НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 06:46

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Над 1100 дела са заведени срещу недобросъвестни длъжници на КТБ до края на януари 2017 г.

Над 1100 дела са заведени срещу недобросъвестни длъжници на КТБ до края на януари 2017 г.

22 Февруари 2017 | 15:33 | Агенция "Фокус"
София. Срещу целенасочените действия на недобросъвестните длъжници да осуетяват събирането на вземанията на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н), синдиците на КТБ АД (н) са предприели и предприемат всички допустими от закона действия в защита интересите на кредиторите на банката. Това съобщиха от пресцентъра на КТБ. Към края на януари 2017 г. синдиците на КТБ АД (н) и техни законни представители, защитаващи интересите на банката, участват в над 1100 дела, като този брой непрекъснато нараства.
Синдиците на КТБ АД (н) представиха анализ на длъжниците на банката, които са най-активни в опитите си да противодействат на насочените срещу тях действия по събиране на вземанията на КТБ АД (н) и пълен списък на некоректните длъжници на КТБ АД (н). Логичното продължение на тази тема е представяне на дейността на синдиците на КТБ АД (н) срещу некорeктните длъжници. В тази връзка категорично може да се заяви, че към всеки актив на КТБ АД (н), за който е икономически обосновано да се предприемат законни действия по събирането му, са предприети, продължават и ще продължават да се предприемат всички възможни такива, за да бъде включен той в масата на несъстоятелността, която подлежи на разпределяне между кредиторите на банката.
Полезен индикатор за извършваните действия срещу некорeктните длъжници е обобщената справка за участието на синдиците на КТБ АД (н) в производствата по дела, по които банката е страна, и заведени от нейно име дела, регламентирано в чл. 31, ал. 7 от Закона за банковата несъстоятелност.
При анализа на представената информация относно материалния интерес на предприетите от синдика на КТБ АД (н) действия във връзка със събиране и обезпечаване вземанията на банката, следва да се отчете факта, че синдикът използва всички позволени от закона способи за събиране и обезпечаване на вземанията. В тази връзка в някои от случаите едно и също вземане е предмет едновременно на заповедно, установително, изпълнително производство, както и се събира в рамките на универсално принудително изпълнение и/или по реда на ЗОЗ. При това е възможно едно и също вземане да се събира от различни задължени по кредита лица по различен процесуален ред с оглед осигуряване на по-голям процент на събираемост на дълга.
Съдебните производства приоритетно се водят в съдилищата на територията на Република България. Тези производства са триинстанционни, което означава, че за приключването им е необходимо време и резултатите от тях могат да се очакват в бъдеще. Следва да се има предвид и обстоятелството, че синдиците на КТБ АД (н) прилагат нови процедури в българското законодателство, за които няма съдебна практика.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Специализираната прокуратура приключи действията по разследване по делото КТБ

Специализираната прокуратура приключи действията по разследване по делото КТБ

22 Февруари 2017 | 12:14 | Агенция "Фокус"
София. Екипът от прокурори и следователи на Специализираната прокуратура по досъдебното производство “КТБ“ приключи действията по разследването. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативната специализирана прокуратура. По делото са привлечени като обвиняеми 18 лица, като окончателни и прецизни обвинения, описани в над 5 000 страници, са предявени на всяко от обвинените лица.
Разпитани са повече от 400 свидетели. Изготвени са 90 експертизи от 27 вещи лица. Обемът на събрания доказателствен материал, заедно с веществените доказателства и приложенията, надхвърля 1000 тома.
На 21.02.2017 година започна предявяването на материалите по делото на обвиняемите и техните защитници.
Като обвиняеми по делото са привлечени: Цветан Василев, Снежанка Велева – Стефанова, Маргарита Голева, Александър Панталеев, Красимир Хаджидинев, Георги Христов, Мария Димова, Борислава Тренева - Кючукова, Маргарита Петрова, Елка Стойкова, Рангел Стойчев, Светлана Георгиева, Илиан Зафиров, Георги Зяпков, Цветан Гунев, Румен Симеонов и Славияна Данаилова-Велева
Реализирането на правомощията на прокурора по чл.242 ал.1 от НПК (вкл. и повдигане на обвинение с обвинителен акт) зависи от времето, в което обвиняемите и техните защитници ще се запознаят с материалите по делото, както и от техния добросъвестен подход.
Специализираната прокуратура е в готовност да внесе обвинителния акт след предявяване на материалите по разследването.
Действията по разследването по делото „КТБ“ приключиха в кратки срокове предвид изключителната фактическа и правна сложност на казуса. Поради обществената значимост и интереса на огромен брой български граждани към хода на досъдебното производство, както и наложената от ръководството на Прокуратурата на Република България политика на откритост пред обществото за работата на институцията, след разрешение от наблюдаващите прокурори, ще публикуваме пълния текст на предявените обвинения от Специализираната прокуратура по делото КТБ.
В момента се извършва техническа обработка на постановленията за привличане, за заличаване на личните данни и банковата информация в тях.
Обработват се всички над 5 000 страници постановления за привличания.
Поради това обвиненията, със заличени лични данни, ще бъдат публикувани в следващите дни.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Срещу длъжниците на КТБ АД (н) са предприети всички допустими от закона действия с цел възстановяване отпуснатите от банката кредити

Срещу длъжниците на КТБ АД (н) са предприети всички допустими от закона действия с цел възстановяване отпуснатите от банката кредити

9 Февруари 2017 | 16:40 | Агенция "Фокус"
София. В изпълнение на своите задължения на основание чл.62, ал.12, т.5 от Закона за кредитните институции синдикът на „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н), изготви списък на физическите и юридическите лица и размера на техните кредити, по които има просрочени задължения. Това съобщиха от банката във връзка с информацията относно собствеността върху активи със значителни размери на длъжници на КТБ.
Срещу длъжниците на КТБ АД (н), които са получили значителни суми от банката и отказват да ги възстановят, синдикът КТБ АД (н) е предприел всички допустими от закона действия с цел възстановяване отпуснатите от банката кредити.
Въпреки предприетите действия, някои длъжници на КТБ АД (н) освен че не погасяват доброволно своите задължения към банката, са предприели и продължават да извършват действия, включително и прехвърляне на активи към трети лица и/или създаване на фиктивни задължения към трети лица, с които затрудняват действията на банката по принудителното събиране на дължимите кредити и попълването на масата на несъстоятелността.
Видно от Търговския регистър по партидите на някои от длъжниците на КТБ АД (н) се заявяват за вписване промени в собствеността на дружествата, промени на управителните им органи, както и се учредяват нови обезпечения върху активи на длъжниците в полза на трети лица. От справки в Имотния регистър пък се установяват разпореждания и/или обременяване с вещни тежести на активи на длъжниците на КТБ АД (н).
Настоящият анализ показва движението на някои съществени активи, на длъжници на КТБ АД (н), както и конкретните действия на длъжници на банката по отношение на такива активи, насочени основно срещу действията на КТБ АД (н) за принудително изпълнение върху активите и за попълване на масата на несъстоятелността, както и крайния контрол (собственост) върху дружествата длъжници. В анализа са включени дружества, настоящи или бивши собственици на съществени активи, като – недвижими имоти и/или дялови участия в предприятия, имащи значение за попълване на масата на несъстоятелността.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Фондът за гарантиране на влоговете в банките ще погаси предсточно 1,145 млрд. лв. от заема от държавата за изплащане на гарантираните влогове в КТБ

Фондът за гарантиране на влоговете в банките ще погаси предсточно 1,145 млрд. лв. от заема от държавата за изплащане на гарантираните влогове в КТБ

13 Декември 2016 | 13:22 | Агенция "Фокус"
София. В началото на следващата седмица Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) ще извърши частично предсрочно погасяване в размер на 1,145 млрд. лв. по заема, отпуснат от централния бюджет по договора за заем, сключен между Република България и ФГВБ на 3 декември 2014 г. за финансиране на недостига на средствата на Фонда за изплащането на гарантираните влогове на вложителите в КТБ АД след отнемане на лиценза й. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на финансите. За целта на 19 декември 2016 г., ФГВБ ще усвои 298,5 млн. евро от държавногарантирания заем, отпуснат от Европейската банка за възстановяване и развитие и 250 млн. евро от държавногарантирания заем, отпуснат от Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка), а за остатъка ще бъдат използвани собствени средства на Фонда в размер на 72,227 млн. лева. По този начин ФГВБ ще оптимизира структурата на финансирането си, като съществено ще намали разходите за лихви, ще бъде удължен срокът до падежа на използваните заеми и диверсифицирани източниците на финансиране.
Предсрочно погасената сума от 1,145 млрд. лв. остава на разположение във фискалния резерв, като в средносрочен план ресурсът може да бъде използван за погасяване на задължения.
Припомняме, че размерът на заема по Договора е до 2 млрд. лв., от които ФГВБ е усвоил 1,675 млрд. лева. Лихвеният процент е фиксиран в размер на 2,95 %, а лихвените плащания са веднъж годишно на 15 април. Погасяването на заема е еднократно на 15.04.2020 г., като е предвидена възможност за изцяло или частично предсрочно погасяване. Общият размер на изплатените лихви по заема през 2015-2016 г. възлиза на 65 987 054,80 лева. След извършване на частичното предсрочно погасяване, ФГВБ планира да погаси оставащата главница в размер на 530 млн. лева също преди падежа на заема.
Предоставеният заем имаше за цел да осигури безпроблемното протичане на процеса по изплащане на гарантираните влогове в КТБ АД, което беше изпълнено успешно.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Прокурор Румяна Арнаудова: По делото „КТБ“ не е спирало да се работи

Прокурор Румяна Арнаудова: По делото „КТБ“ не е спирало да се работи

23 Ноември 2016 | 15:33 | Агенция "Фокус"
София. По делото „КТБ“ не е спирало да се работи. То е многотомно. Ще влезе в съда с обвинителен акт. Очаква се да е около 35 000 страници. Да се твърди, че не се работи по делото „КТБ“, е абсолютно невярно. Това каза говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова на брифинг в Съдебната палата във връзка с повдигнатите обвинения на министъра на отбраната в оставка Николай Ненчев, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Това, което Цветан Василев е заявил в интервюто си при Сашо Диков миналата неделя, изключително голяма част от обстоятелствата, които е заявил, са част от разследването и се събират доказателства в момента от Специализираната прокуратура, а преди това СГП, по делото „КТБ“. Единственото ново обстоятелство, което не беше известно и не беше предмет на разследването на Специализираната прокуратура, беше заявеното от Цветан Василев, че Богомил Манчев е направил пред него извън процесуални изявления, че част от парите, които е получавал по АЕЦ „Белене“, отивали в банки“, обясни Арнаудова. По думите ѝ вчера в 16.30 часа Богомил Манчев е бил разпитан, където е отрекъл тези твърдения. „Не ми е известно прокурорите да са преценили, че е необходимо Бойко Борисов да бъде разпитан за твърденията на Василев. Твърденията на Цветан Василев са предмет на нашето разследване“, подчерта тя. Според нея прокуратурата показва, че си върши работата и непрекъснато се повдигат обвинения на територията на цялата страна.
За делото „КТБ“ Арнаудова допълни, че по последното интервю на Цветан Василев прокуратурата не предприема нищо самостоятелно като проверка, а каквото има да се изяснява, го прави в рамките на делото „КТБ“. На въпрос каква е била причината две години прокуратурата да не предприеме разпит на Цветан Василев по видеоконферентна връзка, а се е чакала екстрадицията, говорителят на главния прокурор уточни, че са били извършени всички възможни действия, включително и отправяне на искане за екстрадиция. „Неговите предложения за видеоконференция няма как да се случат в условията на българския НПК. Чакаме решението на сръбския съд. Тези действия са съобразени с българския НПК, защото по този начин се гарантира и правото на защита на Цветан Василев“, каза още Румяна Арнаудова.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Владислав Горанов, министър в оставка: Във фалита на КТБ не съм участвал, задкулисно играя само футбол

Владислав Горанов, министър в оставка: Във фалита на КТБ не съм участвал, задкулисно играя само футбол

20 Ноември 2016 | 18:51 | Агенция "Фокус"
София. Владислав Горанов, министър на финансите в оставка, в разговор с Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване „Беновска пита” по „Канал 3“ и „Радио К2“, заяви позиции по следните теми:
Подаръците, връчени на Владислав Горанов.
В началото на разговора Илиана Беновска подари на госта си здрава българска ябълка и попита: „Гнила ли е ябълката на ГЕРБ?“. Владислав Горанов отговори: „Не! Тази е лично моя, но и тази не е гнила!“. Водещата подари на финансовия министър в оставка и книгата, съдържаща интервюто й с Ахмед Доган от 1992 г. и каза: „Преди да тръгнете на следващите избори може да го прочетете!“.
Защо ГЕРБ са загубили президентските избори?
На въпроса защо са загубили изборите, Владислав Горанов отговори, че хората искат някаква промяна. Вероятно и приоритетите на ГЕРБ не са добре обяснени, а вероятно и изхабяването от годините, в които партията е носила цялата отговорност за управлението на държавата, също е оказало своето влияние. „Но ако ме питате трябва ли нещо в идеологията на ГЕРБ да се промени, бързам да отговоря – не! Ние трябва да запазим физиономията си на партия център-дясно, трябва да запазим своите ценности, които са в интерес на българските граждани!“, категоричен бе финансовият министър в оставка.
Водещата Илиана Беновска пусна на своя гост следния запис от изказването на Бойко Борисов от Народното събрание от деня след подаването на оставката:
Илиана Беновска: Ще правите ли промени в партията?
Бойко Борисов: Това си е наша работа, като направим или ако правим, в следващите дни ще съм по-свободен, ще събера кметовете, ще събера областните управители, ще събера нашите ръководители, ще събера Изпълнителната комисия, ще си направим отчетите. И ще преценим защо при трето тримесечие БВП на България, ръста на икономиката по-точно, се вдига с 3,6%. Втори сме в Европа! Преди 2 години никой не си го представяше това! Сиреч ясно е, че икономиката, бизнесът всичко се стабилизира. 0% инфлация, даже отрицателна инфлация, 11% ръст на заплатите, под 7% безработица. Стабилна банкова система, минала стрес тестовете на ЕЦБ. Всички фондове работят, всички плащания в земеделието вървят. Инфраструктура се строи. Много въпроси има пред мен къде сгрешихме. Малко ни трябва и помощ, и анализ. Във външната политика направихме всичко, Европейска гранична полиция, огради, даже в момента имаме по 0 човека натиск върху границата, реадмисията си върви. Това са резултатите!

След това Беновска попита: „Чухте възгледа на министър-председателя в оставка, вероятно няма да го оборите, че оставяте държавата в доста добра кондиция, а той не може да си отговори какви са причините да загубите изборите. Вашият отговор?“. Владислав Горанов отговори, че вероятно причините са комплексни. Той продължи, че при стартирането на сегашното Народно събрание изобщо не е било ясно дали ще има правителство. Въпреки това правителството е изкарало две години, в които са се случвали хубави неща в държавата. Имало е растеж на икономиката, промени в законодателството, които са въвели едни нови модерни европейски принципи, имало е стабилност и предвидимост, от който хората са имали нужда. Неслучайно и потреблението се е увеличило, защото хората са усетили една нормалност.
„Няма нищо драматично в това, което се случи. Защото на едни избори, които по принцип са мажоритарни, но разликата между кандидата на водещата партия, която в момента е в управлението, с победителите на тези избори е толкова голяма, колкото се показа като действителен резултат, съвсем нормално е тази партия да отстъпи управлението. Още повече, че управлението не е удоволствие! За партиите от типа на ГЕРБ управлението е отговорност!“, обясни Владислав Горанов.
„Ако това е наказателен вот, защо народът наказа ГЕРБ и Борисов или само Борисов?“, продължи с въпросите си водещата. Събеседникът й отговори, че откровено не може да отговори на този въпрос. Тепърва ще се водят разговори с членове и симпатизанти на ГЕРБ, за да се изясни отговорът на този въпрос. Единият възможен отговорен е това наистина да е бил тясно мажоритарен вот за този кандидат, който е нов за политиката. И тук да има два вида протест – протест срещу цялата политическа система на традиционните политици, които са отдавна в политиката, и съвкупност от това. От друга страна заявката на Борисов, че ще си подаде оставката, защото българите често играят на инат.
„Ще му се скарате ли сега на Борисов, че се заигра да заплашва, че ще си подаде оставката и взехте, че загубихте?“, попита водещата Илиана Беновска. Владислав Горанов отговори, че категорично не би му се скарал. Той продължи, че това, което е останало за вътрешна консумация на управляващото мнозинство, е било опитът на по-малките партньори на ГЕРБ да налагат свои тези и решения, което е водило до изхабяване. На въпроса защо тогава са ги търпели, финансовият министър в оставка отговори, че това се е правело, за да има тази предвидимост и стабилност, която хората са искали и добави: „Сега ни упрекват – защо не продължихте да ги търпите? Вие ако не ни упреквате, други ни упрекват, питат – защо се подведохте под емоцията, защо заложихте партията като приоритет пред интереса на хората!“.
Допринесоха ли коалиционните партньори на ГЕРБ са загубата на президентските избори?
„Да, но те Ви отнеха близо 6% със свой кандидат, когато издигнаха Трайчо Трайков за кандидат на Реформаторския блок!“, отбеляза водещата Илиана Беновска. Владислав Горанов отговори, че тук дума за РБ, но ПФ също е поставял различни условия по време на управлението и е заявявал, че ще оттегли подкрепата си, ако не бъдат изпълнени. Тогава пред ГЕРБ е стоял изборът дали да поставят под въпрос управляващото мнозинство и да си тръгне по-рано това правителство, или да продължат да правят компромиси, които ден след ден изхабяват.
Ще се върнат ли ГЕРБ отново на власт и с кои партньори?
„Казват едни, че вече сте залезли, ГЕРБ и Борисов, и няма да се върнете на власт. Други казват, че много скоро предстои, на следващите парламентарни избори да се върнете и то с по-гръмък резултат, особено ако гласувате промените в изборното законодателство за мажоритарния вот. Ще се върне ли ГЕРБ на власт? И дали с този РБ ще продължите?“, попита водещата Илиана Беновска. Владислав Горанов отговори, че партиите от център-дясно са естествените партньори на ГЕРБ. „Ами като са Ви негодни партньорите? Като се ожените за една жена цял живот ли ще я търпите, ако не Ви вървят отношенията?“, продължи с въпросите си водещата. Министърът на финансите в оставка отговори: „Тук не става въпрос за брак, а за партньорство. И ние временно се разделяме докато се преброим и в следващия парламент, който има по-голяма подкрепа, той ще носи отговорност за изпълнителната власт!“.
„Но ще се върнете ли отново на власт ГЕРБ?“, настоя да получи отговор водещата Илиана Беновска. Владислав Горанов отговори, че могат да го направят, ако бъдат подкрепени от хората и имат поне толкова народни представители в следващия парламент. На въпроса какво трябва да направят, за да се случи това, финансовият министър в оставка отговори, че може би трябва да са малко по-решителни и праволинейни, да отстояват принципите и целите си, а не да стават заложници на популизъм или партньори. „Политиката е това, което е възможно да се случи, политиката не е тропане с крачета и поставяне на ултиматуми!“, категоричен бе той.
Бъдещият политически проект на Радан Кънев.
„Да но Радан Кънев ви тропаше с крачета непрекъснато и се тръшкаше като дете за близалка!“, отбеляза водещата Илиана Беновска. Владислав Горанов отговори, че Радан Кънев е роден за опозиция, но никога не може да бъде на власт, защото не може да носи отговорност. „Може ли да е силна опозиция? Говори се, че Радан Кънев ще направи нов десен проект, противопоставим на ГЕРБ, в него щели да влязат Иво Прокопиев, протестъри?“, попита водещата Илиана Беновска. Финансовият министър оставка отговори, че лидерът на ДСБ няма тези, а има антитези. Неговото поведение е да се противопоставя на нещо, а не да казва какво трябва да се случи. „Ако е на един форум, на който той трябва да представи политическата си платформа, трябва да видим колко пъти ще каже, че е против нещо и колко пъти ще каже какво трябва да се случи!“, обясни Горанов.
„А защо Борисов каза нещо двусмислено и не го довърши? Попитах Ви преди малко, Радан Кънев ще прави нов десен проект, говори се, че Иво Прокопиев щял да бъде икономическия и финансов гуру през американски пари. Говори се, че Цветан Василев щял да влиза в този проект и ред други работи. Защо Борисов намекна за „Агнешки главички“ и после не се доизказа? Каза ли Ви на Вас какво има предвид?“, попита водещата Илиана Беновска. Владислав Горанов отговори, че е странно, че хората имат къса памет и са забравили тази група от хора. Водещата припомни, че това е един модел на приватизация, разграбване на приватизация по времето на кабинета „Костов“. „Това, което исках да Ви разсмея, е, че много голяма част от нашите избиратели, които са забравили този период, останаха с впечатление от изборната вечер, че той говори за българските избиратели и се бяха доста разсърдили. И се наложи да обясняваме на колегите, че тук говорим за една група от хора и една метафора, тук не говорим за отношение към избирателите!“, обясни финансовият министър в оставка.
Владислав Горанов обясни, че нито Радан Кънев, нито Иво Прокопиев представляват интерес за него. Той продължи, че Прокопиев си има успешен бизнес, Радан Кънев на всеки две години прави нов политически проект, Цветан Василев от своя страна трябва да дойде и да даде обяснение за КТБ.
Фалирането на КТБ.
„Вас Ви упрекват също за КТБ, че едва ли не Вие сте съучастник във фалита на КТБ, с Борисов в сянка в интерес на Вашия приятел Делян Пеевски?“, попита водещата Илиана Беновска. Владислав Горанов отговори, че това са пълни глупости. Той продължи, че КТБ е фалирала през 2014 г., а въпросните обвинения са несериозни и не стават дори за провокация. „Горанов тогава беше извън парламента, Борисов беше в парламента и го мачкаха и се опитваха да му правят пред къщата какви ли не зулуми, няма как да ни се припише!“, категоричен беше финансовият министър в оставка.
„Точно в това Ви обвиняват, че вие в задкулисие, бидейки в къщата на Борисов се събирате Вие, той, Делян Пеевски и други заинтересовани лица и решавате по времето на Орешарски да се разклати КТБ, да я фалирате по време на неговия мандат и после да дойдете на бял кон като спасители, развели дълги коси, и да спасите вложителите! Не взехте ли парички от тази работа?“, попита водещата Илиана Беновска. Владислав Горанов отговори, че това е изключително несериозно и спекулативно. „Парички не взехме, а дадохме. 1,65 милиарда от бюджета заем на Фонда за гарантиране на влоговете! Докато Цветан Василев, ако има нещо да каже къде разкарвал някакви пари, на някакви политици ги бил давал, защо не вземе да говори с имена? На мен не ми е давал!“, категоричен бе финансовият министър в оставка.
„А Делян Пеевски не Ви ли е давал на Вас пари, откраднати от КТБ?“, продължи с въпросите си водещата Илиана Беновска. Владислав Горанов заяви категорично, че това не е вярно. „Нали имахте някакви тайни срещи, за които Ви обвиняват непрекъснато?“, допълни водещата. Събеседникът й отговори, че става въпрос за среща през 2010 г., която изобщо не е тайна.
„Сега защо не се срещате, за да не Ви снимат ли?“, попита водещата. Владислав Горанов отговори, че не се срещат, защото нямат общи теми. „Не играете ли закулисно сега, за да го прикривате? Гледате ме с много хубави сини очи!“, продължи водещата. Горанов отговори: „Задкулисно играя само футбол, на малки вратички!“ „КТБ малка или голяма вратичка беше?“, беше следващият въпрос на водещата Илиана Беновска. Горанов отговори, че КТБ е била голяма дупка.
Бъдещите му планове. Отношението му към БСП.
„И сега накъде ще ходите Вие? В миналия парламент напуснахте и станахте директор на Общинска банка. Сега ще се връщате ли в парламента, или пак ще отидете някъде?“, попита водещата Илиана Беновска. Владислав Горанов отговори, че не е коментирал този въпрос. Политиката е отборна игра, на разположение на Борисов е, ако има нужда от него. Този анализ обаче още не е правен.
„Защото знам, че БСП са Ви харесали, искат Ви било за служебен министър, било за финансов министър в техен кабинет?“, попита водещата Илиана Беновска. Събеседникът й отговори, че това са спекулации. Той продължи, че има достатъчно кадърни български финансисти, които могат да се захвата с финансите на държавата. „Мераклии за финансов министър има достатъчно, няма нужда от мен!“, категоричен бе той.
„А Вие с БСП как общувате, с Георги Гергов в какви отношения сте?“, продължи с въпросите си водещата. Владислав Горанов отговори, че има добри отношения с доста хора от БСП, в тази партия има интелигентни и разумни хора. Финансовият министър в оставка обясни, че има добра комуникация с Жельо Бойчев, преди да стане лидер си е говорил често и с Корнелия Нинова, с Георги Търновалийски, с Румен Гечев, въпреки че последният застъпва странни тези, когато е пред камера. Що се отнася до Георги Гергов, Горанов обясни, че се е запознал с него когато Вежди Рашидов е дошъл, за да обсъдят как може да се реши проблема с т. нар. „дупка“ във Варна. Виждали са се няколко пъти.
"Защо Пловдив отказа да вземе акциите на Пловдивския панаир?“, попита водещата Илиана Беновска. Владислав Горанов отговори, че на този въпрос трябва да отговорят пловдивчани. Той продължи, че тези акции, които не са получени като дарение, си остават на разположение на държавата. Получените като дарение са собственост на общината във Варна.
„Трябва ли БСП да се приземи, както бъдещият евродепутат Курумбашев, член на ИК на ген. Радев, каза по една телевизия?“, попита водещата Илиана Беновска. Владислав Горанов отговори: „Той много искаше Илияна Йотова да излезе от ЕП, за да може той да влезе. Радвам се, че успя най-накрая, защото тогава малко го попрекараха неговите другари!“. Той продължи, че не познава толкова добре процесите в БСП.
Избирането на ген. Радев за президент.
Според Владислав Горанов кандидат-президентската кампания на ген. Радев е била направена умело, заслугата е основно на Корнелия Нинова, защото тя е демонстрирала характер, за да наложи кандидатурата на ген. Радев и е успяла. „Тя ли успя, не мислите ли, че имаше и някаква друга помощ?“, попита водещата Илиана Беновска. Събеседникът й отговори, че и ДПС със своите гласове са се постарали ген. Радев да спечели, пропагандната машина също е сработила, но в крайна сметка целта оправдава средствата.
„Какво е бъдещето на Румен Радев?“, попита водещата Илиана Беновска. Владислав Горанов отговори – 5 години президент. Той продължи, че дори да се изкуши да участва в политически проекти, едва ли ще го направи преди да е изтекъл мандатът му. На въпроса дали от БСП ще дърпат конците на ген. Радев, бившият финансов министър отговори, че е нормално да имат комуникация. „Най-малкото предимството от това ти да си номинирал един кандидат и до вчера да си работил с него в кампания, е нормално комуникацията с тях да му е по-естествена, да му идва по-лесно. Въпреки че аз съм сигурен, че ще намери баланс. Обратното, ако не намери баланс и започне да се заиграва политически, ореолът, който има в момента около него и избирането му, бързо ще отшуми!“, завърши Владислав Горанов разговора си с Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване „Беновска пита” по „Канал 3“ и „Радио К2“.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Методи Андреев, ГЕРБ: Подновяваме внесеното проекторешение за изслушване на главния прокурор по случая с фалиралата КТБ

Методи Андреев, ГЕРБ: Подновяваме внесеното проекторешение за изслушване на главния прокурор по случая с фалиралата КТБ

9 Септември 2016 | 12:33 | Агенция "Фокус"
София. Внесохме проекторешение в деловодството на Народното събрание, но до момента няма реакция от съответната ресорна комисия. Смятаме, че това е изключително важно и ще подновим тази наша инициатива. Това каза на брифинг в Народното събрание народният представител от ПГ на ГЕРБ Методи Андреев във връзка с внесено проекторешение за изслушване на главния прокурор по случая с фалиралата КТБ, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Искам да напомня нашата инициатива, която потъна като вода в пустинен пясък. Преди ваканцията внесохме проекторешение и поискахме на една наша пресконференция главният прокурор да дойде и да каже, ако трябва и при закрита врата, какво е направила прокуратурата до момента за установяване по отношение на това какво се е случило с КТБ“, посочи той. По думите му няма информация за това има ли установени виновни по случая и има ли в момента разследвания за пари, които прокуратурата е тръгнала да търси. „Смятам, че изслушването на главния прокурор трябва да бъде много сериозно. Главна прокуратура смени обвинението спрямо посочвания за основен виновник, което забави възможността за неговото екстрадиране в България“, обясни Методи Андреев. „Смятам, че има правни способи, които могат да позволят, когато се знае къде се намира едно лицеи е важно за следствието, да бъде разписано по надлежния ред“, коментира той. „Освен да научим от пресата каква нова придобивка са получили съответни лица и групи от вече фалиралата КТБ друго не сме научили. Например не сме научили колко пари са постъпили от тези, които се издирват“, каза още Методи Андреев.
Биляна ИВАНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Държавният секретар на САЩ Рекс Тилерсон беше посрещнат от американския посланик в Мексико Роберта Джейкъбсън в началото на посещението си в страната, 23 февруари 2017 г.
Държавният секретар на САЩ Рекс Тилерсон беше посрещнат от американския посланик...

ВИДЕО
Найджъл Фараж похвали
Найджъл Фараж похвали "освежаващата" политика на Доналд Тръмп, 17 февруари 2017 ...
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2017 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.