във връзка с досъдебното производство срещу длъжностни лица от Комисията

КЕВР: Оказваме необходимото съдействие на прокуратурата във връзка с досъдебното производство срещу длъжностни лица от Комисията

25 Април 2017 | 16:52 | Агенция "Фокус"
София. С цел изясняване на обективната истина и в съответствие със законите на страната, Комисията за енергийно и водно регулиране оказва в пълна степен необходимото съдействие на органите на прокуратурата във връзка с провежданите процесуално-следствени действия в рамките на образувано досъдебно производство срещу длъжностни лица от КЕВР, съобщиха от пресцентъра на КЕВР. От там заявяват, че както подчерта заместник-главният прокурор Борислав Сарафов, провежданото разследване касае длъжностно престъпление в предходен период и към момента не се разследва дейността на сегашния състав на КЕВР.
В съответствие с изискванията на закона, председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране доц. Иван Иванов ще се въздържа от предоставянето на информация и от публични коментари, свързани със започналото досъдебно производство.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Специализирано звено „Антикорупция“ продължава изземването на документи във връзка с досъдебното производство срещу длъжностни лица от КЕВР за престъпления по служба

Специализирано звено „Антикорупция“ продължава изземването на документи във връзка с досъдебното производство срещу длъжностни лица от КЕВР за престъпления по служба

25 Април 2017 | 15:20 | Агенция "Фокус"
София. Продължават действията на прокурори от Специализирано звено „Антикорупция“ (СЗА) по изземване на документи във връзка са образуваното досъдебно производство срещу длъжностни лица от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за престъпления по служба. Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата. Предстои провеждане на планирани от СЗА разпити на свидетели. Действията се извършват със съдействието на ДАНС.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Прокуратура разследва членове на КЕВР за престъпления по служба (ОБЗОР)

Прокуратура разследва членове на КЕВР за престъпления по служба (ОБЗОР)

25 Април 2017 | 05:03 | Агенция "Фокус"
София. Софийска градска прокуратура образува досъдебно производство срещу членове на КЕВР за престъпления по служба. Пред журналисти заместник-главният прокурор Борислав Сарафов уточни, че към момента не се разследва настоящият състав на КЕВР. По думите му става въпрос за длъжностно престъпление в по-предходен период, касаещо сключени неизгодни договори и длъжностни престъпления от членове на КЕВР. Сарафов поясни, че към момента няма привлечени обвиняеми лица, но се събират доказателства. Той заяви, че не изключва разследването да се разпростре в по-голям период и добави, че не би искал да коментирам конкретни детайли от разследването, за да не му попречи.
На въпрос дали се разследва Ангел Семерджиев - бивш председател на КЕВР, който бе уволнен през 2013 г. от тогавашния премиер Бойко Борисов, Сарафов коментира: „Не бих искал да отговоря нито положително нито отрицателно“. Във връзка с това дали разследването е от този период, зам.-главният прокурор отговори по същия начин.
Относно това колко папки ще бъдат иззети, Борислав Сарафов заяви, че и към момента не са иззели такива, но са провели разговори с председателя на КЕВР и с експерти от комисията, които са оказали необходимото съдействие. По думите му служителите на КЕВР са увредили националния интерес финансово чрез сключване на неизгодни договори. Попитан дали разследването касае компанията на Сашо Дончев, той отговори, че също не би могъл да каже коя е компанията. „В крайна сметка ние разследваме дейността на държавния орган за енергийно и водно регулиране, а не на частни търговски дружества. По-скоро предмет и обект на разследването са държавните служители, които са членове на комисията”, уточни Сарафов. Според него със сигурност щетите биха били с големи размери.
Във връзка с това защо тези действия се предприемат няколко дни след като Сашо Дончев оповести за срещата си с главния прокурор, на която твърди, че му е оказан натиск от страна на Сотир Цацаров, Сарафов заяви: „Не се наемам да гадая. Вие сами ще се направите съответните изводи. Аз не бих изказал такава връзка“. По думите му действията по разследването са планирани отдавна. Сарафов не пожела да каже кой е подателят на сигнала от 16 януари 2017г., тъй като може да му бъде упражнен натиск.
Агенция „Фокус“ припомня: Досъдебното производство е образувано по повод постъпил на 16 януари 2017 г. сигнал до главния прокурор. Главният прокурор е изпратил сигнала на Софийска градска прокуратура – СЗ “Антикорупция“, по компетентност. Сигналът е изпратен и до председателя на Народното събрание, до министър–председателя, до министъра на вътрешните работи и до председателя на ДАНС. До настоящия момент на Прокуратурата не са известни предприетите от тях действия. Трябва да се установи дали членовете на независимия регулатор са изпълнявали задълженията си за контрол по отношение на изпълнението на основни елементи от бизнес програмите на газоразпределителните дружества и дали действително направените инвестиции от тези дружества отговарят на заявените от тях и утвърдени от КЕВР. Изпълнението на тези задължения има пряко отношение върху цената на газта за крайния потребител. Предмет на разследване ще бъде и осъществено през март 2015 г. вливане на търговски дружества в „Софиягаз” (впоследствие „Овергаз мрежи” АД) и по-точно дали действията на КЕВР в тази насока не са довели до запазване на необосновано висока продажна цена на газта.
Друга насока на разследването е свързана с подадена на 20 януари 2011 г. от „Овергаз Инк“ АД до ДКЕВР жалба срещу „Булгартрансгаз“ ЕАД, за непредоставяне на достъп до газопреносната система и до ПГХ „Чирен”. В задълженията на регулатора е разглеждане на жалби и произнасяне по тях в двумесечен срок. Въпреки, че Комисията е била сезирана надлежно, в законния срок членовете й не са се произнесли по подадената жалба и не са взели каквото и да е решение. Това е довело до образуване на дело за злоупотреба с господстващо положение пред Европейската комисия срещу БЕХ, „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“, което към момента не е приключило. От бездействието на длъжностни лица от ДКЕВР, които заемат отговорно служебно положение, могат да настъпят немаловажни вредни последици, изразяващи се както в налагане на финансови санкции, така и в разстройване на енергийната система на държавата.
Преценява се и евентуалното извършване на длъжностни престъпления при последното определяне на цените на газта, топлоенергията и водата (за гр. София), довело до значителен ценови скок за крайния потребител. Предмет на разследване в тази насока е наличието на действителна обоснованост на цените от страна на крупните енергийни доставчици.
Разследването е възложено на екип от следователи от Следствения отдел на Софийска градска прокуратура. Със съдействието на ДАНС се извършват активни действия по изземването на документи, включително и в сградата на КЕВР.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Прокуратурата разследва членове на КЕВР за престъпления по служба (ОБЗОР)

Прокуратурата разследва членове на КЕВР за престъпления по служба (ОБЗОР)

24 Април 2017 | 21:08 | Агенция "Фокус"
София. Софийска градска прокуратура образува досъдебно производство срещу членове на КЕВР за престъпления по служба. Пред журналисти заместник-главният прокурор Борислав Сарафов уточни, че към момента не се разследва настоящият състав на КЕВР. По думите му става въпрос за длъжностно престъпление в по-предходен период, касаещо сключени неизгодни договори и длъжностни престъпления от членове на КЕВР. Сарафов поясни, че към момента няма привлечени обвиняеми лица, но се събират доказателства. Той заяви, че не изключва разследването да се разпростре в по-голям период и добави, че не би искал да коментирам конкретни детайли от разследването, за да не му попречи.
На въпрос дали се разследва Ангел Семерджиев - бивш председател на КЕВР, който бе уволнен през 2013 г. от тогавашния премиер Бойко Борисов, Сарафов коментира: „Не бих искал да отговоря нито положително нито отрицателно“. Във връзка с това дали разследването е от този период, зам.-главният прокурор отговори по същия начин.
Относно това колко папки ще бъдат иззети, Борислав Сарафов заяви, че и към момента не са иззели такива, но са провели разговори с председателя на КЕВР и с експерти от комисията, които са оказали необходимото съдействие. По думите му служителите на КЕВР са увредили националния интерес финансово чрез сключване на неизгодни договори. Попитан дали разследването касае компанията на Сашо Дончев, той отговори, че също не би могъл да каже коя е компанията. „В крайна сметка ние разследваме дейността на държавния орган за енергийно и водно регулиране, а не на частни търговски дружества. По-скоро предмет и обект на разследването са държавните служители, които са членове на комисията”, уточни Сарафов. Според него със сигурност щетите биха били с големи размери.
Във връзка с това защо тези действия се предприемат няколко дни след като Сашо Дончев оповести за срещата си с главния прокурор, на която твърди, че му е оказан натиск от страна на Сотир Цацаров, Сарафов заяви: „Не се наемам да гадая. Вие сами ще се направите съответните изводи. Аз не бих изказал такава връзка“. По думите му действията по разследването са планирани отдавна. Сарафов не пожела да каже кой е подателят на сигнала от 16 януари 2017г., тъй като може да му бъде упражнен натиск.
Агенция „Фокус“ припомня: Досъдебното производство е образувано по повод постъпил на 16 януари 2017 г. сигнал до главния прокурор. Главният прокурор е изпратил сигнала на Софийска градска прокуратура – СЗ “Антикорупция“, по компетентност. Сигналът е изпратен и до председателя на Народното събрание, до министър–председателя, до министъра на вътрешните работи и до председателя на ДАНС. До настоящия момент на Прокуратурата не са известни предприетите от тях действия. Трябва да се установи дали членовете на независимия регулатор са изпълнявали задълженията си за контрол по отношение на изпълнението на основни елементи от бизнес програмите на газоразпределителните дружества и дали действително направените инвестиции от тези дружества отговарят на заявените от тях и утвърдени от КЕВР. Изпълнението на тези задължения има пряко отношение върху цената на газта за крайния потребител. Предмет на разследване ще бъде и осъществено през март 2015 г. вливане на търговски дружества в „Софиягаз” (впоследствие „Овергаз мрежи” АД) и по-точно дали действията на КЕВР в тази насока не са довели до запазване на необосновано висока продажна цена на газта.
Друга насока на разследването е свързана с подадена на 20 януари 2011 г. от „Овергаз Инк“ АД до ДКЕВР жалба срещу „Булгартрансгаз“ ЕАД, за непредоставяне на достъп до газопреносната система и до ПГХ „Чирен”. В задълженията на регулатора е разглеждане на жалби и произнасяне по тях в двумесечен срок. Въпреки, че Комисията е била сезирана надлежно, в законния срок членовете й не са се произнесли по подадената жалба и не са взели каквото и да е решение. Това е довело до образуване на дело за злоупотреба с господстващо положение пред Европейската комисия срещу БЕХ, „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“, което към момента не е приключило. От бездействието на длъжностни лица от ДКЕВР, които заемат отговорно служебно положение, могат да настъпят немаловажни вредни последици, изразяващи се както в налагане на финансови санкции, така и в разстройване на енергийната система на държавата.
Преценява се и евентуалното извършване на длъжностни престъпления при последното определяне на цените на газта, топлоенергията и водата (за гр. София), довело до значителен ценови скок за крайния потребител. Предмет на разследване в тази насока е наличието на действителна обоснованост на цените от страна на крупните енергийни доставчици.
Разследването е възложено на екип от следователи от Следствения отдел на Софийска градска прокуратура. Със съдействието на ДАНС се извършват активни действия по изземването на документи, включително и в сградата на КЕВР.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Зам.-главният прокурор Борислав Сарафов: Служителите на КЕВР са увредили националния интерес финансово чрез сключване на неизгодни договори

Зам.-главният прокурор Борислав Сарафов: Служителите на КЕВР са увредили националния интерес финансово чрез сключване на неизгодни договори

24 Април 2017 | 16:23 | Агенция "Фокус"
София. Служителите на КЕВР са увредили националния интерес финансово чрез сключване на неизгодни договори. Това каза пред журналисти зам.-главният прокурор Борислав Сарафов във връзка с образуваното досъдебно производство срещу длъжностни лица – членове на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), за престъпления по служба, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
Във връзка с това колко дълго ще продължи разследването, Сарафов заяви: „Това не бих могъл да кажа, разследването е в начален етап“.
Попитан дали разследването касае Сашо Дончев, той отговори, че също не би могъл да каже коя е компанията. „В крайна сметка ние разследваме дейността на държавния орган за енергийно и водно регулиране, а не на частни търговски дружества. По-скоро предмет и обект на разследването са държавните служители, които са членове на комисията”, уточни Сарафов. Той посочи, че държавните служители са увредили националния интерес финансово чрез сключване на неизгодни договори. „Става въпрос за контрол и бездействие. Със сигурност щетите биха били с големи размери, но не бих могъл да кажа. Още повече, че разследването е в начален етап и не са назначени необходимите експертизи, които да дадат някаква конкретика“, поясни Сарафов.
Във връзка с това защо тези действия се предприемат няколко дни след като Сашо Дончев оповести за срещата си с главния прокурор, на която твърди, че му е оказан натиск от страна на Сотир Цацаров, Сарафов заяви: „Не се наемам да гадая. Вие сами ще се направите съответните изводи. Аз не бих изказал такава връзка“. По думите му действията са планирани отдавна. Сарафов не пожела да каже кой е подателят на сигнала от 16 януари 2017г. „Нали не очаквате да кажа името на лицето, подало сигнала на вас, за да може да бъде упражнен какъвто и да е натиск върху него. Не очаквайте това от мен, не би било професионално“, добави той.
На въпрос дали е имало натиск върху него да оттегли кандидатурата си за член на ВСС той отговори с думите : „Само от страна на жена ми. Тя ме демотивира и каза, че всъщност моята роля и сила са по-скоро оперативната работа, отколкото административната като член на Съвета. Главният прокурор подкрепи моето решение“.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Зам.-главният прокурор Борислав Сарафов: Към момента не се разследва настоящият състав на КЕВР

Зам.-главният прокурор Борислав Сарафов: Към момента не се разследва настоящият състав на КЕВР

24 Април 2017 | 16:04 | Агенция "Фокус"
София. Към момента не се разследва настоящият състав на КЕВР. Това каза пред журналисти зам.-главният прокурор Борислав Сарафов във връзка с образуваното досъдебно производство срещу длъжностни лица – членове на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), за престъпления по служба, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„Става въпрос за разследване, което е на СГП. Разследва се дейността на длъжностни лица от КЕВР. Става въпрос за длъжностно престъпление в по-предходен период. Към момента не се разследва дейността точно на този състав на КЕВР“, уточни той. „Става въпрос за сключени неизгодни договори и длъжностни престъпления от членове на КЕВР. Разбира се към момента няма привлечени обвиняеми лица, но се събират доказателства. Дали ще се съберат такива, или не е въпрос на доказателства и преценка след техния анализ“, поясни Сарафов.
Той не пожела да коментира по същество какво разследват и отново поясни, че към момента не се разследва настоящият състав на КЕВР. „Не изключвам разследването да се разпростре в по-голям период. Не бих искал да коментирам конкретни детайли от разследването, за да не попреча на същото. То би било далеч по-ефективно ако се проведе в някаква степен в рамките на служебната тайна“, допълни той.
На въпрос дали се разследва Ангел Семерджиев, бивш председател на КЕВР, който беше уволнен през 2013 г. от тогавашния премиер Бойко Борисов, Сарафов коментира: „Не бих искал да отговоря нито положително нито отрицателно“. Във връзка с това дали разследването е от този период зам.-главният прокурор отговори по същия начин.
Относно това колко папки ще бъдат иззети, Борислав Сарафов заяви: „И към момента не сме иззели, но както казах разговаряхме с председателя на КЕВР и с експерти от комисията, които ни оказаха необходимото съдействие. В момента колегите от ДАНС, които ни придружават и помагат останаха, за да уточнят всички детайли за предоставяне на кореспонденцията“, каза още Борислав Сарафов.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

ДАНС извършва действия по изземването на документи в сградата на КЕВР

ДАНС извършва действия по изземването на документи в сградата на КЕВР

24 Април 2017 | 15:25 | Агенция "Фокус"
София. ДАНС извършва действия по изземването на документи в сградата на КЕВР, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
Специализирано звено “Антикорупция“ - СГП образува досъдебно производство срещу длъжностни лица – членове на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), за престъпления по служба. Разследването е възложено на екип от следователи от Следствения отдел на Софийска градска прокуратура. Към момента със съдействието на ДАНС се извършват активни действия по изземването на документи в сградата на КЕВР.
Очаквайте подробности.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Специализирано звено „Антикорупция“ – СГП образува наказателно производство срещу длъжностни лица от КЕВР за престъпления по служба

Специализирано звено „Антикорупция“ – СГП образува наказателно производство срещу длъжностни лица от КЕВР за престъпления по служба

24 Април 2017 | 14:45 | Агенция "Фокус"
София. Днес Специализирано звено “Антикорупция“ - СГП образува досъдебно производство срещу длъжностни лица – членове на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), за престъпления по служба. Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратура на Република България.
Досъдебното производство е образувано по повод постъпил на 16 януари 2017 г. сигнал до главния прокурор. Главният прокурор е изпратил сигнала на Софийска градска прокуратура – СЗ “Антикорупция“, по компетентност. Сигналът е изпратен и до председателя на Народното събрание, до министър–председателя, до министъра на вътрешните работи и до председателя на ДАНС. До настоящия момент на Прокуратурата не са известни предприетите от тях действия.
След постъпването на сигнала в СГП е извършена проверка на твърденията в него от екип прокурори. Разследването, образувано днес в резултат на проверката, трябва да установи дали членовете на независимия регулатор са изпълнявали задълженията си за контрол по отношение на изпълнението на основни елементи от бизнес програмите на газоразпределителните дружества и дали действително направените инвестиции от тези дружества отговарят на заявените от тях и утвърдени от КЕВР. Изпълнението на тези задължения (контрол за съответствие на действително направени инвестиции в газоразпределителните мрежи със заявените в утвърдените от КЕВР бизнес планове) има пряко отношение върху цената на газта за крайния потребител. Предмет на разследване ще бъде и осъществено през март 2015 г. вливане на търговски дружества в „Софиягаз” (впоследствие „Овергаз мрежи” АД) и по-точно дали действията на КЕВР в тази насока не са довели до запазване на необосновано висока продажна цена на газта.
Друга насока на разследването е свързана с подадена на 20 януари 2011 г. от „Овергаз Инк“ АД до ДКЕВР жалба срещу „Булгартрансгаз“ ЕАД, за непредоставяне на достъп до газопреносната система и до ПГХ „Чирен”. В задълженията на регулатора е разглеждане на жалби и произнасяне по тях в двумесечен срок. Въпреки, че Комисията е била сезирана надлежно, в законния срок членовете й не са се произнесли по подадената жалба и не са взели каквото и да е решение. Това е довело до образуване на дело за злоупотреба с господстващо положение пред Европейската комисия срещу БЕХ, „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“, което към момента не е приключило. От бездействието на длъжностни лица от ДКЕВР, които заемат отговорно служебно положение, могат да настъпят немаловажни вредни последици, изразяващи се както в налагане на финансови санкции, така и в разстройване на енергийната система на държавата.
Преценява се и евентуалното извършване на длъжностни престъпления при последното определяне на цените на газта, топлоенергията и водата (за гр. София), довело до значителен ценови скок за крайния потребител. Предмет на разследване в тази насока е наличието на действителна обоснованост на цените от страна на крупните енергийни доставчици.
Разследването е възложено на екип от следователи от Следствения отдел на Софийска градска прокуратура. Със съдействието на ДАНС се извършват активни действия по изземването на документи, включително и в сградата на КЕВР.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова и граждански сдружения дават КЕВР на съд и за цената на парното

Омбудсманът Мая Манолова и граждански сдружения дават КЕВР на съд и за цената на парното

13 Април 2017 | 08:37 | Агенция "Фокус"
София. От 12.00 часа омбудсманът Мая Манолова, изпълнителният секретар на Сдружение „Федерация на потребителите в България“ Емил Георгиев, председателят на „Сдружение за правна помощ на потребителите“ Димитър Деков, председателят на сдружение „Гражданско движение ДНЕС“ Анжелика Цокова и граждани ще внесат жалба в Административен съд София-град срещу необоснованото решение на КЕВР да увеличи цената на парното. Това съобщиха от пресофиса на омбудсмана.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Валери Симеонов: С удоволствие ще внесем законопроект, който да промени режима на гласуване на българските граждани в чужбина

Валери Симеонов: С удоволствие ще внесем законопроект, който да промени режима на гласуване на българските граждани в чужбина

12 Април 2017 | 09:21 | Агенция "Фокус"
София. С удоволствие ще внесем законопроект, който да промени режима на гласуване на българските граждани в чужбина. Правили сме го, пак ще го направим. Това каза лидерът на НФСБ и съпредседател на Коалиция "Обединени патриоти" Валери Симеонов в предаването "Здравей, България" по Нова телевизия. Той заяви, че ще преценят дали промените ще засягат всички българи зад граница. "Ще преценим как да го направим. Естествено е, че когато го направиш избирателно за една страна, съдът ще го върне. Вече пробвахме да го направим. Страната е ясна и това е Турция
"Приветстваме президента. Действително влиянието на Турция трябва да бъде ограничено и трябва да се търси всякакъв начин - дали чрез уседналост, дали чрез ограничаване боя на секциите. Ние това го правехме две години, знаете", каза още той.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Не намираме за правилно президентът да прави предложения в законодателен аспект

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Не намираме за правилно президентът да прави предложения в законодателен аспект

12 Април 2017 | 08:56 | Агенция "Фокус"
София. Не намираме за правилно президентът да прави предложения в законодателен аспект, защото той няма такава законодателна инициатива. Това каза зам.-председателят на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов в предаването "Здравей, България" по Нова телевизия във връзка с изявлението на президента Румен Радев. "Когато е толкова принципен президентът защо не каже как стана президент. Защото месеци наред на база на фалшивите новини, на проруската и про-БСП кампанията, която правеха координирано и облъчваха не малка част от българското общество, постигнаха една победа, която надали заслужаваше да получи", коментира Цветанов.
На въпрос дали има намеса от страна на Турция във вътрешните ни работи Цветанов заяви: „За всички стана ясно как беше създадена ДОСТ, как функционира ДОСТ и как проведе изборите ДОСТ, от тази гледна точка действително имаме притеснения. Но нашият аргумент, за да можем да противодействаме на подобни създаващи се партии, които биха могли да получат външна подкрепа, е че това може да стане само ако политиците направят политически послания, да променят поведението си, за да могат да повишат избирателната активност“, каза още той. Според него когато има висока избирателна активност, темата ДОСТ няма да съществува.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Президентът Румен Радев приветства предложенията за законови промени на Министерството на правосъдието (ОБЗОР)

Президентът Румен Радев приветства предложенията за законови промени на Министерството на правосъдието (ОБЗОР)

12 Април 2017 | 04:01 | Агенция "Фокус"
София. В обръщение към нацията президентът Румен Радев заяви, че приветства куража и усилията на Министерство на правосъдието да формулира конкретни предложения за законови промени. Според него те обхващат не само промени в изборното право, но и ключови изменения в други закони, целящи укрепване на разклатения ни имунитет. Президентът обясни, че предложенията за промени в законите за вероизповеданията, за политическите партии, за българското гражданство, поставят ясни бариери пред действия, насочени срещу нашата независимост, интегритета на държавата и на обществото. По думите му тези предложения са останали извън фокуса на обществения дебат, който може би съвсем целенасочено е бил концентриран само върху предложенията за т. нар. уседналост при гласуване. Румен Радев коментира, че някои са съзрели в предложените идеи за ограничаване на права и допълни, че този дебат е извадил политическата класа от дългогодишната летаргия по темата. Според него с разумен и конструктивен диалог ще се намерят и по-добри решения, които следва да отчитат и нашата принадлежност към единното европейско семейство. Президентът заяви, че най-важната защита на правата на българските граждани зад граница е да могат да се върнат в една независима и суверенна България.
Румен Радев посочи, че изборите на 26 март са откроили съществени проблеми и гражданите са станали свидетели на организиран опит отвън за повлияване на изборния резултат. Той допълни, че по време на кампанията партиите са призовали за крайни мерки, нарушаващи действащите закони като отмяна на двойното гражданство, затваряне на изборни секции и на граници. Според него след изборите темата бързо е погребана, а проблемите обаче остават. Румен Радев поясни, че проблемите не се изчерпват само с външно вмешателство в изборния процес, а с целенасочени опити за систематично и дълбоко проникване и влияние върху обществото и политическия живот на страната. По думите му след години разхищаване на националния суверенитет поради безотговорност, междупартийни сметки и късогледо законотворство днес са необходими отговорни и ефективни действия- законодателни и организационни. Президентът заяви, че на следващото 44-то НС ляга отговорността за намиране на решения на тези проблеми. Според него в парламента ще се намери мнозинство, което да осъзнава залога и да има характер да гласува адекватни законови промени. А това мнозинството трябва да излъчи стабилно и работещо правителство, което да изпълни поне част от предизборните обещания. Румен Радев посочи, че българите очакват мерки срещу бедността, корупцията, несправедливостта и престъпността и срещу ценовия шок, гласуван от независимия регулатор.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Върховна административна прокуратура протестира решението на КЕВР за цената на водата в столицата (ОБЗОР)

Върховна административна прокуратура протестира решението на КЕВР за цената на водата в столицата (ОБЗОР)

11 Април 2017 | 21:57 | Агенция "Фокус"
София. Върховна административна прокуратура (ВАП) протестира пред Административен съд София – град решението на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ от 29 март 2017г., с което се одобрява бизнес план за развитие на дейността на „Софийска вода“ АД като В и К оператор за регулаторен период 2017 г. - 2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени” и утвърждава, считано от 01.04.2017 г., цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г. Според ВАП решението е незаконосъобразно, което е основание да бъде поискана неговата отмяна.
Пред журналисти заместникът на главния прокурор при Върховна административна прокуратура Ася Петрова каза, че наличието на съществени противоречия, свързани с начина, по който е формирана цената, всъщност се свеждат до липсата на мотиви относно начина, по който е формирана цената на водата. Според Петрова в хода на проверката е установено, че от страна на КЕВР не са изпълнени задълженията от закона за водоснабдителните и канализационните услуги, както и в наредбата за регулиране на цените на тези услуги. Тя посочи, че при изчислението на цените КЕВР е използвала т.нар. норма за възвръщаемост на собствения капитал, като величината на тази норма не е определена от страната на КЕВР, като би трябвало да бъде, съобразно закона, а е ползвала стойността, която е посочена в договора за концесия, сключен със Столична община и „Софийска вода“ АД. По думите ѝ нормата на възвръщаемост на собствения капитал, изчислен от КЕВР миналата година е в пъти по-ниска, но не е възприета сега, с което се аргументира увеличаването на цената на водата. Според нея по този начин КЕВР се поставя в положение на обвързаност от договора за концесия, по който Комисията не е страна, което е в противоречие с основен правен принцип, който гласи, че подобно положение е валидно само за страните по договора. По думите ѝ решението си от 29 март КЕВР променя изцяло своето предходно решение от миналата година, когато същата тази клауза от договора за концесия е приета от комисията за незадължителна. Заместникът на главния прокурор посочи, че начинът на действие не съответства на статута на КЕВР като на независим специализиран държавен орган, чиято дейност следва да се осъществява по принципа на публичност, безпристрастност и прозрачност. Според нея липсват мотиви от страна на КЕВР, особено в частта с определянето на норма на възвръщаемост, който е един от основните критерии, въз основа на който се определя тази цена. Петрова каза още, че прокуратурата е взела под внимание и факта, че водата за питейно-битови нужди заема място при стоките жиненонеобходими за съществуването на човешкия живот. Тя спомена, че се извършва проверка и срещу други решения на КЕВР, като например това за увеличаването на природния газ, като се проверява дали има основания дали те са законосъобразни.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Президентът Румен Радев приветства предложенията за законови промени на Министерството на правосъдието (ОБЗОР)

Президентът Румен Радев приветства предложенията за законови промени на Министерството на правосъдието (ОБЗОР)

11 Април 2017 | 20:54 | Агенция "Фокус"
София. В обръщение към нацията президентът Румен Радев заяви, че приветства куража и усилията на Министерство на правосъдието да формулира конкретни предложения за законови промени. Според него те обхващат не само промени в изборното право, но и ключови изменения в други закони, целящи укрепване на разклатения ни имунитет. Президентът обясни, че предложенията за промени в законите за вероизповеданията, за политическите партии, за българското гражданство, поставят ясни бариери пред действия, насочени срещу нашата независимост, интегритета на държавата и на обществото. По думите му тези предложения са останали извън фокуса на обществения дебат, който може би съвсем целенасочено е бил концентриран само върху предложенията за т. нар. уседналост при гласуване. Румен Радев коментира, че някои са съзрели в предложените идеи за ограничаване на права и допълни, че този дебат е извадил политическата класа от дългогодишната летаргия по темата. Според него с разумен и конструктивен диалог ще се намерят и по-добри решения, които следва да отчитат и нашата принадлежност към единното европейско семейство. Президентът заяви, че най-важната защита на правата на българските граждани зад граница е да могат да се върнат в една независима и суверенна България.
Румен Радев посочи, че изборите на 26 март са откроили съществени проблеми и гражданите са станали свидетели на организиран опит отвън за повлияване на изборния резултат. Той допълни, че по време на кампанията партиите са призовали за крайни мерки, нарушаващи действащите закони като отмяна на двойното гражданство, затваряне на изборни секции и на граници. Според него след изборите темата бързо е погребана, а проблемите обаче остават. Румен Радев поясни, че проблемите не се изчерпват само с външно вмешателство в изборния процес, а с целенасочени опити за систематично и дълбоко проникване и влияние върху обществото и политическия живот на страната. По думите му след години разхищаване на националния суверенитет поради безотговорност, междупартийни сметки и късогледо законотворство днес са необходими отговорни и ефективни действия- законодателни и организационни. Президентът заяви, че на следващото 44-то НС ляга отговорността за намиране на решения на тези проблеми. Според него в парламента ще се намери мнозинство, което да осъзнава залога и да има характер да гласува адекватни законови промени. А това мнозинството трябва да излъчи стабилно и работещо правителство, което да изпълни поне част от предизборните обещания. Румен Радев посочи, че българите очакват мерки срещу бедността, корупцията, несправедливостта и престъпността и срещу ценовия шок, гласуван от независимия регулатор.
Биляна ИВАНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Президентът Румен Радев: Българите очакваме от парламента мерки срещу ценовия шок, гласуван от независимия регулатор

Президентът Румен Радев: Българите очакваме от парламента мерки срещу ценовия шок, гласуван от независимия регулатор

11 Април 2017 | 17:44 | Агенция "Фокус"
София. Вярвам, че в парламента ще се намери мнозинство, което да осъзнава залога и да има характер да гласува адекватни законови промени. Надявам се то да излъчи стабилно и работещо правителство, което да изпълни поне част от предизборните обещания. Това каза президентът на Р България Румен Радев в обръщение към нацията, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Българите очакваме мерки срещу бедността, корупцията, несправедливостта и престъпността, срещу ценовия шок, гласуван от независимия регулатор“, заяви той. „Пожелавам успех на българските народни представители и вярвам, че ще бъдат на висотата на определената им мисия“, каза още Румен Радев.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Прокурор Ася Петрова: Липсват мотиви свързани с начина, по който КЕВР формира цената на водата

Прокурор Ася Петрова: Липсват мотиви свързани с начина, по който КЕВР формира цената на водата

11 Април 2017 | 16:36 | Агенция "Фокус"
София. Наличието на съществени противоречия, свързани с начина, по който е формирана цената, всъщност се свеждат до липсата на мотиви относно начина, по който е формирана цената на водата. Това каза пред журналисти заместникът на главния прокурор при Върховна административна прокуратура Ася Петрова във връзка с протеста на ВАП за решението на КЕВР от 29 март 2017 г. за увеличение на водата, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Според Петрова в хода на проверката е установено, че от страна на КЕВР не са изпълнени задълженията от закона за водоснабдителните и канализационните услуги, както и в наредбата за регулиране на цените на тези услуги. „При изчислението на цените КЕВР е използвала т.нар. норма за възвръщаемост на собствения капитал, като величината на тази норма не е определена от страната на КЕВР, като би трябвало да бъде, съобразно закона, а е ползвала стойността, която е посочена в договора за концесия, сключен със Столична община и „Софийска вода“ АД“, каза тя. По думите ѝ нормата на възвръщаемост на собствения капитал, изчислен от КЕВР миналата година е в пъти по-ниска, но не е възприета сега, с което се аргументира увеличаването на цената на водата. „По този начин КЕВР се поставя в положение на обвързаност от договора за концесия, по който Комисията не е страна. Това е в противоречие с основен правен принцип, който гласи, че подобно положение е валидно само за страните по договора“, каза Петрова. Според нея с решението си от 29 март КЕВР променя изцяло своето предходно решение от миналата година, когато същата тази клауза от договора за концесия е приета от комисията за незадължителна. „Начинът на действие не съответства на статута на КЕВР като на независим специализиран държавен орган, чиято дейност следва да се осъществява по принципа на публичност, безпристрастност и прозрачност“, посочи тя. По думите ѝ липсват мотиви от страна на КЕВР, особено в частта с определянето на норма на възвръщаемост, който е един от основните критерии, въз основа на който се определя тази цена. „ВАП е установила, че това решение КЕВР по същество не изпълнява задължението си да регулира цените, а нейната дейност по-скоро е насочена по изпълнение на договора за концесия“, каза Петрова. Според нея водата за питейно-битови нужди заема място при стоките жиненонеобходими за съществуването на човешкия живот. „Недопустимо е даден е приоритет на „Софийска вода“ АД, а не на интересите на потребителите“, коментира зам.-главният прокурор. „По отношение на други решения на КЕВР извършваме проверка по отношение на законосъобразността на тези решения. Проверяваме решението на КЕВР за цената на газа – законосъобразно ли е това решение, изискали сме преписка дали има основания да протестираме и това решение“, съобщи тя.
Стефан ПЕТРОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова: Решението на КЕВР за увеличение на цената на природния газ с 30% е удар върху българското производство

Омбудсманът Мая Манолова: Решението на КЕВР за увеличение на цената на природния газ с 30% е удар върху българското производство

11 Април 2017 | 13:31 | Агенция "Фокус"
София. Решението на КЕВР за увеличение на цената на природния газ с 30% е удар върху българското производство.
Това заяви омбудсманът Мая Манолова по време на традиционния предвеликденски форум „ДА! На българската храна”, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Българските продукти са достатъчно атрактивни и един от пътищата за развитие на българското хранително производство е чрез търсенето на излаз на международните пазари и подкрепа от страна на държавата за това. Очакването е, че и отделните институции ще подкрепят българското производство и във вътрешен план, но като чели сме свидетели на точно обратния процес. Това е и моят прочит на шоковото увеличаване на цента на природния газ с 30%, защото това директно удря не само производителите на оранжерийни зеленчуци, не само хлебопроизводителите, но индиректно е удар и по цялото производство на храни в България. Това решение е удар върху българското производство, върху българските производители на храни, но и върху българските потребители", заяви омбудсманът.
Според Манолова цената на природния газ е трябвало да бъде увеличена с 15 вместо с 30%, защото това е стойността на увеличението на международните пазари. По думите ѝ всички нарушения в процедурата са доказателство за това, че регулаторът се е опитал да скрие от българските граждани и производители истинските мотиви за това увеличение - услуга на енергийните дружества.
Мая Манолова коментира и въпросът с разликата в качеството на хранителните продукти в Източна и Западна Европа. "Имам официален отговор от институцията на европейския омбудсман, в което в резултат на моето настояване ми съобщава, че е сезирал ЕК с настояване да бъде направена проверка дали е допустимо предвид общия регламент на храните в Европа пускането на пазара на хранителни продукти с различно качество в различни сегменти на европейския пазар и пускането на пазара на две версии на един и същи продукт, едната по-здравословна, а другата не, която е представена пред потребителите като един и същ. Ако отговорите не тези въпроси са "Не" ще настоявам, и европейският омбудсман също, за налагането санкции и незабавно прекратяване на тези практики. Ако отговорът е, че това според чл. 4 и 5 е допустимо, ще настоявам за започване на процедура за неговата промяна, така че българските потребители да бъдат третирани наравно с всички останали европейски потребители", каза още омбудсманът.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Брифинг за протеста на ВАП за цената на водата в столицата ще се проведе в Съдебната палата

Брифинг за протеста на ВАП за цената на водата в столицата ще се проведе в Съдебната палата

11 Април 2017 | 13:21 | Агенция "Фокус"
София. В Съдебната палата ще се проведе брифинг от 15.30 часа в зала 2, съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата на Република България. В него участие ще вземат заместник главният прокурор и административен ръководител на Върховната административна прокуратура (ВАП) Ася Петрова и говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова. Тема на брифинга ще бъде протестът на ВАП за цената на водата в столицата.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Върховна административна прокуратура протестира решението на КЕВР за цената на водата в столицата

Върховна административна прокуратура протестира решението на КЕВР за цената на водата в столицата

11 Април 2017 | 12:46 | Агенция "Фокус"
София. Върховна административна прокуратура (ВАП) протестира пред Административен съд София – град решението на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ от 29 март 2017г., с което се одобрява бизнес план за развитие на дейността на „Софийска вода“ АД като В и К оператор за регулаторен период 2017 г. - 2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени” и утвърждава, считано от 01.04.2017 г., цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г. Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата. Според ВАП решението е незаконосъобразно и е поискано неговата отмяна.
Според чл.13, ал.2, т.2 и ал.4 ЗРВКУ комисията регулира цените чрез норма на възвръщаемост, като определя целева норма на възвръщаемост при отчитане на специфичните условия във всеки В и К оператор, като взема предвид социалната поносимост на цената на В и К услугите, изискванията за бъдещи капиталови разходи и показателите за финансова стабилност.
Вместо КЕВР самостоятелно да определи норма на възвращаемост, комисията възприема директно величината 17% възвръщаемост на собствения капитал на „Софийска вода“ АД, определена с договор за концесия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община между Столична община и „Софийска вода“ АД.
Налице е противоречие на мотиви /по същество приравнено на липса на такива/, тъй като от една страна се приема, че е налице законов ред за определяне на нормата на възвръщаемост на собствения капитал, а от друга, този ред не се спазва с аргумент, че в договор е налице клауза, която „пречи“ на приложението на закона.
При издаване на акта е допуснато противоречие с целта на закона. С решението КЕВР не изпълнява задължението си по чл.5, ал.3 ЗРВКУ да регулира цените на В и К услугите, извършвани от „Софийска вода“ АД, а по същество е насочено към създаване на условия за изпълнение на договора за концесия между Столична община и „Софийска вода“ АД.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Иван Иванов, КЕВР: Жалбата срещу решението за поскъпването на цената на природния газ е неоснователна

Иван Иванов, КЕВР: Жалбата срещу решението за поскъпването на цената на природния газ е неоснователна

11 Април 2017 | 11:21 | Агенция "Фокус"
София. Считаме за неоснователна внесената от омбудсмана Мая Манолова жалба срещу решението за поскъпването на цената на природния газ. Това заяви пред журналисти председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Запознах се с мотивите. От друга страна в съответствие с българските закони очакваме съдът да се произнесе. Имаме пълно доверие в съда и в решенията, които той ще вземе“, коментира Иванов.
На въпрос как ще коментира твърденията на Мая Манолова, че КЕВР работи в интерес на „Топлофикация-София“, той отговори, че няма да ги обсъжда, защото не са верни.
Агенция "Фокус" припомня: В понеделник омбудсманът Мая Манолова и представители на Сдружение „Федерация на потребителите в България“ и Сдружение „Гражданско движение ДНЕС“ внесоха жалба в Административен съд София-град срещу КЕВР заради шоковото увеличение на цените на природния газ от 1 април 2017 г. с близо 30%, което от своя страна доведе до повишаване на цената на парното и топлата вода с между 18 и 38% в страната и увеличение на цената на електроенергията за битовите клиенти с около 1%. Според Манолова решението на КЕВР е незаконосъобразно и съществено е нарушена процедурата, защото не е проведено обществено обсъждане, което е съществен елемент от нея. По думите ѝ самото решение за повишаване на цената на природния газ е немотивирано и липсват аргументи защо цената на природния газ на световните пазари се повишава с 15%, в България скача с близо 30%.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова и две граждански организации внесоха жалба срещу КЕВР заради поскъпването на природния газ (ОБЗОР)

Омбудсманът Мая Манолова и две граждански организации внесоха жалба срещу КЕВР заради поскъпването на природния газ (ОБЗОР)

11 Април 2017 | 04:15 | Агенция "Фокус"
София. Омбудсманът Мая Манолова и представители на Сдружение „Федерация на потребителите в България“ и Сдружение „Гражданско движение ДНЕС“ внесоха жалба в Административен съд София-град срещу КЕВР заради шоковото увеличение на цените на природния газ. След подаването на жалбата, Манолова каза, че решението за повишаване цената на природния газ с 30% от 1 април е незаконосъобразно, защото са нарушени процесуалните правила, като процедурата противоречи на материалния закон и не съответства на целите му. По думите ѝ съществено е нарушена процедурата, защото не е проведено обществено обсъждане, което е съществен елемент от нея. Според нея тъй като става дума за обществена услуга, предоставяна от обществен доставчик, би трябвало заинтересованите страни да бъдат включени в процеса на обществено обсъждане. По думите ѝ самото решение за повишаване на цената на природния газ е немотивирано, липсват аргументи защо цената на природния газ на световните пазари се повишава с 15%, в България скача с близо 30%. Омбудсманът посочи, че това решение е определящо за бита на българските граждани, защото повлича след себе си скок в цената на всички други стоки и услуги. Манолова заяви, че се надява делото да не бъде осуетено заради формални препятствия и то да се случи във възможно по-бързи срокове предвид на обществения интерес, който стои зад тази жалба.
Агенция „Фокус“ припомня:
На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) реши да увеличи цената на природния газ от 1 април 2017 г. с 29.64%. От 7 април влезе в сила и увеличение на цената на парното, топлата вода и електрическата енергия. Парното и топлата вода поскъпнаха с между 18 и 38% в страната. Най-голямо е увеличението в Плевен – 37.4%, като това се налага заради грешни изчисления за предходния ценови период. В Бургас парното и топлата вода поскъпнаха с 25.61%, а във Враца – с 24.42%. Ползващите парно и топла вода в София и Варна пък плащат с близо 23% повече. Цената за електроенергия за битовите потребители се увеличи с около 1%. На 3 и 7 април в София се проведоха протести на граждани пред сградата на КЕВР срещу поскъпването на тези услуги.
Миналата седмица БСП обсъди с браншови организации обжалването в съда на решението на КЕВР за увеличение цената на газа. Тогава лидерът на партията Корнелия Нинова обяви, че БСП ще подпомогне процеса на подготовка на жалбата със свои юридически съветници и обяви, че левицата ще настоява в първите дни от работата на новия парламент да поканят членовете на КЕВР в парламента и гражданските организации, за да направят широка дискусия за цената на газа.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе среща с гръцкия министър-председател Алексис Ципрас - 18 октомври 2017 година
Президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе среща с гръцкия министър-председател Але...

ВИДЕО
Референдумът в Каталония доведе до стачки и полицейско насилие
Референдумът в Каталония доведе до стачки и полицейско насилие
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2017 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.