НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 04:02

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

104 224 клиенти на „Топлофикация София”, засегнати от аварията през февруари, получават обезщетение

104 224 клиенти на „Топлофикация София”, засегнати от аварията през февруари, получават обезщетение

16 Март 2017 | 15:11 | Агенция "Фокус"
София. Февруарските сметки за парно и топла вода от днес са достъпни онлайн и в Центровете за обслужване на клиенти. В изпълнение на нормативните изисквания и на базата на разработената от дружеството Методика за изчисление на обезщетенията за клиентите, утвърдена от Столичен общински съвет с Решение №124 от 23.02.2017г. 104 224 абонати, засегнати преди месец от аварията в топлорайон "София Изток" получават обезщетения, които са отразени във февруарските сметки. Това съобщиха от пресцентъра на "Топлофикация София".
Още в края на миналия месец служители на "Топлофикация София" разлепиха във входовете на засегнатите сгради съобщения, в които бяха посочени количествата приспадната топлоенергия и сумите за обезщетение, изчислени за всяка отделна абонатна станция, съобразно броя дни без топлоподаване или с влошено такова. Клиентите имаха възможност в рамките на две седмици да се запознаят с данните и при необходимост да получат допълнителна информация от дружеството.
Според данните на изчислителния център на “Топлофикация София” през февруари 2017г. средната месечна температура е била +3,1 градуса С, докато през същия месец на 2016 г. средната месечна температура е била + 7,5 градуса С. Предвид по-студеното време през февруари тази година клиентите са потребили 418 452 МВтч топлинна енергия, докато през месец февруари в предходната година са отчетени 343 456 МВтч.
От потребената през миналия месец топлинна енергия за клиентите на топлорайон "София Изток" е сторнирана енергията, която е била с влошени показатели и въпреки, че е била доставяна до клиентите в дните на аварията (при временните възстановявания на топлоподаването, когато не всички потребители са получавали достатъчно топла вода или качествено отопление) и съответно е отчетена от общите топломери в засегнатите сгради, тя не е начислена в сметките на потребителите и няма да бъде включена в изравнителните сметки.
Методиката за изчисление на обезщетенията е осъществена в няколко стъпки, отбелязани в месечните съобщения, които клиентите ще получат и клиентите могат да ги проследят в месечните съобщения, които ще им бъдат доставени в следващите дни. Напомняме, че обезщетения ще получат само потребителите от кварталите, засегнати от аварията в топлорайон „София Изток”.
- От 28 работни дни през м. февруари са извадени дните с влошено или изцяло липсващо топлоподаване за съответната абонатна станция, Тези дни не участват при формирането на прогнозната сметка на клиентите за месеца. Всички данни относно работните дни на абонатната станция и начислените количества енергия са посочени в информационната част на месечната фактура в раздел І, т.1-6
- От показанията на общия топломер в абонатната станция е сторнирано цялото количество енергия с влошени показатели, доставяна до клиентите при временните възстановявания на топлоподаването в дните на аварията Това количество е отразено в месечните фактури на отделен ред със знак минус и не участва както в разпределението на потребената енергия за месеца, така и в изравнителната сметка.
- На всички засегнати от аварията клиенти без топлоподаване или с влошено такова до 48 часа не са начислени прогнозните количества топлинна енергия за отопление и топла вода за целия период, независимо, че някои сгради може да са били без топлоподаване по-малко време.
- На клиентите с прекъснато или влошено топлоподаване за повече от 48 часа не се начислени прогнозни количества енергия за отопление и топла вода за целия период на липса на качествено топлоподаване
- Засегнатите клиенти с над 48 часа прекъсване, допълнително получават обезщетение (неустойка) за липсата на топлинна енергия в периода след 48-я час до окончателното възстановяване на топлоподаването.
Изчислението на индивидуалното обезщетение за тези клиенти е извършено чрез пресмятане на количеството недоставена топлинна енергия в абонатната станция за съответния брой дни, след което това количество е умножено по действащата към момента цена на топлинната енергия. Получената обща сума за обезщетение е разпределена за всеки имот според неговия дял от общото потребление и е отразено като неустойка на отделен ред в месечната фактура на съответния клиент. За база на направените изчисления са взети данни за потреблението през януари 2017 г., тъй като климатичните условия са били най-близки. Напомняме на абонатите, че обезщетението /неустойката/ е прихванато от общото месечно задължение на съответния абонат за м. февруари. Сумите за обезщетение няма да се изплащат на каса или по банков път.
Повече информация клиентите могат да получат от Кол центъра на дружеството - тел. 0 700 11 111, както и от Омбудсманите на „Топлофикация София” ЕАД – тел. 02 878 18 18 и да изпращат запитвания съответно на имейлите: infо_r@toplo.bg и ombudsmantoplofikacia@abv.bg. В сайта на дружеството - www.toplo.bg и на официалната фейсбук страница - www.facebook.com/www.toplo.bg/ също е предоставена необходимата за потребителите информация.
Съгласно Решение № 124 в срок до 15 април 2017 г. „Топлофикация София” ЕАД ще внесе в Столичен общински съвет информация за реално начислените обезщетения.Отвори в нов прозорец
прочети затвори

„Топлофикация София”: Разлепени са съобщения за обезщетенията във всички засегнати от аварията сгради

„Топлофикация София”: Разлепени са съобщения за обезщетенията във всички засегнати от аварията сгради

28 Февруари 2017 | 16:45 | Агенция "Фокус"
София. Съобщенията за обезщетения, които ще получат 104 224 клиенти в засегнатите от аварията в топлорайон „София Изток” сгради вече са разлепени във всички 5051 абонатни станции, съобщиха от пресцентъра на „Топлофикация София” ЕАД. Във всяка сграда обезщетенията ще бъдат различни и ще се изчисляват съобразно броя дни без топлоподаване или с влошено такова. Не се налага да се подават никакви жалби, молби или заявления за обезщетения. Клиентите ще видят количествата приспадната топлоенергия и сумите за обезщетение в месечните съобщения за м. февруари, които ще получат след 15 март. Обезщетението (неустойката) за абонатите ще бъде изчислена на базата на съответния дял на клиента от общото потребление в абонатната станция.
Съгласно чл. 150, ал. 1 от Закона за енергетиката, продажбата на топлинна енергия от топлопреносното предприятие на клиенти на топлинна енергия за битови нужди се осъществява при публично известни общи условия, предложени от топлопреносното предприятие и одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. При неизпълнение на задълженията си, „Топлофикация София” ЕАД носи имуществена отговорност спрямо клиентите си, съгласно Общите условия, Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите и Закона за енергетиката.
Методиката за изчисление на обезщетенията за клиентите е съобразена с нормативната рамка и беше приета на 23 февруари 2017 г. с Решение на Столичен общински съвет. „Топлофикация София” незабавно пристъпи към нейното изпълнение, което ще се извърши в следните стъпки:
- От 28 работни дни през м. февруари ще бъдат извадени дните с влошено или изцяло липсващо топлоподаване за съответната абонатна станция. Тези дни няма да участват при формирането на прогнозната сметка на клиентите за месеца. Периодът без топлоподаване в съответната сграда ще бъде отразен на отделен ред в месечната фактура.
- От показанията на общия топломер в абонатната станция ще бъде сторнирано цялото количество енергия с влошени показатели, която е доставяна до клиентите в дните на аварията (при временните възстановявания на топлоподаването, когато не всички потребители са получавали достатъчно топла вода или качествено отопление). Това количество ще бъде отразено в месечните фактури със знак минус и няма да участва както в разпределението на потребената енергия за месеца, така и в изравнителната сметка.
- На всички засегнати от аварията клиенти без топлоподаване или с влошено такова до 48 часа няма да се начисляват прогнозните количества топлинна енергия за отопление и топла вода за целия период, независимо, че някои сгради може да са били без топлоподаване по-малко време.
- На клиентите с прекъснато или влошено топлоподаване за повече от 48 часа няма да се начисляват прогнозни количества енергия за отопление и топла вода за целия период на липса на качествено топлоподаване.
- Всички данни относно работните дни на абонатната станция и начислените количества енергия ще бъдат посочени в информационната част на месечната фактура в раздел І, т.1-6.
- Засегнатите клиенти с над 48 часа прекъсване, допълнително ще получат обезщетение (неустойка) за липсата на топлинна енергия в периода след 48-я час до окончателното възстановяване на топлоподаването.
- За да бъде изчислено индивидуалното обезщетение на тези клиенти, ще бъде пресметнато количеството недоставена топлинна енергия в абонатната станция за съответния брой дни, след което то ще бъде умножено по действащата към момента цена на топлинната енергия. Получената обща сума за обезщетение ще бъде разпределена за всеки имот според съответния дял от общото потребление и ще бъде отразено като неустойка на отделен ред в месечната фактура на клиента.
- Обезщетението (неустойката) ще бъде прихванато от общото месечно задължение за м. февруари на съответния абонат. Сумите за обезщетение няма да се изплащат на каса или по банков път.
В случай, че съобщенията, разлепени във входовете бъдат скъсани или изчезнат, потребителите могат да се свържат с техника, обслужващ съответната абонатна станция, за да им бъде предоставено ново копие на съобщението.
Клиентите, които имат въпроси по отношение на предоставената информация в разлепените съобщения могат да се обърнат за допълнителни разяснения към енергетика на абонатната станция, към кол центъра на дружеството – тел. 0 700 11 111, както и към Омбудсманите на „Топлофикация София” ЕАД – тел. 02 878 18 18 и да изпращат запитвания съответно на имейлите: infо_r@toplo.bg и ombudsmantoplofikacia@abv.bg. В сайта на дружеството - www.toplo.bg и на официалната фейсбук страница - www.facebook.com/www.toplo.bg/ също е предоставена необходимата за потребителите информация.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

„Топлофикация София”: През януари 2017 г. абонатите в столицата са  използвали с 20% повече топлинна енергия в сравнение със същия месец на 2016 г.

„Топлофикация София”: През януари 2017 г. абонатите в столицата са използвали с 20% повече топлинна енергия в сравнение със същия месец на 2016 г.

18 Февруари 2017 | 14:03 | Агенция "Фокус"
София. Сметките за парно и топла вода за месец януари 2017 г. вече са на разположение на столичани на Интернет страницата на „Топлофикация София” – www.toplo.bg и в касите на дружеството. Над 40 000 потребители, които са се отказали от хартиените фактури ще ги получат до дни в електронен вид, съобщиха от пресцентъра на дружеството. Според данните на изчислителния център на „Топлофикация София” ЕАД през януари 2017 г. е отчетено потребление от 677 814 МВтч или абонатите в столицата са използвали с 20% повече топлинна енергия в сравнение със същия месец на 2016 г, когато потреблението е стигнало 564 665 МВтч. Средномесечната температура в първия месец на тази година беше минус 5,7 градуса, докато през януари миналата година средната температура беше минус 0,6 градуса. Според статистиката м. януари 2017 г. е бил най-студеният месец от 36 години насам.
От столичната „Топлофикация” припомнят, че от 10 години клиентите на компанията имат възможност да издължават месечните си сметки на части във всички каси на дружеството, във всички пощенски станции на територията на столицата. От 2013 година абонатите могат да избират и коя поредна сметка да платят, ако имат няколко просрочени фактури. "Това е с цел облекчение за всеки наш клиент. Плащането на части от месечната сметка не е възможно да се извърши единствено през Интернет платформите. Напомняме, че от месец март 2014 г., съгласно Общите условия на дружеството не се начислява лихва при просрочие на прогнозните месечните задължения. Олихвяват се с ОЛП.+10 пункта единствено месечните сметки при реален месечен отчет на потреблението, неплатените в указания срок изравнителни сметки и общи фактури, както и месечно начисляваната 1/12 част от сумата, предназначена за топлинните счетоводители за извършване на дяловото разпределение.”, припомниха от столичната „Топлофикация”.
От дружеството посочват, че месечните сметки за парно на столичани са изготвени съобразно промените в Наредбата за топлоснабдяването, като по този начин се избягват пиковите начисления през месеците декември, януари и февруари въпреки студеното време. Изчисленията са направени на базата на реалната консумация във всеки отделен имот за предходния отоплителен сезон, отразена в окончателната изравнителна сметка за периода 1.05.2015-30.04.2016 г.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

„Топлофикация София” представи в СОС методиката за обезщетение на засегнатите от аварията в топлорайон „София Изток”

„Топлофикация София” представи в СОС методиката за обезщетение на засегнатите от аварията в топлорайон „София Изток”

16 Февруари 2017 | 17:03 | Агенция "Фокус"
София. „Топлофикация София” ЕАД представи в Столичен общински съвет методиката за обезщетение на клиентите, засегнати от аварията в топлорайон „София Изток”, съобщиха от пресцентъра на топлофикационното дружество. 29% от общо 17 400 абонатни станции, работещи в столицата са били с нарушено топлоподаване в периода на аварията в топлорайон „София Изток”, която остави без отопление и топла вода кварталите ж.к. "Младост-1” 1А, 2, 3, 4, ж.к. „Мусагеница“, ж. к. „Дървеница“, ж.к. „Студентски град“, кв. „Витоша“, „Гео Милев”, „Слатина” и „Ситняково”, част от ж. к „Дружба-1” в района на ул. „Искърско шосе“, бул. „Цветан Лазаров“ и бул. „Брюксел“ и блокове №№ 417, 418, 419 в ж.к. „Дружба - 2”, кв. „Редута”, кв. „Иван Асен ІІ”, ж.к. ”Яворов”, кв. „Подуене център”, ж.к. „Лозенец”, ж.к. „Дианабад”, ж.к. „Изток”, ж.к. „Изгрев” за различен брой дни.
5051 абонатни станции в посочените квартали бяха засегнати от аварията, като 78% от тях са били с нарушено топлоподаване за повече от нормативно определения срок. 1150 абонатни станции са били без топлоподаване или с нарушени параметри на доставяната топлинна енергия до 2 дни (48 часа), 429 абонатни станции – 3 дни, 11 – 4 дни, 3 361 абонатни станции - 5 дни. Само в 100 абонатни станции не е доставяна топлинна енергия или тя е била с влошено качество за повече от 5 дни
Общо 104 224 клиенти са били с прекъснато топлоподаване повече от 48 часа и то е било възстановено по-късно в различни срокове.
55 015 клиенти от топлофикационен район „София Изток“, живущи в ж.к. „Дружба 2“ и по-голямата част от „Дружба 1“, не са били засегнати изобщо от аварията.
Съгласно чл. 150, ал.1 от Закона за енергетиката, продажбата на топлинна енергия от топлопреносното предприятие на клиенти на топлинна енергия за битови нужди се осъществява при публично известни общи условия, предложени от топлопреносното предприятие и одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ При неизпълнение на задълженията си „Топлофикация София” ЕАД носи имуществена отговорност спрямо клиентите си, съгласно Общите условия, Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите, Закона за енергетиката.
В изпълнение на нормативните разпоредби, следвайки добрите търговски практики и в духа на изискванията за социална отговорност на компанията беше изготвено предложение до Столичен общински съвет за прилагане на обезщетения за засегнатите клиенти от тежката производствена авария в топлорайон „София Изток”. Периодът на аварията за всяка сграда ще се определя на база на времето, в което топлоподаването е било спряно или с незадоволителни параметри
Дружеството предлага следната схема за обезщетяване на клиентите:
- на всички засегнати клиенти без топлоподаване или с влошено топлоподаване до 48 часа да не се начисляват прогнозни количества топлинна енергия за отопление и топла вода за целия период;
- на клиентите с прекъснато или влошено топлоподаване за повече от 48 часа не се начисляват прогнозни количества енергия за отопление и топла вода за целия период на липса на качествено топлоподаване
- на засегнатите клиенти с над 48 часа прекъсване, допълнително се изплаща обезщетение (неустойка) за липсата на топлинна енергия в периода след 48-я час.
Изчислената некачествена енергия за периода на аварията, отчетена от общия топломер във всяка отделна сграда, ще бъде приспадната като служебна енергия и няма да участва в изравнителната сметка, както и при реален отчет в месечното разпределение. Тази енергия ще бъде посочена със знак минус в информационната част на фактурата за месец февруари, така че клиентите да могат да я видят достатъчно ясно. Допълнително ще бъде посочена и левовата себестойност на тази енергия за съответната абонатна станция.
„Топлофикация София” ЕАД предвижда общата стойност на обезщетението за клиентите, засегнати от производствената авария в топлорайон „София Изток” да бъде в размер на 2 368 505 лв., като енергията за сторниране поради влошено качество е 14 748 МВтч. и ще струва на дружеството 951 568 лв.
За засегнатите от други аварии абонати от кв. „Надежда” и кв. „Люлин” ще се прилагат Общите условия, които не предвиждат обезщетяване на клиентите при отстраняване на пробива и възстановяване на топлоподаването в срок от 48 часа.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Кметът на София Йорданка Фандъкова: Днес или най-късно утре очаквам „Топлофикация“ да предложи механизъм за компенсация на абонатите

Кметът на София Йорданка Фандъкова: Днес или най-късно утре очаквам „Топлофикация“ да предложи механизъм за компенсация на абонатите

14 Февруари 2017 | 08:42 | Агенция "Фокус"
София. „Топлофикация“ работи активно, това изискваме от тях, да предложат механизъм за компенсация на абонатите, които останаха дълго време без парно и топла вода в няколко столични райони. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова в предаването „Здравей, България“ по Нова телевизия. „Днес или утре най-късно очаквам да имат готовия механизъм. Трябва да го представят в комисия на общинския съвет по инженерна инфраструктура и след това да се гледа на заседание на СОС“, заяви тя. По повод евентуално увеличение на цените от страна на дружеството кметът коментира: „Вчера „Топлофикация“ излезе с решение, че изобщо не коментира увеличение на цени. В момента това не се налага и няма никакъв повод да се коментира“. На въпрос дали при компенсирането на абонатите дружеството „Топлофикация“ ще фалира или ще се вземат пари от другите абонати, за да се плати на ощетените Йорданка Фандъкова посочи, че няма как дружеството да вземе от останалите абонати. „Това е сериозна тема, не е такава, която да обявят в един ден“, обясни кметът. По думите й „Топлофикация“ ще плати на ощетените абонати със средства на дружеството. „Те нямат изразходвани средства в тези дни, в които хората не са имали парно, все пак не са топлоснабдявали в този момент“, поясни Йорданка Фандъкова. „Много сериозно ще бъдат направени отчетите и ще бъдат публично разгледани предложенията на заседание на СОС“, заяви кметът. „Това са техни клиенти и те трябва да имат грижата, авария винаги може да се получи. Това е авария, за която специалистите казват, че от дълги години не е имало“, посочи Йорданка Фандъкова. „Има противоречия за причините, появиха се твърдения, че има срив на електроподаването. ЧЕЗ отрекоха и ми донесоха графики, в същото време и „Топлофикация“ ми донесоха, затова искам на първо място технически компетентна външна комисия да направи проверка за причините“, обясни тя и уточни, че още днес се очаква СО да има договор с Техническия университет. „Искам и компетентни органи да проверят, защото е напълно възможно да има човешка грешка или пропуск, не мога да кажа и не искам да правя конспирации“, коментира Йорданка Фандъкова. „Проверки ще се направят, но най-важното е клиентите на „Топлофикация“ да получат своите компенсации, защото това трябва да е принцип в работата на всяко търговско дружество“, каза още кметът.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

„Топлофикация София” започна извънреден отчет на общите топломери на всички сгради в топлорайон „София Изток”, засегнати от аварията миналата седмица

„Топлофикация София” започна извънреден отчет на общите топломери на всички сгради в топлорайон „София Изток”, засегнати от аварията миналата седмица

13 Февруари 2017 | 15:30 | Агенция "Фокус"
София. „Топлофикация София” започна от днес извънреден отчет на общите топломери в абонатните станции на всички сгради в топлорайон „София Изток”, които бяха засегнати от аварията миналата седмица. В рамките на няколко дни служители на компанията ще посетят всяка сграда и в присъствието на упълномощеното лице, домоуправителя или на представител от етажната собственост ще извършат междинен отчет на топломера. Това съобщиха от пресцентъра на „Топлофикация София” . „Предприехме този междинен отчет, за да успокоим нашите абонати, които са притеснени от разнопосочните твърдения в общественото пространство. След като го направим, вече никой и по никакъв начин няма да има съмнения в коректността на изчислените обезщетения.”, заявиха от дружеството.
Отчетниците, които извършват тази процедура ежемесечно, ще снемат данните от топломера с преносим терминал. Така се предотвратява възможността за техническа грешка при отчитането и прехвърлянето на показанията в базата данни на дружеството. Във всяка абонатна станция има специален картон, в които се отразяват посещенията на техниците от „Топлофикация София”, отчетите и където представителят на етажната собственост, присъствал на отчитането, се подписва.
В тази връзка дружеството се обръща към упълномощените лица, домоуправителите или представители на етажната собственост в рамките на следващите няколко дни да присъстват по време на извънредния отчет в тяхната сграда.
Във връзка с появилите се напоследък твърдения за поискано от „Топлофикация София” ЕАД увеличение на цената на топлинната енергия, следва да уточним, че дружеството не е подавало заявление за промяна в КЕВР. Съгласно нормативната уредба при увеличение цената на природния газ, само КЕВР има право да измени цената на топлинната енергия.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова призова засегнатите от аварията в „Топлофикация-София“ да потърсят неустойка, а дружеството пое ангажимент да ги обезщети (ОБЗОР)

Омбудсманът Мая Манолова призова засегнатите от аварията в „Топлофикация-София“ да потърсят неустойка, а дружеството пое ангажимент да ги обезщети (ОБЗОР)

11 Февруари 2017 | 05:03 | Агенция "Фокус"
София. Топлофикация“ дължи неустойка в размер на стойността на недоставената топлоенергия за времето на аварията в случая, в който това време е повече от 48 часа. Това обяви на пресконференция омбудсманът на Р България Мая Манолова във връзка с аварията, която остави квартали на София без парно и топла вода. Манолова обаче уточни, че който е решил да търси неустойка от „Топлофикация“, трябва да го направи до 1 март, защото „вместо да му се върже мартеничка, „Топлофикация“ може да му върже тенекия“. Омбудсманът посочи, че е изключително притеснена от проблемите и неудобствата, които аварията е причинила на столичани, както и от опитите на ръководството на дружеството да заблуди гражданите за вида и размера на обезщетенията и начините, по които гражданите могат да го поискат.
Според нея не е достатъчно „Топлофикация“ да се откаже да събира плащане за дните, в които хората са били без парно, а да се ангажира със заплащането на неустойка. По думите й данните за подадената топлоенергия ден по ден и час по час се съхраняват 30 дни, което означава, че на 1 март ще се изтрият данните за 1 февруари. Тя уточни, че данните за месечното потребление на топлоенергия се съхраняват 36 месеца, което означава, че след 10, 20, 36 месеца, ще може да се провери какво е количеството топлоенергия, употребено през месец февруари, но не ден по ден. Манолова допълни, че в края на следващия месец няма да може да бъде установено.
Омбудсманът подчерта, че Столична община и КЕВР трябва да упражняват контрол върху инвестициите на „Топлофикация“. Според Манолова инвестициите, които дружеството прави, влизат в цената на енергията, но не е ясно точно какви са те и каква е тяхната възвръщаемост. По думите й се харчат пари за информационна система, която не функционира, за мониторингова система и какво ли още не. Според нея, ако дружеството има контрол от СО и КЕВР, ситуацията ще изглежда по друг начин. Манолова допълни, че когато се е опитала да им привлече вниманието и да ги накара да контролират дружеството, е имало тотално неразбиране. Тя каза още, че е странно, че начинът, по който може да се поиска неустойката, не е описан в общите условия, което е пропуск на КЕВР.
За разпространеното съобщение на „Топлофикация, с което се обещава, че дружеството ще плати на гражданите неустойка по методика, която ще изработи след утвърждаване от Столичния общински съвет, Манолова коментира, че не може да гарантира кога и дали би станало това, както и дали методиката ще бъде справедлива и дали гражданите ще се съгласят с нея. По думите й прессъобщението не е официален документ и затова всеки столичанин трябва да реши дали да си търси правата за неустойка, или да чака действията на „Топлофикация“. Манолова обяви, че е подготвила въпроси към ръководството на „Топлофикация“ и към КЕВР, които ще оформи по надлежния ред и ще им ги изпрати. Омбудсманът заяви, че очаква КЕВР да се събути и да защити правото на хората да получат обезщетение за неудобствата, които са им причинени. Според нея честното поведение на „Топлофикация“ би било извършването на извънреден отчет на топломерите във всички абонатни станции, засегнати от аварията, снемане на данните за периода от време на непостъпвалата топлоенергия, след което справедливо да бъде изчислена дължимата неустойка на домакинствата, вързани към тази абонатна станция и в следващата месечна сметка това да бъде сторнирано от общата дължима сума.
От своя страна „Топлофикация София” ЕАД пое ангажимент, абонатите на дружеството, засегнати от аварията на магистралния топлопровод на „Цариградско шосе” да бъдат обезщетени още в сметките си за месец февруари без да е необходимо да подават заявления за това. Общите топломери в абонатните станции съхраняват данните за 160 параметъра за работата на съоръжението, както и за потреблението в съответната сграда и показанията не се нулират към 1 март.
Компанията ще предложи на принципала в лицето на Столичния общински съвет да бъдат обезщетени всички клиенти на топлорайон „София Изток”, които останаха без отопление и топла вода в резултата на мащабната авария, независимо дали става дума за 48 или повече часове. В момента се разработва методика за изчисление на обезщетенията, съобразена с Общите условия на дружеството и тя ще бъде предоставена за разглеждане и одобрение от Столичен общински съвет.
Начислените обезщетения ще бъдат показани на отделен ред в месечните съобщения за месец февруари, които абонатите ще получат след 15 март.
Във връзка с възникналата авария в топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД, със заповед на председателя на КЕВР доц. Иван Иванов бе назначена извънредна проверка в „Топлофикация София“ ЕАД. След приключване на проверката в „Топлофикация София“ ЕАД ще бъде изготвен доклад по реда на Закона за енергетиката, резултатите от който ще бъдат обявени от Комисията. При установени нарушения на лицензионните задължения от страна на дружеството, КЕВР ще предприеме предвидените в Закона за енергетиката административно-наказателни и принудителни административни мерки.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова призова засегнатите от аварията в „Топлофикация-София“ да потърсят неустойка, дружеството пое ангажимент да ги обезщети (ОБЗОР)

Омбудсманът Мая Манолова призова засегнатите от аварията в „Топлофикация-София“ да потърсят неустойка, дружеството пое ангажимент да ги обезщети (ОБЗОР)

10 Февруари 2017 | 21:54 | Агенция "Фокус"
София. Топлофикация“ дължи неустойка в размер на стойността на недоставената топлоенергия за времето на аварията в случая, в който това време е повече от 48 часа. Това обяви на пресконференция омбудсманът на Р България Мая Манолова във връзка с аварията, която остави квартали на София без парно и топла вода. Манолова обаче уточни, че който е решил да търси неустойка от „Топлофикация“, трябва да го направи до 1 март, защото „вместо да му се върже мартеничка, „Топлофикация“ може да му върже тенекия“. Омбудсманът посочи, че е изключително притеснена от проблемите и неудобствата, които аварията е причинила на столичани, както и от опитите на ръководството на дружеството да заблуди гражданите за вида и размера на обезщетенията и начините, по които гражданите могат да го поискат.
Според нея не е достатъчно „Топлофикация“ да се откаже да събира плащане за дните, в които хората са били без парно, а да се ангажира със заплащането на неустойка. По думите й данните за подадената топлоенергия ден по ден и час по час се съхраняват 30 дни, което означава, че на 1 март ще се изтрият данните за 1 февруари. Тя уточни, че данните за месечното потребление на топлоенергия се съхраняват 36 месеца, което означава, че след 10, 20, 36 месеца, ще може да се провери какво е количеството топлоенергия, употребено през месец февруари, но не ден по ден. Манолова допълни, че в края на следващия месец няма да може да бъде установено.
Омбудсманът подчерта, че Столична община и КЕВР трябва да упражняват контрол върху инвестициите на „Топлофикация“. Според Манолова инвестициите, които дружеството прави, влизат в цената на енергията, но не е ясно точно какви са те и каква е тяхната възвръщаемост. По думите й се харчат пари за информационна система, която не функционира, за мониторингова система и какво ли още не. Според нея, ако дружеството има контрол от СО и КЕВР, ситуацията ще изглежда по друг начин. Манолова допълни, че когато се е опитала да им привлече вниманието и да ги накара да контролират дружеството, е имало тотално неразбиране. Тя каза още, че е странно, че начинът, по който може да се поиска неустойката, не е описан в общите условия, което е пропуск на КЕВР.
За разпространеното съобщение на „Топлофикация, с което се обещава, че дружеството ще плати на гражданите неустойка по методика, която ще изработи след утвърждаване от Столичния общински съвет, Манолова коментира, че не може да гарантира кога и дали би станало това, както и дали методиката ще бъде справедлива и дали гражданите ще се съгласят с нея. По думите й прессъобщението не е официален документ и затова всеки столичанин трябва да реши дали да си търси правата за неустойка, или да чака действията на „Топлофикация“. Манолова обяви, че е подготвила въпроси към ръководството на „Топлофикация“ и към КЕВР, които ще оформи по надлежния ред и ще им ги изпрати. Омбудсманът заяви, че очаква КЕВР да се събути и да защити правото на хората да получат обезщетение за неудобствата, които са им причинени. Според нея честното поведение на „Топлофикация“ би било извършването на извънреден отчет на топломерите във всички абонатни станции, засегнати от аварията, снемане на данните за периода от време на непостъпвалата топлоенергия, след което справедливо да бъде изчислена дължимата неустойка на домакинствата, вързани към тази абонатна станция и в следващата месечна сметка това да бъде сторнирано от общата дължима сума.
От своя страна „Топлофикация София” ЕАД пое ангажимент, абонатите на дружеството, засегнати от аварията на магистралния топлопровод на „Цариградско шосе” да бъдат обезщетени още в сметките си за месец февруари без да е необходимо да подават заявления за това. Общите топломери в абонатните станции съхраняват данните за 160 параметъра за работата на съоръжението, както и за потреблението в съответната сграда и показанията не се нулират към 1 март.
Компанията ще предложи на принципала в лицето на Столичния общински съвет да бъдат обезщетени всички клиенти на топлорайон „София Изток”, които останаха без отопление и топла вода в резултата на мащабната авария, независимо дали става дума за 48 или повече часове. В момента се разработва методика за изчисление на обезщетенията, съобразена с Общите условия на дружеството и тя ще бъде предоставена за разглеждане и одобрение от Столичен общински съвет.
Начислените обезщетения ще бъдат показани на отделен ред в месечните съобщения за месец февруари, които абонатите ще получат след 15 март.
Във връзка с възникналата авария в топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД, със заповед на председателя на КЕВР доц. Иван Иванов бе назначена извънредна проверка в „Топлофикация София“ ЕАД. След приключване на проверката в „Топлофикация София“ ЕАД ще бъде изготвен доклад по реда на Закона за енергетиката, резултатите от който ще бъдат обявени от Комисията. При установени нарушения на лицензионните задължения от страна на дружеството, КЕВР ще предприеме предвидените в Закона за енергетиката административно-наказателни и принудителни административни мерки.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

КЕВР назначи извънредна проверка в „Топлофикация София“

КЕВР назначи извънредна проверка в „Топлофикация София“

10 Февруари 2017 | 17:56 | Агенция "Фокус"
София. Във връзка с възникналата авария в топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД, със заповед на председателя на КЕВР доц. Иван Иванов е назначена извънредна проверка в „Топлофикация София“ ЕАД. Това съобщиха от пресцентъра на КЕВР. Предмет на проверката на енергийния регулатор е да се установи налице ли са нарушения на издадената на дружеството лицензия за пренос на топлинна енергия, както и на лицензията за дейността производство на електрическа и топлинна енергия.
След приключване на проверката в „Топлофикация София“ ЕАД ще бъде изготвен доклад по реда на Закона за енергетиката, резултатите от който ще бъдат обявени от Комисията.
При установени нарушения на лицензионните задължения от страна на дружеството, КЕВР ще предприеме предвидените в Закона за енергетиката административно-наказателни и принудителни административни мерки.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Георги Беловски, „Топлофикация София“: Обезщетение ще получат всички от засегнатите от аварията райони, без значение дали изобщо не са имали топлоподаване или то е било намалено

Георги Беловски, „Топлофикация София“: Обезщетение ще получат всички от засегнатите от аварията райони, без значение дали изобщо не са имали топлоподаване или то е било намалено

10 Февруари 2017 | 16:02 | Агенция "Фокус"
София. Аварията продължи безкрайно дълго време, за което се извинявам на всички клиенти. Всеки, който е бил в зоната на кризата ще бъде обезщетен. Това каза пред журналисти изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Георги Беловски., предаде репортер на Агенция „Фокус“. По думите му на сесията на Столични общински съвет на 23 февруари, „Топлофикация София“ ще представи проект от виждания за начина, по който ще бъдат обезщетени клиентите. „Обезщетението ще бъде под формата на намаляване на сметката за месец февруари с дните, в които не е имало топлоподаване в съответния жилищен район“, съобщи Беловски. Той подчерта, че проектът предвижда топлорайон „София Изток”, критерият 48 часа да не съществува. „Ще се въведе възможност тези 48 часа също да бъдат изплатени. Ако аварията е траела 5 дни за твоя район, за 5 дни ще ви се извади сумата и няма да платиш нищо“, обясни изпълнителният директор. По думите му обезщетение ще получат всички от засегнатите райони, без значение от това дали изобщо не са имали топлоподаване или то е било намалено. „Предложеният подход е достатъчно честен и обхваща достатъчно хора“, коментира Беловски. Той съобщи, че в този проект не са включени районите „Люлин“ и „Надежда“, при които също имаше проблеми с топлоподаването през последната седмица, защото в тях аварията е била отстранена в рамките на 48 часа. Според него е рано да се търсят виновни за аварията.
Стефан ПЕТРОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова: "Топлофикация" дължи неустойка в размер на стойността на недоставената топлоенергия за времето на аварията, ако то е над 48 часа

Омбудсманът Мая Манолова: "Топлофикация" дължи неустойка в размер на стойността на недоставената топлоенергия за времето на аварията, ако то е над 48 часа

10 Февруари 2017 | 13:57 | Агенция "Фокус"
София. Топлофикация“ дължи неустойка в размер на стойността на недоставената топлоенергия за времето на аварията в случая, в който това време е повече от 48 часа. Това каза на пресконференция омбудсманът на Р България Мая Манолова, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Тоест не е достатъчно „Топлофикация“ да се откаже да събира от гражданите плащане за дните, в които са били без парно и топла вода, а самата тя да се ангажира със заплащането на неустойка. Данните за подадената топлоенергия ден по ден и час по час се съхраняват 30 дни“, коментира Манолова.
„Разбрах, че във връзка с моя брифинг, преди минути „Топлофикация“ е разпространила съобщение, с което обещава, че ще плати на гражданите неустойка по методика, която ще изработи след утвърждаване от Столичния общински съвет. Кога ще стане това, дали ще стане, дали методиката ще бъде справедлива, дали гражданите ще се съгласят с нея, аз не мога да гарантирам“, добави тя. По думите й прессъобщението не е официален документ и затова всеки столичанин трябва да реши дали да си търси правата за неустойка, или да чака действията на „Топлофикация“. „Другият отсъстващ от проблемите на столичани през тази седмица е регулаторът. Негов е ангажиментът да утвърди общите условия. Подготвила съм въпроси към ръководството на „Топлофикация“ и към КЕВР, които ще оформя по надлежния ред и ще им изпратя. Очаквам КЕВР да се събути и да защити правото на хората да получат обезщетение за неудобствата, които са им причинени“, каза още Мая Манолова и добави, че написаното прессъобщение е неясно. Според нея честното поведение на „Топлофикация“ би било извършването на извънреден отчет на топломерите във всички абонатни станции, засегнати от аварията, снемане на данните за периода от време на непостъпвалата топлоенергия, след което справедливо да бъде изчислена дължимата неустойка на домакинствата, вързани към тази абонатна станция и в следващата месечна сметка това да бъде сторнирано от общата дължима сума.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова: Столична община и КЕВР трябва да упражняват контрол върху инвестициите на „Топлофикация“

Омбудсманът Мая Манолова: Столична община и КЕВР трябва да упражняват контрол върху инвестициите на „Топлофикация“

10 Февруари 2017 | 13:29 | Агенция "Фокус"
София. Столична община и КЕВР трябва да упражняват контрол върху инвестициите на „Топлофикация“. Това каза на пресконференция омбудсманът на Р България Мая Манолова, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Не съм се уморила да търся съдействие от всички институции за решаване на проблемите, които създава столичната топлофикация на столичани. Бях на заседание на СОС, по време на което настоявах ръководството на СО да поиска информация за ефективността на инвестициите, които прави „Топлофикация“. Това може да бъде направено от СО или КЕВР. Инвестициите, които то прави влиза в цената на енергията, но какви са инвестициите и каква е тяхната възвръщаемост“, коментира Манолова. По думите й се харчат пари за информационна система, която не функционира, за мониторингова система и какво ли още не. „Ако дружеството има контрол от СО и КЕВР, ситуацията ще изглежда по друг начин. Когато се опитах да им привлека вниманието и да ги накарам да контролират дружеството, имаше тотално неразбиране. Някак си всеки трябва да си носи отговорността. Тук тя е и върху тези, които не осъществяват контрол“, допълни Манолова.
„Щом са решили, че прокуратурата може да им свърши работата, добре. Прокуратурата може да установи и доста други нелицеприятни факти. Странно е, че начинът, по който можеш да поискаш неустойката, не е описан в общите условия, което е пропуск на КЕВР“, каза още омбудсманът Мая Манолова.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова: Който е решил да търси неустойка от „Топлофикация“, трябва да го направи до 1 март, защото вместо да му върже мартеничка, дружеството може да му върже тенекия

Омбудсманът Мая Манолова: Който е решил да търси неустойка от „Топлофикация“, трябва да го направи до 1 март, защото вместо да му върже мартеничка, дружеството може да му върже тенекия

10 Февруари 2017 | 13:18 | Агенция "Фокус"
София. Който е решил да търси неустойка от „Топлофикация“ трябва да го направи до 1 март, защото вместо да му се върже мартеничка, „Топлофикация“ може да му върже тенекия. Това каза на пресконференция омбудсманът на Р България Мая Манолова, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Изключително съм притеснена от проблемите и неудобствата, които аварията причини на столичани. Приемната ни е пълна, телефоните прегряха. Хората питат какви са причините за аварията и кога ще имат парно и вода, какво и по какъв начин ще бъдат обезщетени“, заяви Манолова и подчерта, че е обезпокоена от опитите на ръководството на „Топлофикация“ да заблуди гражданите за вида и размера на обезщетенията и начините, по които гражданите могат да го поискат.
„Не е достатъчно „Топлофикация“ да се откаже да събира плащане за дните, в които гражданите са били без парно, а самата тя да се ангажира със заплащането на неустойка. Посъветвах гражданите да подадат жалби с искане на неустойка до 1 март, като настояват за проверка на топломерите в абонатните станции. Датата 1 март не е избрана случайно нито е свързана с мартеничките, както се изрази г-н Беловски, а защото данните за подадената топлоенергия ден по ден и час по час се съхраняват 30 дни“, допълни Манолова. По думите й на 1 март ще се изтрият данните за 1 февруари. Тя уточни, че данните за месечното потребление на топлонергия се съхраняват 36 месеца, което означава, че след 10, 20, 36 месеца, ще може да се провери какво е количеството топлоенергия, употребено през месец февруари, но не ден по ден. „В края на следващия месец няма да може да бъде установено“, добави още тя.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова ще даде брифинг във връзка с  „Топлофикация София“

Омбудсманът Мая Манолова ще даде брифинг във връзка с „Топлофикация София“

10 Февруари 2017 | 09:07 | Агенция "Фокус"
София. Във връзка с твърденията на мениджмънта на „Топлофикация София“ ЕАД, че гражданите може да не бързат с жалбите към дружеството до 1 март, в които да поискат парична компенсация за дните без топлоподаване, омбудсманът Мая Манолова ще даде брифинг от 13.00 часа в институцията. Това съобщиха от пресцентъра на Омбудсмана на Република България.
Неуместният опит за ирония на изпълнителния директор на компанията Георги Беловски, който заяви: „нямам представа, защо г-жа Манолова е харесала 1 март, може би заради мартениците“, е повече от неуместен на фона на бедствието, причинено на гражданите и е опит за заблуждение на столичани.
Общественият защитник подробно ще разясни действията, които клиентите на монополиста трябва да предприемат до края на месеца, ако искат да получат неустойка, заради липсата на парно и топла вода.
Омбудсманът ще обърне специално внимание на опита на „Топлофикация София“ да подведе столичани с прессъобщението, че „за тези часове и дни, в които не е имало топлоподаване, на абонатите няма да се начисляват суми за топлинна енергия.“
Мая Манолова ще разясни подробно и ясно какви спешни действия трябва да предприемат гражданите, ако искат да получат полагащото им се справедливо обезщетение от „Топлофикация София“ ЕАД.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
13 загинаха при терористично нападение в Барселона - 17 август 2017 година
13 загинаха при терористично нападение в Барселона - 17 август 2017 година

ВИДЕО
Варшавската реч на Доналд Тръмп
Варшавската реч на Доналд Тръмп
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2017 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.